Strawberry Panic 08, Yuri & Shōjo-ai, Anime, Strawberry Panic

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
{3208}{3298}W szklarnii, kwiaty nie do�wiadczaj� deszczu.{3310}{3395}Poza szklarni�, kwiaty rosn� na deszczu.{3417}{3499}To wszystko s� kwiaty, ale kt�re z nich s� szcz�liwe?{3537}{3579}Gdyby tylko mog�y do nas przem�wi�,{3594}{3631}co by nam powiedzia�y?{3666}{3751}T�umaczenie: Ulpu & Maciek01{3666}{3751}Hortensje{4108}{4180}Ohshibaru, pada deszcz.{4346}{4395}Po�ycz� to sobie, prosz�.{4404}{4418}Okej.{4538}{4576}Nagisa-oneesama!{4581}{4623}Chiyo-chan, dzi�kuj�.{4634}{4651}Pewnie.{4805}{4850}Ah, Onee-sama.{4880}{4946}Je�li nie masz parasola,{4946}{5014}mo�esz po�yczy� jedn� z tych pozostawionych przez ludzi.{5030}{5059}W porz�dku.{5071}{5134}Zobacz, przynios�am swoj� ulubion� parasolk�.{5147}{5195}Jaka �liczna parasolka...{5195}{5302}Gdyby tylko mog�a chodzi pod t� parasolk� z Onee-sama...{5433}{5459}Chiyo-chan.{5492}{5532}Tak, Onee-sama?{5538}{5589}Oczekuje tu du�o ludzi, wi�c...{5877}{5910}Ohshibaru?{6107}{6145}Jestem przemoczona...{6263}{6283}Eh?{6445}{6469}Co� nie tak?{6514}{6545}P�jdziemy razem.{6654}{6723}Ohshibaru, zmokniesz.{6739}{6775}Nie jeste� sama?{6798}{6847}Jestem z Ohshibaru.{7090}{7146}Teraz, Ohshibaru nie zmoknie.{7200}{7220}Tak.{7282}{7318}Dzi�ki Bogu.{7343}{7361}Na razie.{7486}{7593}Ohshibaru, czy ona... jest twoj� przyjaci�k�?{7639}{7703}Wi�c po�yczy�a� jej swoj� parasolk�?{7709}{7774}Nie mog�am jej tak po porstu zostawi�...{7791}{7838}Tak w�a�nie post�puje Nagisa-chan.{7844}{7893}Jakie jest jej imi�?{7903}{7975}C�, zapomnia�am zapyta�.{7983}{8065}Co mam robi�? Nie mam drugiej parasolki.{8066}{8083}Oh nie.{8111}{8148}Oznacza to...{8148}{8171}Co� nie tak?{8176}{8200}Nie, nic.{8202}{8351}Dop�ki nie zdob�dziesz drugiej parasolki, dlaczego nie skorzystasz z mojej, kiedy pada?{8356}{8401}Dzi�kuj� bardzo, Tamao-chan.{8406}{8432}To nic takiego.{8432}{8552}Od teraz mog� u�ywa� parasolki wsp�lnie z Nagisa-chan.{8818}{8920}Nie zdecydowa�a� jeszcze co napisa� w raporcie dla Klubu Literat�w?{8928}{9005}Tak, jeszcze nie.{9026}{9129}Przepraszam, od kiedy po�yczam niepotrzebne ksi��ki.{9198}{9221}Nagisa-chan.{9229}{9240}Tak?{9249}{9288}Mamy dzi� pi�kn� pogod�.{9289}{9321}To wspaniale, prawda?{9425}{9487}Eh? Czy ta dziewczyna to Kagome-chan?{9489}{9520}Co� z ni� nie tak?{9540}{9564}Kagome-chan.{9631}{9670}Czekasz na kogo�?{9685}{9726}Czekam na przyjaci�k�...{9741}{9770}Przyjaci�ka Ohshibary.{9837}{9880}Jak si� nazywa przyjaci�ka?{9901}{9970}Znasz, Ohshibaru?{10094}{10120}Rozumiem.{10120}{10131}Huh?{10141}{10242}Remon-chan, wczoraj, kiedy Kagome-chan szuka�a schronienia przed deszczem,{10242}{10294}kto� po�yczy� jej parasolk�.{10299}{10371}Chce j� zwr�ci�, ale nie wie kim jest ta osoba.{10371}{10402}Dlatego czuje si� zak�opotana.{10413}{10458}To musi by� k�opotliwe.{10487}{10551}C�, Kizuna-chan, zrozumia�a� co m�wi�am?{10553}{10564}Tak.{10635}{10735}Kagome-chan, od kogo po�yczy�a� parasolk�?{10755}{10829}Od przyjaci�ki Ohshibary.{10830}{10917}Tak w przybli�eniu, jak wysoka by�a ta przyjaci�ka?{10924}{10967}Por�wnuj�c j� z Ohshibaru,{10979}{11003}to jest znacznie wy�sza.{11011}{11058}{11011}{11058}Wi�c, odno�nie tej przyjaci�ki...{11072}{11115}Por�wnuj�c j� z Ohshibaru,{11115}{11156}jej sk�ra jest bardziej bia�a.{11160}{11192}To mamy problem.{11201}{11274}W taki spos�b nie znajdziemy w�a�cicielki.{11278}{11322}Co mamy zrobi�, Chikaru-sama?{11334}{11438}Je�li jej nie znajdziemy, Kagome-chan p�jdzie tam i zaczeka na ni�.{11448}{11470}Masz racj�.{11481}{11528}Je�li nie rozwi��emy tego w normalny spos�b...{11546}{11635}zajmie si� tym klub, kt�ry rozwik�a ka�dy sekret, Tajemniczy Klub.{11656}{11715}Zacznijmy dochodzenie!{11745}{11794}Na pocz�tek, daj mi wszystkie dowody zwi�zane z t� spraw�.{11827}{11863}Tak, o to on.{11953}{12012}R�czka i okrycie s� niebieskawo-purpurowe.{12021}{12062}Parasolka rozk�ada si� na dwa razy,{12075}{12111}a �rednica wynosi 110 cm.{12154}{12181}Badanie dowodu zako�czone.{12190}{12238}Poka�my to wszystkim w pobli�u szko�y.{12249}{12297}Tobie powierzam prac� w terenie.{12316}{12356}A teraz, do roboty.{12361}{12413}Gdzie idziemy?{12431}{12484}Zbadaj miejsce zdarzenia 100 razy!{12509}{12548}Podstawy �ledztwa wymagaj� si�y twoich n�g.{12579}{12637}Sprawd�my tamto miejsce i bibliotek�.{12648}{12671}Okej.{12917}{12948}Chikaru-sama!{12948}{13042}Bibliotekarka, te� nic nie wie o tej parasolce i osobie z ni� zwi�zanej.{13047}{13097}Wi�c nie ma �wiadk�w, eh?{13146}{13192}Gdzie jest rozk�ad zmiany bibliotekarek?{13207}{13270}Jest w dy�urce i w Klubie Bibliotekarza.{13279}{13319}Klub Bibliotekarza jest w...{13334}{13357}Miator.{13373}{13393}Chod�my.{13405}{13465}Idziemy, Ohshibaru.{14268}{14322}Nagle zacz�o pada�.{14327}{14365}Po�pieszmy si�.{14393}{14410}Okej.{14446}{14525}To okropne, tak nagle zacz�o pada�.{14534}{14615}Tamao-chan musia�a co� zanie�� do klubu...{14615}{14663}Ile to b�dzie trwa�o...{14743}{14766}Shizuma-sa...{14778}{14811}Etoile-sama!{14822}{14860}Prosz� przy��cz si�.{14868}{14917}Mog�?{14926}{14981}Parsola u�ywa si� w deszczowe dni.{15245}{15275}Nagisa-chan...{15354}{15388}Sko�czy�a� ju� trenowa�?{15397}{15445}Nie, wkr�tce znowu wyjd�.{16023}{16042}Chod�my.{16119}{16154}Zn�w tak nagle zacz�o pada�?{16167}{16214}Hikari, chod�my do katedry.{16419}{16461}Czy jest tu kto�.{16467}{16565}Zazwyczaj nikt tu nie przebywa, chyba �e mamy specjalne okazje.{16599}{16625}Zimno mi.{16633}{16673}Poniewa� jeste� przemoczona.{16760}{16835}Mowi�am, �e Babcia powinna nas odebra�.{16842}{16899}By�o ca�y czas s�onecznie...{16918}{16959}Hej, Hikari.{16968}{17093}Je�li si� przezi�bisz, Amane-sama przyjdzie ci� odwiedzi�.{17130}{17170}To si� nie stanie...{17285}{17314}Czy, aby na pewno?{17467}{17492}Yaya-chan.{17517}{17547}Co jest?{17593}{17660}Masz kogo�, kogo lubisz?{17793}{17816}To tajemnica.{17985}{18034}Wygl�da na to, �e deszcz szybko nie przestanie pada�.{18037}{18100}Po�yczmy parasolk� z biblioteki.{18216}{18278}Rozumiem, jeszcze jest ten spos�b...{18305}{18352}Jestem przemoczona do suchej nitki.{18403}{18462}Mo�emy po�yczy� parasol?{18476}{18501}S� tutaj.{18580}{18611}Wi�c, wezm� t�.{18621}{18640}Prosz�.{18788}{18843}To kolor parasolki.{18864}{18885}Niedobrze.{18931}{18977}Jest za du�a.{19020}{19068}Wow, jeste� przemokni�ta.{19068}{19118}Co je�li si� przezi�bisz?{19121}{19172}Jeste�my cz�onkiniami �wi�tobliwego Ch�ru.{19179}{19248}A co wa�ne, Yaya-senpai, jest asem na naszym ch�rze.{19248}{19292}B�d�cie bardziej rozwa�ne.{19300}{19355}Dlaczego tu jeste�?{19363}{19445}Czeka�a� na nas, bo si� martwi�a�, tak?{19446}{19489}Dzi�kuj�, Tsubomi-chan.{19497}{19547}To by� tylko zbieg okoliczno�ci.{19547}{19622}Ja tylko potrzebowa�am r�cznik, dlatego t�dy przechodzi�am...{19622}{19665}To rzeczywi�cie zbieg okoliczno�ci.{19665}{19709}Hikari, we� prysznic.{19727}{19770}Id� si� przygotowa�.{19783}{19856}Ah, na pocz�tku woda b�dzie zimna, b�d� ostro�na.{19863}{19897}Poz�wl, �e ci pomog� w przygotowaniach...{19964}{20012}B�d� bra�a prysznic z Hikari.{20012}{20077}Je��i chcesz prysznic, Yaya-senpai mo�e i�� pierwsza.{20107}{20165}Powiedzia�am, �e we�miemy go razem!{20300}{20339}To ca�kiem tajemnicze.{20392}{20434}Parasol mo�e tak nagle znikn��.{20460}{20528}Przepraszam, ale go zapomnia�am.{20528}{20551}Chikaru-sama.{20567}{20597}Prosz�, sp�jrz na to.{20670}{20700}Rozumiem.{20700}{20754}Kto� j� po�yczy�.{20803}{20860}Czy kto� dzi� po�ycza� t� parasolk�?{20886}{20974}Popo�udniu zacz�o pada� i du�o ludzi po�ycza�o parasolki.{20979}{21064}Nie pami�tam, kto po�yczy� kt�r�...{21114}{21197}Ah, Chikaru-sama, ju� czas na nasz� godzin� policyjn�.{21212}{21239}Oh nie, co za szkoda.{21251}{21330}Zaj�cia Tajemniczego Klubu dobieg�y ko�ca.{21336}{21363}Okej.{21372}{21422}Dzi�ki za ca�� prac�.{21556}{21604}Jaki mi�y zapach.{21621}{21648}To lawenda.{21665}{21744}Yaya-chan zawsze pije zio�ow� herbat�.{21753}{21857}Lawenda dzia�a uspokajaj�co i koj�co, pomaga mi si� zrelaksowa�.{21888}{21955}Jakby ca�y dzisiejszy stres nagle znikn��...{21989}{22013}Tak?{22186}{22220}Wci�� pada.{22239}{22264}Tak.{22811}{22856}Lubisz deszczowe dni?{22889}{22943}Tak.{22943}{22995}Gdybym mia�a moj� ulubion� parasolk�...{22995}{23046}Gdybym nie mia�a g�o�nych pierwszoklasistek...{23046}{23126}Gdybym mog�a trzyma� parasol razem z osob�, kt�r� kocham...{23126}{23200}Ja nie lubi� takiej pogody.{23204}{23245}Przejmujesz si� Babci�, tak?{23247}{23268}Hej...{23327}{23384}Ju� czas wraca� do pokoi.{23389}{23398}Yep.{23412}{23470}Mam nadziej�, �e wkr�tce odnajdzie si� twoja parasolka.{23482}{23512}Dzi�kuj�.{23524}{23593}Dzi�ki za go�cin�.{23621}{23666}Wpadnijcie znowu.{23686}{23713}Dobarnoc.{23729}{23753}Dobarnoc.{23759}{23789}Dobranoc.{23942}{23994}Tak mi przykro za wczoraj, Kagome-chan.{24039}{24114}Dzi�, na pewno znajdziemy parasolk�.{24119}{24173}I to nie wszystko, prawda?{24209}{24296}Przyjaci�ka Ohshibary...{24304}{24392}To prawda. Dzi� na pewno znajdziemy w�a�ciciela tej parasolki.{24408}{24470}A wi�c, zarz�dzam spotkanie klubu dzi� po po�udniu.{24478}{24501}Okej.{24539}{24578}Czy to nie za ci�kie?{24601}{24629}Jest dobrze.{24672}{24744}Musz� wzi�� jeszcze ksi��k�, kt�rej zapomnia�a.{24758}{24805}Poczekam na ciebie przed g��wnym wej�ciem.{24810}{24836}Nagisa-chan.{24850}{24906}Dzi�... Um...{25014}{25028}Tak.{25168}{25243}Teraz wsp�lnie mo�emy u�ywa� parasolki.{25559}{25583}Rozumiem...{25584}{25649}Onee-sama nie znalaz�a jeszcze jej parasolki.{25692}{25781}Zapytam przyjaci� w bibliotece.{25792}{25832}Dzi�kuj�, Chiyo-chan.{25920}{26030}To nic takiego, je�li tylko mog� ci jako� pom�c...{26108}{26141}Na razie.{26419}{26501}"Gwiazdy zawsze wracaj� na swoje miejsce." To znane po... [ Pobierz całość w formacie PDF ]