Strategia reklamy, Dziennikarstwo, Reklama

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Strn
te*in
marki,
prodl
ktw$/usu
g
reKLA,w
U
zoProi6kluiskotcfnq
komPoni
leklomowq.
k|lo
Przekoo
odbior.w
do
zokuPw
Po:noi*p|nv
rck]oyod.cy'i. k|ienlw
srwrz schamoiidony'iko.ii
wizvoln.ilimy
rnemodio
Fod.fd!
koPoii 16kl6o*ei
kolyit.i
L
one
I
8c9
AgnieszkoDeinoko
Srnt
eqin
g
reKlnwfi
l.l|omowq,
|dro
P.kond
odbior.w do zoloPw
Poi.j
rali|onyno
d.cyu
is
l|ia&
sMa *h.mc' id.nblik'ci] wi!'o|i.i ly
wykayJ.i ri. edidpdds|opdiiil||oowoi
{rne
malki,
ptodlktw[/usu
zdPrci.klui3kut..znqkomPoni
'Pv
l|lllllilllllllilmilfiill
^
-
t::
00028052 F..l'p'.d.d.l"..g.!,
nagrydd'h |!b nF
pfudun
neru
k]tkt z!*i
stlPujF
v tljdc
limow'bldfboilcI)M*.ntli
Amo'ozv'di{in$oHELIoNdoo
a!t Y ti k!! bfolEej< b'ly
Nreho
j.dn.r
di.j odpoM.dzlno&
Spistreci
z qo{un
h.o!o{ji wlycb v
kt!
l. Mi.j$. r.llaDy w d'!.ni.ch
blll.tingorych lirny
'.'
.
'
5
r 2 lod]Nun dcqz'i
Pa{
kI'.nla'webv dl,oy ,
.
'
.
''''..19
d. cnopjnr'4100cLMcE
3 vaftbt rcklan czyli co i
ir
r]
y'l}loi{
J<nqfih9Et]nr
].2.n.khnr
pna'
k'{ !nPEyjz
Jddi
{hag oCDt
k!kn ]yj
Pd
rtl
1.4.R.! rmr nd,@d , k oi4Fl
Mo' hE
yPi$
sfuE
q'Bi
spGfr.ni.' ieifjt
PI/n(r!Tie,ryLotud.i
brdrnrcloro.soer.lrur.Um
. Dr
A fileql
dy ny.i rorr r.!l'n
B ld.tyliaci.
wiurID.lirny
sd.n
wr/szgj
sztoy
Ban!owoj
lll llm ll ln t:,tt:::t:::t::t:::::i:tT]
reklamywdziataniach
marketingowych
firmy
r.1.Dlaczego
reklama?
l]m wd'
_
* dna .a Ulicy,w zcisznj
kawiarni'
'Jes
dla na
iforacj' c pjr*j i
.a
'y.k! '
na co
M|t trci !w8' alblG.btuje n's tysim niePotrzebnych
'nro'm".ii.
kry.h i. cb..mv,uq4.. J k'orc|iNudomr po
fohjv .akj pzici f dngi.j
lb.y rany a.jduje nma'
ktij
rl. na
jrk
nrjkpg'n
ap!@ntomniu Wiej ofe
na dG
brciu do pokncjJn'rh tlieniiF i llonnliu ich .lo auPu' Gdyby.
nyst.Ii si
przedilbiormi'
o Eklami. aIibny m inaej
.
w
kat.gorii .fck9Moci'
przyszbch
z}Tlv'
prcgnoz
pifday,
7'dobyciamrki' valki o lojalnFh kIient{
',
firmy
Reklanr!.l. do ndzi o'kdi.8u'
jej
elen
jc*
konunikeia
lilnryz klientem|
jako
cf
dfiaa
markelingowy.h
informowanie
o
produktach
i icbslacigciach,
n1|IliJntr
I
P)pofo
inln'co|''n./PtodLlL |'
Miejsce
Rcklana tomyzy
1.1-t
'
Reklama
do7kupu
sb14p ,q ai,
Fd'hfu
i N13
M,j nbb d''4di^}fuk'x,r,,!r,
,i,frMi' a fufu'
Fan,k!,rb
'E'
zt]jld dodo@@iaakax
fuui,udfu a&fuei' liad.!,
op!a
i '|!
osabia funl.cja!o fudlcja lolkuEncyinoci
poleg.)cr
. zdobFu
pmgl
naJynu'
I'Ual'
b
jato
ofcrc9e plodutw i usugcy]yth,dy.
fikl.j. i sprcwadann novy
Produkw.a ryblj
{,dni obc.'
cd'v ujci! Dak.tinss,,m
oM oddziat'.9ei. o m klicne
w takiposb'
cyjn.
(loocja
handlo}", public r]eiifu, plnej' osbbb), cnl'
Prcduh
i d}truch'Nog one
sp|a4adnnli ffi|.aanE,.
'ekI.my
n.lzdzi2mi
malkjneu sir!. dfiaania
'rcmc
abyrlci
go
do dokon.nirzakupu.
wan
je*
budofujc
Polityki
c6owej fi'Ey n Mni iflnku
jako
-
eml, czsb
*1t}.tyftre
jt
obniani en, uvarunkowa.e
nixf'mi
kozbnid}.trybucjioraz
plonocji.'
Dddsi'
&dDt,gje
dtyua psbu dobrania
produlfu
do
toc@ego dbior.y, ok.lmiu k al9 drtrucii, .oli
poned.
niky
v
prc*i
f.lQpu].
Dfi'lmia
r.tl.mm nie zvsz mhb t2}
baf4e ni.jsrc w bkc
ting!' sp6b loeot5ir 6fir+ sPoieie n.
pofucj
nqo nabF
o'e d*o!gq1*ni.
prduttR i usfugdo poEb *]ienb zmieni2y
i
v si..lKol.jno
pojaBilt/
sko.cepcj:
pidnlrcyjna,plodukN'
lPzedaow
E
;
E
Rysm.k 1'l' El.m.nry nki'g[ix
flato-a,,e.t'*
orzIienhcjinarkjn8owj'
\v konap.ll
produk yin.j
rynck
byl bedzo chlo.ny, nabaecy
ku-
p@.li wgysti. dstpn. m nim p'oduk+ D'a'ni opiraryil
nJ
fJlodiu.Zkonsumen.lPFteru'{Dloduiy
d"ini'J.i.k'
Fny ko.corcbJ
1l soi,h.eL.h iM|i{b.il' zmnj.'.
szajc]ioszt' prcdcji i ay
pioduktVusl'
I'if,ai,
?nn.qlx
patn
W
&aw
b 6*tdk,yb
3n9
ad'ifui,'
Ad@i bjdat
?,MaEj,
bnzl,vE'F*dttit1'
hml*na tp ndit
lromocj! tanovi
intglny elmet sbtegii marketin8owejfum'
obcjuj. aspl dzi,lr
j
rodkv'a
Ponoc
ktrych
prdsie
bir& komunikuj. 5
bkjd,
gt iuie
PotEbylrbyaftw
v
Pfufuia hd fu d], |lu. dta*,
bizdih,,:
@u',r
zj,bt d*,u,fuJ,
yrz!d1,'
u @4'r
'ia
*w*a}
zryaaa*
Dziahlia
plobo.,jne
Mj
bfy
lodawove
funkcj..Funlcja
infor
nac'iM
jert
*ja.a z .duka.j Biadomoci
'
L'Ivistch'
AJ' El''$n AJ' congh:'an'
rfub,@r4i'8'@'P\|N,
'
wilc.j m l.n Emv: K' oblj' l/.tsi.,4el,4w'w1^A$af0
,
Gtninii np' malki
Ploduktu,
naucfmim
pot..jrln.8o klicntl torcv f..hU'.
calbaa D}dluj|
Foerr!a'|,E
.
A.v-nidkj,''a'g
PwN,.wa[a ]997'r 23.PoMaj] Podnauy
rd.hnsu' rcd.
J.
^'
lBtym Mrlkdingu,rgakv 1995,5'30
^ltko'
Fn}JMa
j6l
fut1,|d,,''
?fufui
B!!&ci
pdM''M dot'tfy k@nh noB pEGIcj! poErb'
loialnj.
3
[ Pobierz całość w formacie PDF ]