strategia sport.ostateczna, INNE KIERUNKI, Sport i turystyka

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
ZałącznikNr1
douchwałyRadyGminyGniewino
Nr346/LVII/2006.zdnia16.02.2006r.
STRATEGIA
ROZWOJU SPORTU
W GMINIE GNIEWINO
W LATACH 2005- 2015
Gniewino,2005
 SPISTREŚCI:
1.ANALIZASTANUSPORTUWGMINIEGNIEWINOWGSTANUNA
ROK2005
3
1.1
A
NALIZA STANU BAZY SPORTOWEJ
3
1.1.1
S
TADION
G
MINNY
3
1.1.2
P
ŁYWALNIA
K
RYTA W
G
NIEWINIE
4
1.1.3
S
ALA GIMNASTYCZNA
S
ZKOŁY
P
ODSTAWOWEJ W
G
NIEWINIE
4
1.1.4
S
ALA GIMNASTYCZNA
Z
ESPOŁU
S
ZKÓŁ
S
AMORZĄDOWYCH W
K
OSTKOWIE
5
1.1.5
K
LUB
J
EŹDZIECKI
„S
IWA

S
ALINO
6
1.1.6
S
TADNINA
K
ONI W
C
HYNOWIU
6
1.1.7
B
OISKA SPORTOWE WE WSIACH SOŁECKICH
G
MINY
G
NIEWINO
7
1.2
A
NALIZA ZASOBÓW LUDZKICH ZWI
Ą
ZANYCH ZE SPORTEM W
G
MINIE
G
NIEWINO
8
1.2.1
K
LUB
S
PORTOWY
„S
TOLEM

G
NIEWINO
8
1.2.2
S
EKCJE SPORTOWE
G
NIEWIŃSKIEGO
C
ENTRUM
S
PORTU
,
T
URYSTYKI I
R
EKREACJI W
G
NIEWINIE
9
2.ZAŁOśENIAOGÓLNEDOSTRATEGIIROZWOJUSPORTUW
GMINEGNIEWINONALATA2005–20015
10
3.PRZESŁANKIKONSTRUKCJIROZWOJUSPORTUWGMINE
GNIEWINOWLATACH2005–2015
12
4.WIZJAICELESPORTUWGMINIEGNIEWINONALATA2005–
2015
14
5.CELESTRATEGICZNEROZWOJUSPORTUWGMINIEGNIEWINO
WLATACH200520015
15
15
C
EL STRATEGICZNY NR
1
W
YCHOWANIE FIZYCZNE I SPORT SZKOLNY
C
EL STRATEGICZNY NR
2
S
PORT DLA WSZYSTKICH
,
ROZWÓJ POWSZECHNO
Ś
CI I DOST
Ę
PNO
Ś
CI
SPORTU W SPOŁECZE
Ń
STWIE
.
18
19
C
EL STRATEGICZNY NR
3
S
PORT WYCZYNOWY
20
S
PORT MŁODZIEśOWY
20
S
PORT KWALIFIKOWANY
20
S
PORT ZAWODOWY
21
C
EL STRATEGICZNY NR
4
K
SZTAŁCENIE I DOSKONALENIE ZAWODOWE SPECJALISTÓW
.
C
EL STRATEGICZNY NR
5
I
NFRASTRUKTURA SPORTU
21
23
C
EL STRATEGICZNY NR
6
O
PIEKA LEKARSKA I OCHRONA ZDROWIA
6.WNIOSKIKOŃCOWE
25
2
 1.ANALIZASTANUSPORTUWGMINIEGNIEWINO
WGSTANUNAROK2005
1.1Analizastanubazysportowej
1.1.1StadionGminny
Stadion Gminny jest obiektem oddanym do uŜytku w na początku lat 90.
Płyta główna przeznaczona jest do uprawiania piłki noŜnej oraz lekkiej
atletyki. Stadion posiada zespół urządzeni do uprawiania wszystkich
dyscyplin lekkoatletycznych z wyłączeniem skoku wzwyŜ i skoku o tyczce.
Stan murawy boiskowej oraz urządzeń lekkoatletycznych jest dobry.
Stadion posiada trybunę krytą o pojemności 1500 miejsc siedzących.
W bezpośrednim sąsiedztwie płyty głównej rozlokowany jest kort tenisowy o
jednym boisku i nawierzchni ceglastej.
Stadion główny posiada równieŜ boiska do piki ręcznej, koszykowej i
siatkowej o nawierzchni ceglastej.
Stan boisk zarówno tenisowych jak i do pozostałych gier jest dobry.
W
pobliŜu
płyty
głównej
zlokalizowano
obiekt
z
pomieszczeniami
klubowymi. Obiekt mieści dwa pomieszczenia biurowe, dwie szatnie dla
zawodników z toaletami i natryskami, pokój sędziów, toalety i natryski dla
sędziów, magazyn sprzętu sportowego. W umywalkach i w prysznicach jest
bieŜąca zimna i ciepła woda.
Stadion posiada równieŜ magazyn sprzętu agro – pielęgnacyjnego i
większego gabarytowo sprzętu sportowego.
Całość obiektu jest ogrodzona. Urządzono place i tereny zieleni na bieŜąco
utrzymywane przez gospodarza obiektu.
W pobliŜu Stadionu Gminnego zlokalizowane są dwa boiska treningowe do
piłki noŜnej. Nawierzchnia boisk jest trawiasta.
3
W przypadku organizowania duŜych imprez plenerowych boiska treningowe
otrzymują przeznaczenie jako tereny zabawowo – rekreacyjne.
1.1.2PływalniaKrytawGniewinie
Obiekt oddany do uŜytku w roku 2001. Posiada świadectwo homologacji
pozwalające na rozgrywanie zawodów pływackich o randze mistrzowskiej.
Obiekt słuŜy do masowej nauki pływania i lekcji wychowania fizycznego
uczniów szkól gminnych.
Rozmiaru niecki basenowej 12,5 m x 25 m. Głębokość od 1,1 m do 1,8 m.
Pływalnia posiada sześć torów wodnych przy czym tor nr 1 jest wypłacony
do głębokości 0,70 m i słuŜy do podstawowych zajęć w ramach nauki
pływania. Obiekt połączony jest krytym korytarzem z obiektem szkolnym .
Pływalnia posiada szatnie wyposaŜone w indywidualne szafki ubraniowe,
prysznice i toalety. Jest nowoczesnym obiektem tego typu i spełnia wszystkie
wymagania
w
zakresie
nauki
pływania,
przeprowadzania
zawodów
pływackich w róŜnych opcjach, jak równieŜ słuŜy mieszkańcom okolicznych
gmin jako obiekt rekreacyjny w układzie komercyjnym.
Ponadto pływalnię wyposaŜono w czteroosobową saunę fińską i wannę do
hydromasaŜu.
Wokół obiektu urządzono tereny zieleni i mini kawiarenkę letnią.
1.1.3SalagimnastycznaSzkołyPodstawowejwGniewinie
4
Obiekt słuŜy głównie do przeprowadzania zajęć z wychowania fizycznego z
uczniami Szkoły Podstawowej Główna hala sportowa posiada wymiary 17m
x 38 m
Mniejsza boczna hala sportowa słuŜy do gier i zabaw ruchowych w tym
gimnastyki i posiada wymiary 7,60 m x 14,80 m .
Obiekt
sportowy
posiada
zespół
szatni
z
natryskami
i
toaletami,
pomieszczenie nauczyciela wychowania fizycznego oraz magazyn sprzętu
sportowego.
Na zasadach oddzielnych uzgodnień hala sportowa jest bardzo często
wykorzystywana na przeprowadzanie treningów grup sportowych Klubu
Sportowego „Stolem” Gniewino jak równieŜ słuŜy do przeprowadzania zajęć
sportowych z grupami sportowców z poszczególnych sołectw Gminy
Gniewino. Zajęcia na hali sportowej odbywają się najczęściej w okresie
jesienno – zimowo – wiosennym.
Hala sportowa wykorzystywana jest równieŜ w formie wynajmu przez
poszczególne zakłady pracy.
1.1.4SalagimnastycznaZespołuSzkółSamorządowychw
Kostkowie
Obiekt równieŜ w głównej mierze słuŜy do przeprowadzania zajęć w ramach
lekcji wychowania fizycznego. Hala sportowa posiada wymiary 18 m x 30 m
Przy Sali gimnastycznej usytuowano zespół szatni i natrysków z toaletami,
pokój nauczycieli wychowania fizycznego, magazynek sportowy.
Ponadto hala sportowa wyposaŜona jest w widownię na balkonie o
pojemności 150 miejsc.
W terminach wolnych od lekcji wychowania fizycznego sala sportowa słuŜy
do organizacji zajęć sportowych OSP, druŜyn sołeckich i zakładów pracy.
5
[ Pobierz całość w formacie PDF ]