strategia, TECHNOLOGIE, PDF TEMPO

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
//-->DELIMITACJA MIEJSKICH OBSZARÓW FUNKCJONALNYCHWŁOCŁAWKA ORAZ WSPARCIE ICH ROZWOJU POPRZEZPRZYGOTOWANIE DOKUMENTÓW PLANISTYCZNO-STRATEGICZNYCHStrategia rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego Włocławka na lata 2014-2020Opracowanie:AGERON Polska na zlecenieGmina Miasto Włocławek – Urząd Miasta WłocławekPaździernik, 2014Działanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu RozwojuRegionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013Spis treściSpis treści122.1.12.1.22.1.32.1.42Wprowadzenie ........................................................................ 6Diagnoza ................................................................................. 8Komunikacja kołowa ...................................................................................................... 8Komunikacja kolejowa ................................................................................................... 9Komunikacja lotnicza ................................................................................................... 10Komunikacja wodna ..................................................................................................... 102.1 Dostępność komunikacyjna .................................................................... 82.2 Demografia2.2.12.2.22.2.3........................................................................................11Liczba mieszkańców ..................................................................................................... 11Migracje ...................................................................................................................... 12Struktura mieszkańców ................................................................................................ 122.3 Rynek pracy ........................................................................................132.3.12.3.22.3.32.3.42.3.5Osoby pracujące........................................................................................................... 13Osoby niepracujące ...................................................................................................... 15Oczekiwania pracodawców .......................................................................................... 16Dostępność miejsc pracy .............................................................................................. 16Dostępność kursów, szkoleń, praktyk zawodowych....................................................... 182.4 Polityka społeczna .................................................................................182.5 Edukacja i szkolnictwo wyższe ...............................................................222.5.12.5.22.5.32.5.42.5.5Liczba i charakterystyka uczniów i studentów ............................................................... 22Plany i szanse zawodowe uczniów i studentów ............................................................. 23Jakość kształcenia ........................................................................................................ 24Użyteczność wiedzy szkolnej ........................................................................................ 25Kształcenie pozaszkolne ............................................................................................... 252.6 Gospodarka ........................................................................................262.6.12.6.22.6.32.6.42.6.5Liczba przedsiębiorstw ................................................................................................. 26Profil gospodarczy ........................................................................................................ 27Koniunktura gospodarcza ............................................................................................. 28Warunki prowadzenia działalności................................................................................ 28Tereny inwestycyjne .................................................................................................... 29Strona | 22.6.6Potencjał turystyczny ................................................................................................... 312.7 Branże przyszłości w rozwoju MOF Włocławka ......................................412.7.12.7.22.7.32.7.42.7.5Czynniki rozwojowe oraz potrzeby inwestycyjne ........................................................... 43Bariery rozwojowe oraz metody im przeciwdziałania .................................................... 45Powiązane instytucje naukowo-badawcze .................................................................... 47Potencjał rozwojowy klastrów ...................................................................................... 47Informacje niezbędne w procesie planowania strategicznego ........................................ 492.8 Planowanie przestrzenne ......................................................................502.9 Rynek nieruchomości i mieszkaniowy ....................................................512.9.12.9.2Dostępność nieruchomości ........................................................................................... 51Ceny nieruchomości ..................................................................................................... 552.10 Infrastruktura ........................................................................................562.10.12.10.2Usługi komunalne ........................................................................................................ 56Komunikacja i transport publiczny ................................................................................ 572.11 Zdrowie2.12 Kultura........................................................................................61........................................................................................632.13 Kondycja finansowa jednostek samorządu terytorialnego .....................662.14 Analiza SWOT ........................................................................................732.15 Drzewo problemów ...............................................................................753Analiza dokumentów strategicznych MOF Włocławka ............ 773.1 Dokumenty strategiczne jednostek samorządu terytorialnego MOFWłocławka........................................................................................773.1.13.1.23.1.3Porównanie wizji rozwoju ............................................................................................ 77Cele w strategiach rozwoju ........................................................................................... 79Współpraca międzygminna........................................................................................... 873.2 Powiązania z dokumentami strategicznymi i planistycznymi wyższegoszczebla........................................................................................893.2.13.2.23.2.33.2.43.2.53.2.63.2.7Strategia Rozwoju Kraju 2020 ....................................................................................... 89Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju – Polska 2030 ................................................. 93Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego ..................................................................... 97Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 ............................................. 97Strategia rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020.......................... 98Regionalna Strategia Innowacji....................................................................................102Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Kujawsko-Pomorskiego ...........102Strona | 33.2.8Koncepcja rozwoju i zagospodarowania przestrzennego terenów wokół ZbiornikaWłocławskiego .......................................................................................................................1024Założenia Strategii ............................................................... 108...................................................................................... 108...................................................................................... 1094.1 Struktura4.2 Wizja5Cele strategiczne.................................................................. 110Cel strategiczny 1. Aktywizacja gospodarcza ............................................... 111Cel operacyjny 1.1. Rozwój oferty inwestycyjnej ........................................................................112Cel operacyjny 1.2. Wzrost przedsiębiorczości mieszkańców.......................................................112Cel operacyjny 1.3. Poprawa wizerunku gospodarczego .............................................................113Cel strategiczny 2. Poprawa jakości kapitału ludzkiego................................ 116Cel operacyjny 2.1. Poprawa jakości kształcenia .........................................................................117Cel operacyjny 2.2. Rozwój edukacji ustawicznej ........................................................................119Cel operacyjny 2.3. Ograniczenie wykluczenia społecznego ........................................................120Cel operacyjny 3. Zrównoważony rozwój turystyczny .................................. 122Cel operacyjny 3.1. Wzrost atrakcyjności oferty turystycznej ......................................................123Cel operacyjny 3.2. Wzrost świadomości oferty turystycznej.......................................................124Cel operacyjny 3.3. Poprawa stanu środowiska przyrodniczego ..................................................124Cel strategiczny 4. Wzrost spójności komunikacyjnej .................................. 127Cel operacyjny 4.1. Rozwój sieci dróg ponadlokalnych ................................................................128Cel operacyjny 4.2. Rozwój sieci dróg lokalnych .........................................................................129Cel operacyjny 4.3. Rozwój spójnego systemu komunikacji publicznej ........................................130Cel strategiczny 5. Podniesienie poziomu jakości życia ................................ 131Cel operacyjny 5.1. Rozwój oferty kulturalnej i sportowej...........................................................132Cel operacyjny 5.2. Poprawa oferty usług publicznych ................................................................132Cel operacyjny 5.3. Poprawa jakości przestrzeni publicznej.........................................................13366.1.16.1.26.1.36.1.4Warunki implementacji........................................................ 135Promocja Strategii.......................................................................................................135Dostępność kapitału....................................................................................................135Długość procesu decyzyjnego ......................................................................................136Zależność od dokumentów i ustaleń ponadlokalnych ...................................................136789Źródła finansowania ............................................................ 137Plan operacyjny ................................................................... 142Monitoring .......................................................................... 156Strona | 410 Ewaluacja ex-ante ................................................................ 16110.1 Trafność10.2 Spójność...................................................................................... 161...................................................................................... 16210.3 Skuteczność i efektywność .................................................................. 163Strona | 5 [ Pobierz całość w formacie PDF ]