Strategie geniuszy Mysl jak Arystoteles Mozart Disney i Sherlock Holmes straga, Sensus

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
//-->Tytuł oryginału: Strategies of Genius, Volume OneTłumaczenie: Katarzyna RojekProjekt okładki: Magdalena StasikISBN: 978-83-246-3641-9Copyright © 1994 by Meta Publications.Printed in the United States of America. All rights reserved. This book or parts thereof may not bereproduced in any form without written permission of the Publisher.Polish edition copyright © 2013 by Helion S.A.All rights reserved.Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszejpublikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną,fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innympowoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji.Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymiich właścicieli.Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawartew tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednakżadnejodpowiedzialności aniza ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lubautorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą równieżżadnejodpowiedzialności zaewentualne szkody wynikłez wykorzystania informacji zawartych w książce.Drogi Czytelniku!Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adresMożesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję.Wydawnictwo HELIONul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICEtel. 32 231 22 19, 32 230 98 63e-mail: sensus@sensus.plPrinted in Poland.•Kup książkę•Poleć książkę•Oceń książkę•Księgarnia internetowa•Lubię to! » Nasza społecznośćSpis tre ciPodziÚkowaniaPrzedmowaWstÚpProgramowanie neurolingwistyczneModelowanieStrategie79151621251. Arystoteles. Struktura zjawiska geniuszuPodstawowe cechy geniuszaArystotelesowski model umysïuJÚzyk jako narzÚdzie my lenia i modelowaniaModelowanie mikrostruktury Arystotelesowskiej strategii my leniaZastosowanie Arystotelesowskich strategiiPodsumowanieBibliografia3133608991961151162. Sherlock Holmes. Odkrywanie tajemnic zjawiska geniuszuSherlock Holmes: przykïad zastosowania strategii geniuszaHolmesowska metastrategia iKsiÚga yciaHolmesowska mikrostrategia obserwacji, wnioskowania i dedukcjiHolmesowska makrostrategia znajdywania przyczyn poprzedzajÈcychPoziomy wskazówek i sugestiiImplementacja strategii Sherlocka HolmesaWniosekBibliografia1211231241311361461511651653. Walt Disney. Marzyciel, Realista i KrytykWalt Disney i trzy etapy cyklu twórczegoPodsumowanie strategii twórczej DisneyaZastosowania strategii twórczej DisneyaWniosekBibliografia169171191197218219Kup książkęPoleć książkę6Strategie geniuszy. My l jak Arystoteles, Mozart, Disney...2232252382422462572592622652664. Wolfgang Amadeusz Mozart. Pie ni duchoweMuzyczne marzeniaPodobieñstwo strategii Mozarta do strategii innych muzyków i kompozytorówProces twórczy i teoria samoorganizacji u MozartaImplementacja strategii MozartaZastosowanie strategii Mozarta w dziedzinach innych ni muzykaMuzyczna wersja modelu SCOREUkierunkowana medytacja z wykorzystaniem strategii MozartaWniosekBibliografia5. PodsumowanieWybrane strategie geniuszy267267PosïowieA. �½ródïa i zasady NLPB. Presupozycje NLPC. Sïowniczek pojÚÊ NLPBibliografia273275291295301Kup książkęPoleć książkęRozdziaï 4Wolfgang Amadeusz Mozart.Pie ni duchoweRozdziaï 4. w skrócieMuzyczne marzeniaPodobieñstwo strategii Mozarta do strategii innych muzykówi kompozytorówProces twórczy i teoria samoorganizacji u MozartaImplementacja strategii MozartaZastosowanie strategii Mozarta w dziedzinach innych ni muzykaMuzyczna wersja modelu SCOREUkierunkowana medytacja z wykorzystaniem strategii MozartaWniosekBibliografiaKup książkęPoleć książkę [ Pobierz całość w formacie PDF ]