Strategia przewodnictwa kosztowego, STUDIA, WZR I st 2008-2011 zarządzanie jakością, podstawy ochrony ...

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
STRATEGIA PRZEWODNICTWA
KOSZTOWEGO
KATARZYNA LEWANDOWSKA
BARBARA UZDROWSKA
PAWEŁ PTAK
CHARAKTERYSTYKA

Motywem przewodnim tej strategii jest niski koszt
wytwarzania w porównaniu z firmami
konkurencyjnymi, bez obniżania jakości wyrobów

Pozwala to przedsiębiorstwu skutecznie
konkurować , gdyż może ono oferować produkty po
niskich (najniższych) cenach

Strategia uzyskała największą popularność w
latach 70’ dzięki koncepcji krzywej doświadczeń
EFEKT DOŚWIADCZENIA

Nabywanie kolejnych umiejętności oznacza
zmniejszenie kosztów stałych i zmiennych
przypadających na jednostkę (np.
Zmniejszenie zużycia maszyn, energii)

Szczególnie widoczny w branży elektronicznej,
stałe obniżanie kosztów wskutek ciągłej
modyfikacji procesów technologicznych
KRZYWA DOŚWIADCZENIA
WARUNKI, KTÓRE MUSI SPEŁNIAĆ
PRZEDSIĘBIORSTWO ABY STOSOWAĆ
STRATEGIE KOSZTOWĄ

Tylko firmy sprawnie zarządzane mogą obniżać
koszty wraz ze wzrostem wolumenu produkcji

Firmy muszą mieć dostatecznie wysoki,
dominujący udział w rynku

Doskonalenie technologii wyrobów

Rozszerzanie asortymentu produktów
pokrewnych
[ Pobierz całość w formacie PDF ]