Strategia turystyczna streszczenie, Zarządzanie UE Katowice - licencjat - materiały, Zarządzanie UE Katowice - ...

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
//-->Strategia Promocji i RozwojuTurystyki Miasta Wisły-streszczenie-Wrocław, wrzesień 2006r.© Copyright 2006 by Dolnośląska Organizacja Turystyczna, ul. Igielna 13, 50-116 Wrocław1Cytowanie niniejszego dokumentu przez uczniówi studentów tylko i wyłącznie pod warunkiempodaniaźródła.Wykorzystywanie dokumentu przezinne podmioty jest moŜliwe po otrzymaniu zgodyUrzędu Miejskiego w Wiśle.Strategia rozwoju produktów turystycznych miasta Wisły na lata 2007-2020została opracowana przez zespół Biura Zarządu Dolnośląskiej OrganizacjiTurystycznej w składzie:••••••Wojciech FedykArkadiusz DołęgaJakub FeigaAgnieszka MaleczekMarian RosaMarta Zawiła - Piłatoraz ekspertów zewnętrznych:•••Piotr GryszelŁukasz HaromszekiJarosław KozłowskiAutorzy dokumentu, w tym miejscu pragną wyrazić serdeczne podziękowaniawszystkim osobom /w tym ankieterom/, instytucjom i organizacjom, których wiedza idoświadczenie przyczyniły się do powstania Strategii i umoŜliwiły pozyskanieinformacji.Szczególnesłowapodziękowaniachcielibyśmyskierowaćdoosób,którebezinteresownie i z ogromnym zaangaŜowaniem włączyły się w tworzenie tegodokumentu, i bez których powstanie niniejszego opracowania nie byłoby moŜliwe:Gorąco dziękujemy:Panu Janowi Poloczkowi - Burmistrzowi Miasta WisłaPanu Janowi Cieślarowi - Zastępcy Burmistrza Miasta WisłaPanu Pawłowi Brągielowi - Kierownikowi Wydziału Promocji Sportu i TurystykiUrzędu Miasta WisłaPani Teresie Łączyńskiej - Prezesowi Towarzystwa Miłośników Wisły2Panu Andrzejowi Molinowi - Dyrektorowi Zespołu Szkół Gastronomiczno –Hotelarskich w WiślePani Danucie Szczypce - Wicedyrektorowi Zespołu Szkół Gastronomiczno –Hotelarskich w WiślePani Małgorzacie Kiereś – Dyrektorowi Muzeum Beskidzkiego w WiślePani Danucie Ucher - Przewodniczącej Rady Miasta WisłaPanu Maciejowi Oczkowskiemu - Wiceprzewodniczącemu Rady Miasta WisłaPanu Jerzemu Kufie - Przewodniczącemu Komisji Turystyki Rady Miasta WisłaPanu Bronisławowi Bujokowi - Radnemu Miasta WisłaPanu Witoldowi Szoździe – Nadleśniczemu Nadleśnictwa WisłaPanu Januszowi Tyszkowskiemu - Prezesowi Zarządu KS Wisła UstroniankaPanuWaldemarowiSzajthauerowi–ProboszczowiParafiiEwangelicko–AugsburskiejPanuBogdanowiKasperkowi-DyrektorowiStowarzyszeniaGminŚląskaCieszyńskiego „Olza”Pani Annie Szatanik - międzynarodowemu ekspertowi ds. turystykiPanu Jarosławowi BroŜynie – Dyrektorowi Hotelu GołębiewskiPanu Krzysztofowi Bujwidowi – Dyrektorowi Hotelu StokPanu Robertowi DłuŜniakowi – Dyrektorowi Ośrodka Sportowego „Start”PaniNataszyBebek–PrzewodniczącejkoławWiśle-StowarzyszeniaAgroturystycznego „Natura”.oraz innymŜyczliwymosobom które przyczyniły się do powstania tego dokumentu3Spis Treści1. Analiza potencjału turystycznego gminy .................................................. 61.1.Atrakcyjność turystyczna regionu i miasta ........................................61.1.1. PołoŜenie gminy – ogólna charakterystyka na tle powiatu ...................... 61.1.2. Walory turystyczne gminy ....................................................................... 8I.II.III.Walory wypoczynkowe i uzdrowiskowe................................................... 8Walory krajoznawcze ............................................................................ 19Walory specjalistyczne.......................................................................... 291.1.3. Stanśrodowiskanaturalnego................................................................ 341.2.Infrastruktura Turystyczna.................................................................351.2.1. Baza noclegowa.................................................................................... 351.2.2. Baza gastronomiczna............................................................................ 371.2.3. Baza uzupełniająca. .............................................................................. 371.2.4. Dostępność komunikacyjna .................................................................. 441.3.Dominujące formy turystyki...............................................................461.3.1. Wielkość i struktura ruchu turystycznego .............................................. 461.3.2. Sezonowość ruchu turystycznego......................................................... 471.3.3. Modele przyjazdu .................................................................................. 481.3.4. Postrzeganie miasta.............................................................................. 491.3.5. Struktura społeczno – ekonomiczna odwiedzających............................ 501.4.Analiza wizerunku miasta...................................................................521.4.1 Analiza wizerunku miasta...................................................................... 521.4.2. Analiza aktywności marketingowej miasta............................................. 551.5.Analiza aktywności społeczności lokalnej oraz branŜy turystycznej………………………………………………………………………………………....611.5.1. Rys historyczny ..................................................................................... 611.5.2. Demograficzna-ekonomiczna charakterystyka mieszkańców miasta.... 641.5.3. Metodologia badań ............................................................................... 661.5.4. Wyniki badań – Liderzy lokalni o społeczności miasta Wisła ................ 681.5.5. Wyniki badań ankietowych.................................................................... 741.5.6. Propozycje na przyszłość – wnioski z badań ........................................ 831.5.7. Analiza aktywności branŜy turystycznej................................................. 851.6.Analiza SWOT......................................................................................8842. Kierunki programu rozwoju turystycznego miasta ................................ 922.1. ZałoŜenia strategiczne realizacji programu..........................................922.1.1. Wizja i misja turystyczna miasta ............................................................ 932.1.2. Cele strategiczne rozwoju...................................................................... 942.2. Kierunki programu rozwoju ...................................................................972.2.1. Cele operacyjne realizacji ..................................................................... 972.2.2. Program promocji miasta .................................................................... 1203. ZałoŜenia do Studium Wykonalności..................................................... 1233.1. Finansowanie i dostępność funduszy ................................................1253.2. Monitorowanie i ocena......................................................................... 1263.3 Zakończenie ...........................................................................................1305 [ Pobierz całość w formacie PDF ]