Strategia rozwoju przemysłowego odbiorcy energii w kontekście nowych uregulowań prawnych –krajowych i ...

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Strategia rozwoju przemysłowego odbiorcy
energii w kontekście nowych uregulowań
prawnych – krajowych i unijnych
dr Filip M. Elżanowski
Strategia rozwoju przemysłowego odbiorcy energii w
kontekście obowiązków wynikających z art. 99a ust. 1 i
2 ustawy – Prawo energetyczne
Wprowadzenieobowiązkowegoobrotuenergią elektryczną
„w poób
zapewniającypubliczny,równydotępdotejenergii”
manacelu:

wyeliminowanie dokonywania przez wytwórców predaży energii
elektrycznej półkom obrotu w ramach tej samej grupy kapitałowej po
cenie niżejniż cena ustalona na ewnątr tej grupy,

zapobieganie aniżaniu przez wytwórców ich dochodów,

wyeliminowanie zjawiska awyżania rekompensat z tytułu kotów
osieroconych otrzymywanych przez wytwórców na podstawie tzw. ustawy
o rowiąaniu KDT-ów (ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach
pokrywania kotów powtałych u wytwórców w wiąku z
przedterminowym rowiąaniem umów długoterminowych predaży
mocy i energii elektrycznej – Dz.U. z 2007 r. Nr 130, poz. 905),

umożliwieniektałtowaniai cen energii elektrycznej na poziomie ceny
rynkowej, co ma prycynid i do rozwoju wolnego rynku energii
elektrycznej i apewnid odbiorcom dotp do energii na zasadach
konkurencyjnych i w konsekwencji – po niżych cenach.
Warunki obrotu energią elektryczną zgodnie
z nowelizacją ustawy – Prawo energetyczne
„Predibiortwo energetyczne ajmujące i wytwarzaniem energii
elektrycznej jest obowiąane predawad
nie mniej niż 15 % energii
elektrycznej wytworzonej w danym roku na giełdach towarowych
w
rozumieniu ustawy z dnia 26 padiernika 2000 r. o giełdach towarowych
lub na rynku regulowanym
w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o
obrocie instrumentami finansowymi, z atreżeniem ust. 2.”
(art. 49a ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne)
Warunki obrotu energią elektryczną zgodnie
z nowelizacją ustawy – Prawo energetyczne c.d.
Wytwórcy mającyprawodootrzymywaniarekompensatztytułu
koztówosieroconych
nazasadachokrelonychwustawieorozwiązaniu
KDT-ów:

predaż 15 % energii elektrycznej wytworzonej w danym roku na giełdie
towarowej lub na rynku regulowanym,

w odniesieniu do pootałej energii predaż:

w drodze otwartego przetargu,

na internetowej platformie handlowej,

na rynku regulowanym (w tekcie ustawy:
„na internetowej platformie
handlowej na rynku regulowanym”)
,

na giełdie towarowej.
Warunki obrotu energią elektryczną zgodnie
z nowelizacją ustawy – Prawo energetyczne c.d.
Obowiązekprzedaży15%energiiniedotyczyenergiielektrycznej(art.
49aust.5ustawy–Prawoenergetyczne):

dostarczanej od predibiortwa energetycznego ajmującego i jej
wytwarzaniem do odbiorcy koocowegoza pomocą linii beporedniej,

wytworzonej w odnawialnym ródle energii,

wytworzonej w kogeneracji,

używanej przez predibiortwo energetyczne ajmujące i
wytwarzaniem na potrzeby włane,

niebdnej do wykonywania przez operatorów ytemów
elektroenergetycznych ich adaookrelonych w ustawie,

wytworzonej w jednostce wytwórcej o łącnej mocy zainstalowanej
elektrycznej nie wyżejniż 50 MW.
[ Pobierz całość w formacie PDF ]