Strawberry Panic 02, Yuri & Shōjo-ai, Anime, Strawberry Panic

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
{144}{216}STRAWBERRY PANIC{2601}{2645}Droga przede mn�...{2637}{2681}Czy to nie morze smutnych �ez?{2685}{2753}Albo koniec krainy rozpaczy?{2757}{2801}Nie czuj� �alu.{2817}{2933}Nawet je�li czuj� si� bliska �mierci, przez zamarzni�cie w |przera�liwym ch�odzie zimowego �wiat�a...{2925}{2993}Ah... t�cza, t�cza...{2997}{3041}T�cza... moja najdro�sza t�cza...{3045}{3089}Moja ukochana t�cza...{3093}{3161}Moja ukochana t�cza...{3165}{3245}Moja ukochana t�cza...{3249}{3369}Powinnam by� z tob�.{3297}{3341}Jestem gotowa!{3321}{3379}ODCINEK 2: ETOILE{3704}{3748}Nagisa-chan, obud� si�!{3764}{3845}Nagisa-chan, ju� ranek.{3908}{3952}Pi�kna!{3956}{4024}Na-gi-sa-chan.{4028}{4095}Wsta-waj.{4148}{4213}Co� nie tak?{4208}{4228}Dzie� dobry.{4232}{4276}Wow, Tamao-chan, jeste� na prawd�...{4280}{4372}Nie m�wi�am ci, aby� przesta�a z tym dokuczaniem?{4388}{4501}Twoja zez�oszczona twarz jest taka �liczna.{4484}{4551}Oboj�tne! Ju� mnie to nie obchodzi.{4555}{4665}Mundurek, kt�ry zam�wi�a� ju� tu jest.{4735}{4803}Od teraz mog� nosi� ten sam mundurek, co wszystkie dziewczyny!{4819}{4896}Przebierz si� teraz.{4903}{4947}Poradz� sobie sama...{4963}{5031}Bez takich uprzejmo�ci.{5023}{5130}Troch� ci�ko zak�ada si� nasze mundurki.{5083}{5199}Pozw�l, �e b�d� ci pomaga�a do czasu, kiedy si� przyzwyczaisz.{5203}{5271}Um... Tamao-chan...{5275}{5319}Przesta� si� kr�ci�.{5323}{5378}Aj...{5455}{5520}Przepraszam.{5586}{5651}Jeste� ca�a?{5922}{5990}Rozmiar jest idealny.{5970}{5990}Rzeczywi�cie.{6018}{6086}Pasuje �wietnie.{6078}{6122}Tak...Tak jest?{6126}{6170}A teraz, usi�d�.{6174}{6218}Okej.{6222}{6323}Teraz musz� uczesa� twoje w�osy.{6737}{6821}Etoile-sama, dzie� dobry.{6809}{6853}Dzie� dobry.{6857}{6877}Dzie� dobry.{6881}{6925}Tamao-chan, naprawd�...{6929}{6973}Przeznaczy�a� na to zbyt wiele czasu!{6977}{7021}Teraz nie zd��ymy na �niadanie!{7025}{7151}Ale gdybym ci� �le przygotowa�a, by�abym niespokojna.{7217}{7272}St�j!{7325}{7383}Wybacz!{7469}{7530}Etoile...{7576}{7692}Przepraszam! Um... to z powodu, �e bieg�y�my ju� sp�nione...{7696}{7761}Dzie� dobry.{7852}{7896}Dzie�... dzie� dobry...{7900}{7944}Aoi-san.{7936}{8004}M�wi� ci to jako Przewodnicz�ca Rady M�odzie�owej.{8020}{8112}Bez wzgl�du na pow�d, nie wolno ci biega� po korytarzach.{8140}{8208}Mam nadziej�, �e to si� ju� wi�cej nie powt�rzy.{8200}{8244}Przepraszam, nast�pnym razem b�d� ostro�na.{8248}{8328}Jakie jest twoje imi�?{8344}{8401}Aoi...{8404}{8424}Jestem Nagisa.{8440}{8484}Aoi Nagisa.{8488}{8555}Nagisa. C� za przepi�kne imi�.{8559}{8627}Mog� do ciebie m�wi� Nagisa-chan?{8631}{8731}Tw�j mundurek... pasuje ci idealnie.{8823}{8891}Tw�j ko�nierzyk jest nier�wny.{8895}{8939}Dzi�kuj� bardzo.{8943}{9036}Pragn� tego przez ca�y dzie�...{9111}{9203}B�dziesz mia�a wspania�y dzie�.{9183}{9242}Znowu...{9267}{9335}Nie mog� si� rusza�...{9363}{9424}Przesta�.{9614}{9658}Nagisa-chan!{9662}{9730}Ju� czas, idziemy.{9722}{9804}Wybacz nam, Etoile-sama.{9854}{9957}A teraz wszystkie, usi�d�cie w �rodku.{9962}{10030}Czas na nasze poranne modlitwy przed �niadaniem.{10034}{10115}Kontroluj si�, Shizuma.{10130}{10222}To tylko dziewczyna, kt�ra w�a�nie si� tu przenios�a.{10238}{10315}Znowu mnie pouczasz?{10358}{10402}Nie martw si�.{10418}{10533}Gdy kto� zobaczy pi�kny kwiat, b�dzie chcia� go dotkn�� |bez wzgl�du na wszystko, prawda?{10549}{10593}To wszystko.{10597}{10675}Nie ma innego powodu.{10729}{10794}Naprawd�...{10885}{10905}Wystraszy�o mnie to...{10933}{11025}Etoile-sama tak nagle chcia�a mnie poca�owa�.{11029}{11134}My�la�am, �e serce wyskoczy mi z piersi.{11161}{11266}Ojej, moje serce wci�� bije tak szybko...{11293}{11433}Etoile-sama by�a tak blisko ciebie, poniewa� Nagisa-chan jest tak �liczna.{11437}{11504}Ja jestem taka pi�kna...?{11508}{11570}To prawda.{11604}{11648}Tamao-chan.{11640}{11760}No, idziemy.{11688}{11743}Okej.{11916}{11981}Dzie� dob...{11976}{12068}Hej, hej, s�ysza�am, �e prawie zosta�a� poca�owana przez Etoile-sama?{12084}{12128}Um... To...{12132}{12152}Czy to prawda?{12156}{12200}Sk�d, dziewczyny, o tym wiecie?{12204}{12272}'Truskawkowe Akademiki' szalej� na tym punkcie.{12276}{12366}Wie�� rozesz�a si� po szkole.{12384}{12452}Jak by�o? Czy twoje serc� bi�o szybko?{12456}{12499}Um... Nie... To...{12503}{12595}Delikatne usta Etoile-sama by�y tu� przed twoimi oczami.{12623}{12691}Um... To jest...{12683}{12727}Jestem taka zazdrosna!{12731}{12818}Tylko raz mnie pozdrowi�a.{12827}{12943}Dopiero co si� do nas przenios�a�, a ju� sta�a� si� |obiektem zainteresowania Etoile-sama.{12947}{12991}Wspania�e!{12995}{13100}Hej, Tamao-chan, zostawiam reszt� tobie.{13115}{13207}Hej, opowiedz nam wi�cej, prosz�.{13175}{13419}Opowedz o chwili, kiedy zosta�a� prawie poca�owana przez Etoile-sama.{13247}{13291}Hej, no dalej.{13295}{13350}Um...{13486}{13554}Eh, ju� to gdzie� s�ysza�am...{13570}{13667}Etoile-sama jest bardzo popularna.{13714}{13818}Ale... dlaczego mia�aby co� takiego zrobi�...{13930}{13998}Ahh! Wygl�da smacznie!{14002}{14070}Tutaj, ahhh...{14134}{14178}Nie jest z�e!{14194}{14214}Na szcz�cie.{14230}{14322}Podwieczorki s� cz�sto jadane w akademikach.{14314}{14430}Ponadto uczniowie, kt�rzy id� do dom�w, mog� je�� gdzie popadnie,{14434}{14525}takie panuj� zasady w 'Truskawkowych Akademikach'.{14529}{14653}To zadziwiaj�ce, �e szko�a ma a� tak wspania�y barek.{14721}{14813}Zdaje si�, �e by�a� bardzo g�odna.{14841}{14981}Z powodu dzisiejszego porannego zaj�cia, nie zjad�am �niadania...{14985}{15029}Rozumiem...{15033}{15125}Je�li czujesz si� na si�ach, to podziel� si� z tob�.{15129}{15224}Eh? Nie, wszystko OK... To �le...{15249}{15310}Powa�nie?{15321}{15365}Dzi�kuj� ci bardzo.{15369}{15437}W ka�dym b�d� razie, m�wi�c o zaj�ciach klubowych...{15441}{15484}Podj�a� ju� decyzj�, co wybierzesz?{15500}{15604}Nie... Nawet nie wiem, jaki mam wyb�r...{15608}{15700}Wi�c, dlaczego nie wst�pisz do 'Klubu Literata' jak ja?{15704}{15748}'Klub Literata'?{15740}{15832}Tak, uwielbiam pisa� i czyta� wiersze.{15848}{15959}Zbli�a si� spotkanie klubu. P�jdziemy razem?{15956}{16072}Ale ja nie jestem dobra w poezji i temu podobnych...{16076}{16168}Chc� przeczyta� m�j ostatni wiersz.{16184}{16204}Wiersz?{16208}{16309}Musisz przyj�� mnie pos�ucha�, okej?{16328}{16396}Pewnie, je�li b�d� mog�a pos�ucha� wiersza Tamao-chan...{16400}{16495}Powa�nie? Jestem taka szcz�liwa.{16543}{16624}Tougi-sama, Kanou-sama.{16735}{16803}Um, gdzie jest Etoile-sama?{16795}{17506}Miator, Spica i Lilim zaprosi�y j� na lunch.{16963}{17024}Na razie.{17071}{17214}Kiedy trzy uczennice robi� co� razem, Etoile-sama musi by� obecna.{17239}{17339}Etoile-sama z pewno�ci� jest zaj�ta.{17419}{17463}Co to jest?{17467}{17510}Najmocniej przepraszam.{17526}{17594}Ona w�a�nie tu...{17598}{17666}Znowu zosta�y�my przez ni� oszukane.{17670}{17714}Przewodnicz�ca Rokujou.{17718}{17738}O co chodzi?{17742}{17850}Przedstawiciele ze Spica i Lilim s� tutaj.{17910}{17975}Rokujou-san.{17982}{18050}Zobacz, ona jest z Tougi-san i innymi.{18054}{18098}Znowu?{18102}{18218}Tak, rozdzieli�y si� kiedy si� nie patrza�y�my.{18198}{18366}Ca�y rada szkolna poszukujej jej, pomo�ecie nam?{18306}{18398}Je�li Shizuma jest nieobecna, nic nie zostanie zrobione.{18402}{18322}Zastanawiam si�, co si� mog�o sta�?{18438}{18481}O co mo�e chodzi�?{18485}{18529}Sp�niaj� si�. | [Pok�j Rady M�odzie�owej]{18533}{18633}Etoile-sama i reprezentantki Miator.{18653}{18745}Dziewczyny ze Spica i Lilim s� w komplecie.{18749}{18811}Dok�adnie.{18809}{18853}Przepraszam.{18869}{18961}Przez nasz b��d przysporzy�y�my wam k�opot�w.{18965}{18985}Um...{18977}{18997}B��d?{19013}{19100}Co si� sta�o z Etoile-sama?{19109}{19167}Wi�c...{19205}{19283}Znowu gdzie� uciek�a?{19289}{19333}Powa�nie?{19337}{19412}To nieporozumienie.{19445}{19512}Uwolniwszy palet� �wiat�a w siedmiu odcieniach...{19516}{19584}Ta�czy t�cza przez nieznany �wiat.{19588}{19704}Rzucam wszystko, aby zobaczy� wdzi�czny u�miech.{19708}{19800}Ale, oh t�czo, wci�� jeste� iluzj�.{19804}{19872}Dystans pomi�dzy nami jest niezmienny, na zawsze...{19876}{19944}Oh, t�czo, t�czo...{19948}{20016}Przebudzi�am si� w rodzinnym miasteczku.{20020}{20064}"Tamao-chan jest �wietna."{20068}{20112}... bez prawa powrotu.{20116}{20184}Droga przede mn�... Czy to morze smutnych �ez?{20188}{20256}Czy mo�e koniec krainy rozpaczy?{20260}{20328}Nie czuj� �alu.{20320}{20436}Nawet je�li czuj� si� bliska �mierci, przez zamarzni�cie w |przera�liwym ch�odzie �wiat�a zimy...{20440}{20483}Ah... t�cza, t�cza...{20499}{20543}Moja ukochana t�cza...{20547}{20624}Powinnam by� z tob�.{20727}{20771}Wspania�e wykonanie, Suzumi-san.{20787}{20927}Wiedz�c, �e mi�o�� by�a nieodwzajemniona, wci�� t�skni�a za ni�.{20919}{20987}Wspania�y wyraz zranionego uczucia.{20991}{21011}Podoba�o mi si�.{21027}{21095}Dzi�kuj� bardzo, Prezesowo.{21087}{21131}Czuj� si� zachwycona, kiedy prawisz mi komplementy.{21147}{21239}Hej, hej przeczytaj ten wiersz jeszcze raz.{21231}{21251}Chc� go us�ysze�.{21267}{21335}Tak. Jeszcze raz, jeszcze raz.{21339}{21431}Chcia�abym, by� jeszcze raz go przeczyta�a.{21435}{21478}Tak! A wi�c...{21482}{21560}Ah... t�cza, t�cza...{21734}{21802}Tamao-chan jest taka �wietna.{21794}{21899}W przysz�o�ci mo�e zosta� s�awn� poetk�.{22010}{22126}Ah... dzewa przepuszczaj� promienie s�oneczne... przepuszczaj� promienie.{22130}{22222}Przepuszczaj� promienie, przepuszczaj� promienie, wyraz tego bolesnego uczucia.{22226}{22311}Przepuszczaj� promienie...{22346}{22438}Niedobrze. Nie mog� my�le� o niczym.{22442}{22545}Nie mam poj�cia, jak tworzy� wiersze...{22549}{22614}Etoile-sama.{22705}{22773}To... Etoile-sama.{22789}{22877}Czy nie mia�a by� na lunchu?{22909}... [ Pobierz całość w formacie PDF ]