Strategie geniuszy Mysl jak Albert Einstein strage, onepress

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Ty t uł oryginału: Strategies of Genius, Volume Two
Tłumaczenie: Cezar Matkowski
ISBN: 978-83-246-3640-2
Copyright © 1994 by Meta Publications.
Printed in the United States of America. All rights reserved. This book or parts thereof
may not be reproduced in any form without written permission of the Publisher.
Polish edition copyright © 2012 by Helion S.A.
All rights reserved.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości
lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione.
Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie
książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie
praw autorskich niniejszej publikacji.
Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi
bądź towarowymi ich właścicieli.
Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte
w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej
odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne
naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION
nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe
z wykorzystania informacji zawartych w książce.
Drogi Czytelniku!
Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres
Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję.
Wydawnictwo HELION
ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE
tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63
e-mail: sensus@sensus.pl
Printed in Poland.

Kup książkę

Poleć książkę

Oceń książkę
Spis treci
Podzikowania
7
Przedmowa
9
Wprowadzenie
11
1. Epistemologia Einsteina
19
2. Makrostrategia modelowania Einsteina
41
3. Podstawowa struktura strategii mylenia Einsteina
55
4. Pogldy Einsteina na jzyk
65
5. Mikroanaliza procesu mylenia twórczego Einsteina
75
6. Teoria wzgldnoci
87
7. Psychologiczne implikacje teorii wzgldnoci
127
8. Zastosowania strategii Einsteina
145
9. Podsumowanie procesu mylowego Einsteina
165
10. Podsumowanie
169
Posowie
183
A. Podstawy i zaoenia NLP
185
B. Presupozycje NLP
199
C. Sowniczek poj NLP
203
Bibliografia
211
6
Tytu ksiazki
Rozdzia 3
Podstawowa struktura strategii
mylenia Einsteina
Chocia polem dziaania Einsteina bya fizyka, to zadania, które przyszo
mu rozwizywa w pracy naukowej, przypominaj do zudzenia problemy,
przed jakimi stajemy kadego dnia. Czsto bowiem nasze problemy przy-
bieraj posta pewnego objawu, którego przyczyny nie s postrzegalne
bezporednio czy to z powodu zoonoci systemu, czy te dlatego, e nie
zdajemy sobie sprawy ze wszystkich elementów skadajcych si na problem.
Poniej przedstawiam przykad procesu, o którym pisa Einstein w kon-
tekcie zjawisk fizycznych, ale który równie dobrze moe zosta przed-
stawiony w perspektywie pracy menedera:
Zarzdzasz fabryk „B”. Kierownik dziau napraw zarzdza sze-
cioma omioosobowymi zespoami, które nadzoruje szeciu bryga-
dzistów. Martwi ci jednak, e zespoy te nie pracuj szczególnie wydaj-
nie, gdy pracownicy robi tylko to, co ich zdaniem jest absolutnie
niezbdne, a to spowalnia prac caego dziau. Jedynym wyjtkiem od
tej reguy s sytuacje awaryjne, wymagajce natychmiastowego rozwi-
zania problemów. Ty wiesz jednak, e pracownicy s duo bardziej
kompetentni, ni si wydaje, i s w stanie pracowa duo efektywniej
.
Niezalenie od tego, czy jeste menederem, czy te nie, zastanów
si, jak mona rozwiza powyszy problem. Zanim jednak przejdziesz
dalej, zanotuj swoje pomysy ju teraz. Wrócimy bowiem do nich póniej
i sprawdzimy, czy Twoje podejcie do tego zagadnienia zmienio si na
skutek lektury niniejszego rozdziau.
[ Pobierz całość w formacie PDF ]