Strawberry Panic 07, Yuri & Shōjo-ai, Anime, Strawberry Panic

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
{2988}{3028}Co to za uczucie?{3076}{3124}Niepok�j? Nie...{3138}{3199}Samotno��? Nie jestem pewna...{3229}{3288}To uczucie, kt�rego nigdy nie do�wiadczy�am... co�...{3372}{3393}Co�...{3433}{3450}W moim serce...{3500}{3574}Ciernista Pu�apka.{3645}{3714}To tak jakbym to zobaczy�a.{3740}{3780}Oh? Co zobaczy�a�?{3805}{3861}Chodzi o Amane-sama i Hikari-chan.{3922}{3991}Co jest pomi�dzy Amane-san i Hikari-chan?{4036}{4135}Ostatnio, Amane-sama wita si� z Hikari-chan.{4135}{4182}R�wnie� weso�o ze sob� rozmawiaj�.{4199}{4221}Co dalej?{4231}{4272}To nie problem.{4278}{4393}Nigdy przedtem, Amane-sama z nikim nie by�a tak blisko.{4401}{4483}Inni tego jeszcze nie zauwa�yli.{4501}{4525}To mi�o��!{4540}{4583}Amane-sama si� zakocha�a!{4614}{4677}Co za wspania�e echo.{4714}{4770}Ja... rozumiem...{4793}{4823}Amane si� zakocha�a?{4832}{4947}Tak, ale to dopiero nie�mia�y pocz�tek.{4964}{4996}Czy to jest problemem?{5003}{5016}Tak.{5045}{5178}My�l�, �e stanie si� to dla niej barier� w wyborach na Etoile.{5255}{5320}Dok�adnie obserwujesz Amane.{5350}{5408}Do�� dok�adnie, by stwierdzi�, �e si� zakocha�a.{5442}{5500}To oczywiste, �e �ledz� moj� rywalk�.{5517}{5535}I?{5548}{5621}Odno�nie tego ma�ego kwiatuszka, kt�ry akceptuje promienie s�oneczne od Amane,{5621}{5676}to jak ona si� rozwinie?{5714}{5760}Um, Amane-senpai.{5772}{5834}�wiczysz nawet podczas przerwy na lunch.{5855}{5868}Tak.{5883}{5924}Zbli�a si� wielki turniej.{5946}{6018}Znowu odprawi� mnie na ceremonii.{6036}{6105}Odprowadzisz mnie, Hikari?{6113}{6196}O... oczywi�cie! Z pewno�ci� przyjd�.{6231}{6250}Um...{6410}{6427}Przepraszam.{6450}{6497}Zaraz b�dzie tu dosy� g�o�no, zbieram si�.{6520}{6592}Powodzenia na turnieju, daj z siebie wszystko.{6609}{6630}Dzi�kuj�.{7383}{7455}Kochasz trening, Amane-san.{7485}{7505}Prezesie...{7520}{7599}Sprawa, o kt�rej ci m�wi�am, przemy�la�a� j�?{7643}{7678}Pami�tam, �e odm�wi�am.{7751}{7792}Dlaczego tego nie zaakceptowa�a�?{7805}{7827}Co masz na my�li?{7845}{7903}Na zewn�trz zebra�y si� ju� t�umy.{7920}{7991}Wszyscy maj� dla ciebie upominki.{8005}{8049}Wszystkich odrzuci�a�,{8049}{8123}poniewa� nie chcia�a� by� brana pod uwag� w wyborach na Etoile?{8180}{8221}Za du�o my�lisz.{8231}{8251}Wi�c, dlaczego?{8279}{8341}Nie mog� przyjmowa� od wszystkich prezent�w.{8374}{8415}Inaczej b�dzie to trwa�o w niesko�czono��.{8450}{8550}Wi�c wybierz kogo�. Masz do tego prawo.{8598}{8650}Nie mam nikogo takiego.{8659}{8712}Trzecioklasistka, Konohana Hikari-san.{8768}{8839}Co je�li to ona podaruje ci prezent?{9066}{9121}Twoja kokarda jest przekrzywiona.{9143}{9189}Sama j� poprawi�.{9265}{9292}Teraz jest dobrze.{9328}{9356}Wybacz, �e ci� k�opotam.{9858}{9882}Yaya-chan?{9887}{9910}Modlisz si�?{10015}{10056}Nie da�a� jej tego.{10056}{10110}Nie...{10110}{10186}Osoba, kt�ra nigdy nie akceptowa�a prezent�w...{10245}{10322}Martwisz si� t� plotk� o Amane-sama?{10394}{10459}Lubisz j�, prawda? Amane-sama.{10489}{10512}Tak.{10657}{10726}Zatem, b�d� odwa�na i dzia�aj.{10735}{10794}W przeciwnym wypadku, twoje uczucia nigdy jej nie dosi�gn�.{10812}{10836}Zdecydowanie...{10855}{10883}Yaya-chan...{10937}{10966}Nie martw si�.{10966}{11051}Je�li to Hikari, to dobrze. Amane-sama zdecydowanie...{11103}{11117}Tak...{11303}{11322}Prezesie.{11341}{11432}My�l�, �e nie powinna� wybiera� Amane.{11440}{11503}Zgadzam si�. To przegrana sprawa.{11520}{11629}Zapomnij o tym co ona my�li, mo�e by� tak, �e nie ma nawet prawa by uczestniczy�.{11655}{11689}S�dz�, �e nadszed� czas, aby pomy�le� o kim� innym...{11692}{11711}Nie.{11750}{11818}Zorientowa�am si� po rozmowie z Amane-san.{11834}{11953}M�wisz, �e Amane dost�pi zaszczytu uczestniczenia w wyborach na Etoile?{11970}{12001}Zgadza si�.{12132}{12185}Powinny�my si� pozby� tego kwiatka?{12185}{12216}To najlepszy plan.{12222}{12255}Konohana Hikari.{12273}{12360}Musz� tylko skierowa� jej uczucia wprost na mnie.{12389}{12439}Wtedy uczucia Amane zako�cz� si� w�a�nie tu.{12471}{12498}Beznadziejnie.{12538}{12621}Tak d�ugo jak manifestujesz charyzm�, ta ma�a dziewczynka b�dzie �atwa do zdobycia.{12674}{12719}Staje si� to co raz bardziej interesuj�ce.{12883}{12970}Wydaje si�, �e nic dalej si� nie posun�o.{12983}{13110}Czasem w jadalni spojrz� na siebie i si� u�miechn�.{13152}{13229}Amane-sama i Hikari-chan s� nie�mia�e.{13240}{13337}Je�li co� zainicjujemy, mo�e si� zbli�� do siebie.{13355}{13405}Co zrobimy...{13415}{13480}Ci�ko...{13496}{13537}Racja.{13863}{13966}Twoje uczucia jej nie dosi�gn�, eh?{14084}{14121}Co piszesz?{14145}{14184}Sposoby zbierania kwiat�w.{14235}{14267}Okej, no to dalej.{14328}{14392}Czas na Momomi.{14464}{14533}Niech Momomi b�dzie pszcz�k�.{14622}{14654}Pszcz�k�?{14660}{14751}To pszcz�ki roznosz� py�ki.{14794}{14867}W porz�dku, polec� gdzie tylko b�dziesz chcia�a.{14876}{14997}Ale, gdziekolwiek pszcz�ki polec�, to potrzebuj� wody.{15007}{15092}Wody, eh? Pij ile tylko chcesz.{15343}{15417}Konohana Hikari-san, a co je�li to nale�y do niej?{15627}{15648}Hikari-chan.{15718}{15758}T... tak?{15788}{15825}Jeste� Konohana Hikari-chan, tak?{15844}{15863}Tak...{15881}{15911}Jeste� z Rady M�odzie�owej...{15938}{15984}Chc� ci co� da�.{16021}{16092}To. Kto� mi to da�.{16100}{16142}Chcia�, abym ci to przekaza�a.{16165}{16193}Kto�?{16210}{16286}Kto� si� tob� interesuje, czy to jasne?{16341}{16412}Kto� jest mn� zainteresowany...{16440}{16461}Prosz�.{16494}{16554}Dzi�kuj� bardzo...{16556}{16576}�aden problem.{16588}{16637}Jestem pszcz�k�, to dlatego.{17633}{17709}Niesamowite, wygl�da na to, �e zebra�a si� tu ca�a szko�a, aby j� odprowadzi�.{17709}{17837}Tak, Kluby sportowe ze Spica s� znane w ca�ym kraju.{17837}{17897}Zapraszaj� je do uczestnictwa w wielu turniejach.{17903}{17959}Wow, niesamowite.{18093}{18124}Amane-sama to powiedzia�a?{18130}{18238}Tak, chcia�a si� ze mn� spotka� zanim p�jd� na turniej.{18240}{18316}Tym razem, na pewno dam jej prezent.{18327}{18389}Ja... rozumiem. To wspaniale.{18389}{18418}Spisz si� dobrze.{18428}{18443}Tak!{18488}{18516}Hikari...{18795}{18844}Ceremonia ju� si� zaczyna...{18977}{19014}Kenjou-sama?{19027}{19084}Hej, przepraszam za sp�nienie.{19084}{19095}Eh?{19230}{19274}Dlaczego jeszcze si� nie zacz�o?{19282}{19317}To ju� czas.{19328}{19405}Sp�jrz, pojawi�a si� nawet Etoile-sama.{19610}{19726}Ceremonia zaraz si� zacznie, co Kenjou-san i inne dziewczyny robi�?{19739}{19794}Ten list... ty...{19821}{19863}To prawda, Hikari.{19900}{19981}Oh? Wygl�da na to, �e nie jeste� szcz�liwa.{19998}{20121}Amane jest zaj�ta przygotowaniami do ceremonii, nie przyjdzie tu.{20469}{20499}Amane-sama?{20514}{20544}A gdzie jest Hikari?{20659}{20700}Gdzie idziesz?{20739}{20774}Pu�� mnie.{20783}{20831}Nie musisz martwi� si� o Amane.{20846}{20925}Nawet je�li jej nie odprowadzisz, ona nie b�dzie si� tym przejmowa�.{20956}{20993}Znasz histori� o Ikarze?{21028}{21113}Ikar spad� w otch�a�, poniewa� polecia� za blisko s�o�ca.{21139}{21244}Radz� ci, nie zbli�aj si� zbyt blisko do s�o�ca Amane.{21327}{21370}Nie musisz by� smutna.{21383}{21418}Ja tak�e jestem s�o�cem.{21449}{21567}Prosz�, pozwol� ci dotkn�� moje s�o�ce.{21582}{21649}Dlaczego nie dotkniesz mnie?{21663}{21712}Kocham ci�, Hikari.{21730}{21793}Odprowadzisz mnie, Hikari?{21830}{21854}Amane-senpai.{21916}{21940}Musz� i��!{21975}{22005}Amane-senpai...{22092}{22129}Jest ca�kiem silna.{22138}{22188}Jest warta wysi�ku.{22376}{22470}Dzi�kuj�, �e mnie odprowadzi�a�, Etoile-sama.{22532}{22589}Amane-san jest wspania�a.{22593}{22658}Nie dziwi� si�, �e Hikari-chan jest w niej zapatrzona.{22667}{22693}To dziwne.{22734}{22782}Niegdzie nie widz� Hikari-chan.{22786}{22875}Powinna tu by�, aby odprowadzi� Amane-sama.{22893}{22932}Masz racj�.{22955}{22984}Jeste� zaniepokojona?{23035}{23067}Wyczuwam to w tobie.{23089}{23134}Nie, Wszystko w porz�dku.{23164}{23176}Rozumiem.{23199}{23222}Wygl�da na to, �e my�l� za ci�ko.{23234}{23274}Spisz si� dobrze na turnieju.{23358}{23387}Dzi�kuj� bardzo.{23420}{23436}Niepok�j?{23460}{23499}Na pewno przyjd�.{23835}{23909}To dziwne. Nigdzie nie wida� Konohana Hikari.{23926}{23986}Brakuje r�wnie� Kenjou-san i Kiyashiki-san.{24003}{24039}Co si� dzieje?{24081}{24102}Chod�my.{24381}{24421}Oh nie, Hikari-chan.{24427}{24493}Gdzie tak si� �pieszysz?{24556}{24632}Daj sobie spok�j z Amane, Hikari.{24749}{24811}Zdaje si�, �e gdzie� j� tu widzia�am...{24846}{24871}Hikari!{24885}{24913}Gdzie jeste�?{24938}{24958}Hikari!{25038}{25056}To jest...{25528}{25648}Ra��ce s�o�ce na niebieskim niebie zosta�o zmiecione przez zielony wiatr.{25663}{25753}Matka natura pozdrawia nas jako par�.{25900}{25932}Jeste� pewna co do kierunku?{25937}{26009}Tak, to jest skr�t.{26022}{26044}Hikari!{26053}{26080}Ten g�os...{26080}{26100}Tak...{26100}{26146}Gdzie jeste�, Hikari?!{26150}{26182}To Yaya-chan.{26182}{26195}Tak.{26370}{26431}Powodzenia na turnieju.{26447}{26464}Hikari...{26585}{26613}Brakuje Hikari-chan?{26613}{26658}Ro�dzielmy si� i poszukajmy jej.{26658}{26672}Okej.{26764}{26861}Chcia�am ci ofiarowa� moj� mi�o�� powoli,{26861}{26887}ale jest to teraz niemo�liwe.{26929}{26976}Jednak, nie martw si�.{27001}{27068}Moja mi�o�� jest wspania�a.{27104}{27154}Wkr�tce zapomnisz...{27181}{27222}o Amane.{27302}{27337}St�j!{27345}{27423}Nie!!!{27425}{27447}Hikari?!{27449}{27482}Hikari-chan?{27489}{27524}Hikari-chan?{27699}{27722}Amane-sama?{27779}{27805}Amane-sama!{27805}{27830}Zaraz wracam.{27977}{28038}Star Bride, zabierz mnie do Hikari.{28045}{28064}Prosz�.{28162}{28193}Pu�� mnie...{28214}{28287}Po prostu poddaj si�, Hikari!{28328}{28352}Nie...{28386}{28408}Hikari-chan...{28514}{28545}Amane-san?{28563}{28583}Zatrzymaj ... [ Pobierz całość w formacie PDF ]