Strawberry Panic 04, Yuri & Shōjo-ai, Anime, Strawberry Panic

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
{168}{239}STRAWBERRY PANIC{2673}{2741}Rok wcze�niej.{2829}{2924}Czy wierzysz w istnienie anio��w?{3285}{3329}Ale super!{3333}{3482}Pomimo tego, �e by�am wy�miewana i kpili ze mnie, ci�gle w nie wierz�.{3620}{3760}Rok temu, kiedy przenios�am si� do Szko�y dla Dziewcz�t Spica...{3860}{3952}...tamtego dnia, zobaczy�am anio�a.{3956}{4046}ODCINEK 4: Na Bia�ym Koniu{4496}{4563}Co si� dzieje?{4555}{4575}To jest...{4579}{4623}To �wi�ty Ch�r Spica.{4627}{4647}�wi�ty ch�r?{4663}{4731}Poniewa� jutro jest bardzo wa�na ceremonia,{4723}{4791}ka�dy wytrwale �wiczy.{4783}{4827}Wa�na ceremonia?{4843}{4979}Oh? Nagisa-chan jeszcze nie wie, co to takiego? Jutro jest...{5191}{5259}Jutro jest dzie�, kiedy Outori Amane-sama{5251}{5343}i reszta Klubu Je�dzieckiego odniesie zwyci�stwo.{5347}{5463}Jednyn� rzecz� jak� mo�emy zrobi�, jest b�ogos�awi� je przez nasz� pie��.{5467}{5558}Z ca�ego serca za�piewa� pi�kn� pie��.{5562}{5630}Nie pozwol� na �adne b��dy.{5634}{5688}Tak.{5754}{5862}Mam nadziej�, �e jutro za�piewam dobrze...{5874}{6013}Mam nadziej�, �e moja zagrzewaj�ca pie�� dotrze do Amane-sama...{6018}{6076}Hikari.{6090}{6152}Yaya-chan.{6174}{6218}Wydajesz si� by� zdenerwowana.{6234}{6278}To dlatego, �e...{6282}{6364}Nic na to nie poradzisz.{6390}{6482}To pierwszy raz, kiedy Hikari wejdzie na scen� z �wi�tym Ch�rem.{6462}{6576}B�dziesz �piewa�a dla osoby, kt�r� podziwiasz.{7061}{7135}Nie mog� zasn��...{7337}{7399}Nadchodzi!{7445}{7512}Gdzie? Gdzie?{7924}{7988}Gratulacje!{8068}{8136}Ta osoba to jedna z najwi�kszych gwiazd Spica.{8140}{8208}Outori Amane-sama, pi�toklasistka.{8212}{8232}Jakie mi�e powitanie.{8248}{8378}M�wi si�, �e pod wzgl�dem urody rywalizuje z Etoile-sama.{8583}{8653}To Etoile-sama!{8703}{8771}Eh? Etoile-sama...{8775}{8819}To jedna z jej prac.{8823}{8915}Gratuluje osobom, kt�re spisa�y si� dobrze na spotkaniu.{8907}{9047}Amane-sama spisa�a si� bardzo dobrze dla siebie samej i dru�yny.{9099}{9143}To cudownie, Tamao-chan.{9135}{9203}Jest �wietnie.{9195}{9215}M�wi� o tobie, Tamao-chan.{9231}{9251}Oh?{9255}{9299}Zdaje si�, �e wiesz wszystko.{9303}{9357}Tak.{9375}{9439}Gratulacje.{9471}{9538}Dzi�kuj� bardzo.{9542}{9627}Etoile... Hanazano-senpai.{10729}{10814}B�d� bardziej naturalna...{10837}{10881}Musisz si� uspokoi�.{10885}{10977}To b�dzie wyst�p przed wszystkimi...{10981}{11049}B�d� �piewa�a przed Amane-sama...{11053}{11121}Po prostu pomy�l o wszystkich jak o dyniach.{11125}{11210}Amane-sama nie jest dyni�!{11221}{11289}Mog� by� truskawkami albo czymkolwiek.{11293}{11313}No ale,{11317}{11409}wystarczy, �e za�piewasz pierwsz� zwrotk� dobrze, a reszta ju� b�dzie prosta.{11413}{11457}Taa.{11449}{11492}Pocz�tek jest najwa�niejszy.{11496}{11516}Rozumiem.{11532}{11596}Dziewcz�ta.{11628}{11672}Jeste�cie gotowe?{11676}{11730}Tak!{11820}{11936}Musz� �piewa� dobrze... aby jej pogratulowa�...{12875}{12936}Hikari...{13283}{13344}Hikari...{14793}{14933}Dwudziesty pi�ty porz�dek dzienny b�dzie zadecydowany przez dyrektora.{14937}{15007}Nast�pnie, to nie takie wa�ne...{15129}{15232}Ale czy to nie czas, by wybra� Etoile?{15249}{15269}Wyb�r Etoile, eh?{15297}{15421}W tym roku, musimy dopu�ci� na Etoile kogo� ze Spica.{15441}{15556}Jestem przekonana, �e Outori Amane-sama mo�e przej�� pozycj� Etoile.{15560}{15604}Nie jestem tego pewna.{15608}{15716}To prawda, �e jest szczera i utalentowana,{15728}{15796}ale jest du�y problem.{15800}{15820}Problem?{15824}{15942}Amane-kun nie jest zainteresowana pozycj� Etoile.{15968}{15988}Czy tak nie jest, Momomi?{15992}{16060}To prawda i...{16064}{16146}nie jest jeszcze gotowa.{16160}{16300}Ale to nasza najwi�ksza nadzieja, nie ma co do tego w�tpliwo�ci.{16448}{16587}Aby pozwoli� jej kandydowa� na stanowisko Etoile, aby pozwoli� jej...{16591}{16671}przygotujmy si� na to.{17239}{17331}Jutro te� �wiczymy, nie za�pij.{17347}{17487}Je�li za�pisz, to przyb�dzie ksi��� i poca�uj� ci�, aby� wsta�a.{17586}{17647}Dobranoc.{17790}{17834}Yaya-chan.{17838}{17858}Hmmm?{17862}{17954}Ja... Nie zamierzam jutro �wiczy�.{17958}{18028}Nie zamierzasz?{18102}{18160}Hikari?{18162}{18252}Chc� odej�� ze �wi�tgo Ch�ru.{18330}{18374}Powiedzia�a�, �e chcesz odej��?{18390}{18410}Dlaczego?{18426}{18501}Jestem taka smutna.{18533}{18644}Nie chc� odstawa� od reszty w taki spos�b...{18689}{18828}Ja tylko... chcia�am za�piewa� dla Amane-sama... To wszystko...{18857}{18949}I tylko tyle mog�am zrobi�... Ale...{18941}{19090}B�dzie wi�cej okazji! Tylko �piewaj poprawnie nast�pnym razem, dobrze?{19133}{19194}Hikari...{19792}{19853}Hikari...{20068}{20132}Rok temu...{20212}{20280}Ten anio�, kt�rego ujrza�am...{20284}{20391}Outori Amane-sama by�a w�a�nie jak anio�.{20883}{20903}Hej, Hikari.{20907}{20975}Chcesz lepiej pozna� Amane-sama?{20991}{21079}Czemu mia�abym ci nie pom�c?{21075}{21191}Amane-sama jeszcze nie ma pewnej partnerki. To ci�gle szansa dla ciebie.{21195}{21329}W porz�dku. Wystarczy mi, �e na ni� popatrz� z daleka...{21482}{21546}Zasn�am...{21602}{21661}Wtedy...{21770}{21863}W�asnie tam... Ujrza�am anio�a.{21998}{22085}"Gratulacje, Amane-sama..."{22118}{22186}Chcia�am to wyrazi� w mojej piosence...{22202}{22297}"Jak biel majestatycznej lilii, -{22489}{22580}- jak duch tajemniczej r�y, -{22777}{22875}- jak ziele� pola �wie�ych li�ci, -{23065}{23185}- tak kr�lowa niebios mi�osiernie si� u�miecha..."{23568}{23588}Dzie� dobry.{23592}{23660}Dzien dobry...{23664}{23708}Pami�tam, �e jeste� trzecioklasistk�...{23712}{23780}Jestem Hikari. Hikari Konohana.{23784}{23864}Rozumiem, Hikari-chan.{23976}{24068}My�la�am, �e to by�a pie�� anio�a.{24072}{24116}Nie, nie...{24120}{24188}Jestem tak ubrana...{24192}{24260}Zapewne wcze�nie wsta�a�.{24264}{24351}Nie... Nie mog�am zasn��...{24384}{24428}Outori-sama przysz�a tutaj tak wcze�nie...{24432}{24452}Amane.{24456}{24510}Tak?{24575}{24619}M�w mi Amane.{24623}{24643}Amane-sama...{24647}{24691}Bez "-sama".{24695}{24763}Amane-senpai wysz�a tutaj tak wcze�nie...{24767}{24811}Trenuj�.{24815}{24835}Trenujesz?{24839}{24955}To dlatego, �e nie mog� normalnie �wiczy� w ciszy.{24959}{24979}"Amane-sama!"{24983}{25075}Amane-senpai jest idolk� wszystkich.{25079}{25123}Idolk�, tak?{25127}{25195}Naprawd� nie lubi� by� w centrum zainteresowania.{25199}{25243}To dlatego?{25247}{25325}To dosy� kr�puj�ce...{25367}{25411}Wybacz.{25415}{25495}W ko�cu si� za�mia�a�.{25510}{25614}My�la�am, �e zawsze jeste� taka smutna.{25654}{25724}Amane-senpai...{25774}{25878}Aha... To z powodu wczorajszego dnia...{25894}{25972}By�a� zasmucona, tak?{26110}{26178}Wci�� jest dosy� zimno.{26182}{26274}Nic mi nie jest. W ten spos�b Amane-senpai si� przezi�bi...{26290}{26382}Ja te� by�am bardzo zdenerwowana przed moj� pierwsz� jazd�.{26374}{26418}Amane-senpai te� mo�e by�...{26422}{26489}Denerwowa�am si� tak, kiedy moje czasy przejazdu by�y okropne.{26493}{26585}Nigdy nie my�la�a� o zaniechaniu tego?{26589}{26657}Aby nigdy wi�cej nie zazna� b��du...{26661}{26729}Tak, my�la�am o tym.{26733}{26801}Czasami dalej tak my�l�.{26805}{26825}Jednak...{26829}{26921}Zawsze b�d� istnie� rzeczy, |kt�re czyni� nas smutnymi, znienawidzonymi, zdesperowanymi.{26925}{26969}Nawet teraz.{26985}{27077}B�dzie te� wiele rzeczy �miesznych i zabawnych.{27069}{27149}�miesznych i zabawnych?{27309}{27329}Jaka jest?{27333}{27377}Ciep�a...{27381}{27439}Prawda?{27453}{27544}To dlatego, �e jest w nim wiele zabawnych rzeczy.{27548}{27642}Czy twoja pier� te� jest ciep�a?{27668}{27723}Ja...{27932}{27996}Um... To...{28004}{28124}Zabior� ci� z powrotem do Truskawkowych Akademik�w.{28364}{28421}Chod�.{28795}{28815}Um... Senpai...{28819}{28935}Nie �piewa�am wczoraj �adnie, wi�c nie mog�am ci pogratulowa�. |Przykro mi.{28939}{29024}Nie pogratulowa�a� mi ju�?{29035}{29122}�piewa�a� dla mnie, prawda?{29478}{29559}Uhm... Dzi�kuj� bardzo.{29634}{29678}A, w�a�nie!{29682}{29702}Tak.{29718}{29815}Mog� znowu us�ysze�, jak �piewasz?{29814}{29924}Star Bride tak�e podoba�a si� twoja pie��.{30006}{30063}Dalej!{30162}{30230}"My�la�am, �e to by�a pie�� anio�a."{30234}{30347}Jeste� w b��dzie. To nie ja jestem anio�em...{30569}{30637}Taka ciep�a...{30785}{30857}Witam z powrotem.{30881}{30940}Wsta�a�.{31049}{31144}Przepraszam, �e ci� zmartwi�am...{31181}{31289}Powiedz mi dok�adnie, co si� sta�o, dobra?{31349}{31431}No, Hikari, opowiedz mi.{31672}{31716}To �wi�ty Ch�r Spica, tak?{31720}{31740}Tak.{31744}{31816}Brzmi� wspaniale!{32032}{32106}Ja... wierz� w to.{32200}{32339}W dzie�, kiedy anio�y poka�� mi, �e wreszcie nadejdzie u�miech. [ Pobierz całość w formacie PDF ]