Strategia Rozwoju m.st . Warszawy do 2020 r, TECHNOLOGIE, PDF TEMPO

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STO¸ECZNEGO
WARSZAWY DO
2020
ROKU
MISJA
Misjà samorzàdu Warszawy, stolicy Rzeczypospolitej Polskiej, miasta o bogatych tradycjach, jest osiàgni´cie jak najwy˝szego poziomu zaspokojenia potrzeb
mieszkaƒców oraz zaj´cie przez Warszaw´ znaczàcego miejsca wÊród najwa˝niejszych metropolii europejskich.
WIZJA
Warszaw´ 2020 roku widzimy jako atrakcyjnà, nowoczesnà, dynamicznie rozwijajàcà si´ metropoli´ z gospodarkà opartà na wiedzy, Êrodkowoeuropejskie
centrum finansowe, miasto zajmujàce znaczàce miejsce wÊród najwa˝niejszych stolic europejskich. Warszawa w naszej wizji to wspólnota otwarta i dost´pna,
miasto wysokiej jakoÊci ˝ycia, wa˝ne centrum kultury europejskiej o dobrze zorganizowanej przestrzeni publicznej - miasto z duszà.
CEL STRATEGICZNY 1.
Poprawa jakoÊci ˝ycia
i bezpieczeƒstwa mieszkaƒców
Warszawy
CEL STRATEGICZNY 2.
Wzmocnienie poczucia
to˝samoÊci mieszkaƒców poprzez
piel´gnowanie tradycji, rozwój
kultury i pobudzanie aktywnoÊci
spo∏ecznej
CEL STRATEGICZNY 3.
Rozwijanie funkcji
metropolitalnych wzmacniajàcych
pozycj´ Warszawy w wymiarze
regionalnym, krajowym
i europejskim
CEL STRATEGICZNY 4.
Rozwój nowoczesnej
gospodarki opartej na wiedzy
i badaniach naukowych
CEL STRATEGICZNY 5.
Osiàgni´cie
w Warszawie trwa∏ego
∏adu przestrzennego
Cel operacyjny 1.1.
Podniesienie poziomu i dost´pnoÊci
us∏ug publicznych, w tym oÊwiaty, kultury,
rekreacji i sportu, opieki zdrowotnej
i pomocy spo∏ecznej
Cel operacyjny 2.1.
Umocnienie tradycji m.st. Warszawy
oparte na dziedzictwie kulturowym
i przyrodniczym
Cel operacyjny 3.1.
Zapewnienie sprawnej komunikacji
wewn´trznej i zewn´trznej obszaru
metropolitalnego Warszawy
Cel operacyjny 4.1.
Wykorzystanie potencja∏u
naukowego Warszawy do rozwoju
gospodarki opartej na zaawansowanych
technologiach
Cel operacyjny 5.1.
Uporzàdkowanie struktury przestrzennej
miasta z wy∏àczeniem spod zabudowy
zwartych terenów zieleni tworzàcych
uk∏ad przyrodniczy
Cel operacyjny 1.2.
Zwi´kszenie bezpieczeƒstwa
i porzàdku publicznego
Cel operacyjny 2.2.
Wykreowanie nowych atrakcji i
przedsi´wzi´ç kulturalnych na Êwiatowym
poziomie, które by∏yby znakiem firmowym
miasta
Cel operacyjny 3.2.
Wzmocnienie roli Warszawy
jako wa˝nego europejskiego centrum
gospodarczo-finansowego i naukowego
oraz oÊrodka decyzji politycznych
Cel operacyjny 4.2.
Rozbudowa i unowoczeÊnienie
kompleksów akademickich
Cel operacyjny 5.2.
Zorganizowanie reprezentacyjnych
przestrzeni publicznych w centralnym
obszarze miasta
Cel operacyjny 1.3.
Wspieranie rozwoju budownictwa
mieszkaniowego oraz modernizacji
istniejàcych budynków
Cel operacyjny 2.3.
Zwi´kszenie atrakcyjnoÊci Warszawy dla
mieszkaƒców i turystów
Cel operacyjny 3.3.
Budowa instytucji potrzebnych dla
sprawnego funkcjonowania ca∏ego
obszaru metropolitalnego Warszawy
Cel operacyjny 4.3.
Stworzenie korzystnych warunków
do prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej
i inwestowania
Cel operacyjny 5.3.
Zorganizowanie lokalnych przestrzeni
publicznych sprzyjajàcych
integracji spo∏ecznej
Cel operacyjny 1.4.
Wykorzystanie walorów i zapewnienie
sta∏ej poprawy stanu Êrodowiska
przyrodniczego
Cel operacyjny 2.4.
Aktywizacja spo∏ecznoÊci lokalnych
i organizacji pozarzàdowych
Cel operacyjny 5.4.
Integracja przestrzenna lewobrze˝nej
i prawobrze˝nej Warszawy
Cel operacyjny 1.5.
Zapewnienie wysokiej jakoÊci
us∏ug infrastrukturalnych
Cel operacyjny 5.5.
Rewitalizacja obszarów zdegradowanych
Cel operacyjny 1.6.
Zapewnienie sprawnego
i bezpiecznego przemieszczania si´
w mieÊcie osób i towarów
2
Szanowni Paƒstwo!
Warszawa – stolica paƒstwa po∏o˝onego wsamym sercu Europy, wostatnich kilkunastu latach by∏a Êwiadkiem wydarzeƒ,
które znaczàco wp∏yn´∏y na perspektywy jej rozwoju. Transformacja ustrojowa Polski, otwarcie granic i uwolnienie
potencja∏u gospodarczego kraju, a póêniej wejÊcie Polski wstruktury Unii Europejskiej, stworzy∏y rzeczywiste podstawy
samorzàdnoÊci iwarunki do rozwoju wielu miast wPolsce. Równie˝ dla samej Warszawy nastàpi∏ prze∏om – w2002 roku
powiat i jedenaÊcie sto∏ecznych gmin po∏àczono w jeden spójny organizm miejski, dzi´ki czemu mo˝na by∏o stworzyç
nowà, ujednoliconà struktur´ zarzàdzania. OkolicznoÊci te wymagajà nakreÊlenia na nowo kierunków rozwoju stolicy.
Obarczona brzemieniem trudnych doÊwiadczeƒ historii, zniszczona dramatem II wojny Êwiatowej i wcià˝ jeszcze nie do
koƒca odbudowana Warszawa, staje dziÊ przed mo˝liwoÊcià odzyskania nale˝nego jej miejsca na politycznej, kulturalnej
i gospodarczej mapie Europy. By jednak nasz trud przyniós∏ wymierne rezultaty, potrzebna jest spójna wizja rozwoju
miasta. Potrzebnyjest dokument jasno okreÊlajàcy kierunek dzia∏aƒ, wktórym samorzàd Warszawy wraz ze wszystkimi
jej mieszkaƒcami powinien podà˝aç, by wykorzystaç t´ historycznà szans´. Przedstawiona „Strategia Rozwoju Miasta
Sto∏ecznego Warszawy do 2020 roku” jest efektem kilkunastomiesi´cznego, wspólnego wysi∏ku w∏adz miasta iniezale˝nych
ekspertów, którzy stan´li przed trudnym zadaniem okreÊlenia podstawowych za∏o˝eƒ rozwoju Warszawy ijej spo∏ecznoÊci
na najbli˝szych pi´tnaÊcie lat.
Naszym spojrzeniem obj´liÊmy wszystkie dziedziny ˝ycia stolicy. Wtoku prac konfrontowaliÊmy plany zopiniami ró˝nych
warszawskich Êrodowisk, pytaliÊmy warszawiaków oich pomys∏y na rozwój miasta. Ich liczba przeros∏a nasze najÊmielsze
oczekiwania. Wiele ztych pomys∏ów zosta∏o uwzgl´dnionych wostatecznym tekÊcie Strategii.
Dzisiaj mo˝emy zsatysfakcjà powiedzieç, ˝e „Strategia Rozwoju Miasta Sto∏ecznego Warszawy do 2020 roku” jest wspólnym
dzie∏em wszystkich warszawiaków. Jest te˝ naszym zobowiàzaniem do pracy na rzecz realizacji zawartych tu planów.
Zapraszam wszystkich Paƒstwa do wspó∏dzia∏ania, by za pi´tnaÊcie lat Warszawa sta∏a si´ równie pi´kna jak nasze
dzisiejsze marzenia!
Lech Kaczyƒski
Warszawa, sierpieƒ 2005 r.
Prezydent Miasta Sto∏ecznego Warszawy
[ Pobierz całość w formacie PDF ]