Strawberry Panic 10, Yuri & Shōjo-ai, Anime, Strawberry Panic

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
{141}{222}{141}{222}Strawberry Panic{2437}{2467}Kiedy spotka�y�my si� po raz pierwszy,{2487}{2528}pomy�la�am, �e jest tylko pi�kn� dziewczyn�.{2595}{2666}Pomy�la�am, �e jest tylko jedn� z wielu pi�knych dziewczyn.{2715}{2783}Ca�y czas tak my�la�am.{2794}{2906}{2794}{2906}Prywatny Nauczyciel{3024}{3107}Hej, hej, chod�my wszystkie na pla��.{3107}{3125}A potem...{3125}{3197}Na wieczorny spacer, albo po�wiczymy gotowanie...{3200}{3223}Tak!{3223}{3278}Ah, tak chcia�abym ju� p�j��...{3278}{3326}Letnia Szko�a Truskawkowych Akademik�w.{3329}{3370}Co jest, Nagisa-chan?{3370}{3423}Od d�u�szego czasu o tym m�wisz.{3430}{3484}Zosta�o jeszcze 10 dni do matury.{3488}{3542}Dzisiaj og�osz� terminy egzamin�w.{3544}{3589}Ehh...,{3589}{3695}Nie chc� my�le� o testach, dlatego m�wi� o Letniej Szkole.{3699}{3794}Jako pierwszy, jest przyprawiaj�cy o b�l g�owy francuski...{3796}{3848}Jestem taka zazdrosna o Tamao-chan.{3848}{3872}Tak.{3872}{3966}Nie musi si� w og�le uczy�, a i tak jest najlepsza w klasie.{3969}{4057}Hej, Tamao-chan, mo�esz mnie podszkoli�?{4057}{4091}Oczywi�cie.{4091}{4123}Dzi�ki Bogu.{4123}{4181}Poniewa� Nagisa-chan zacz�a od po�owy zaj��.{4184}{4224}To prawda.{4224}{4304}Wszystkie mia�y�cie francuski od pocz�tku szko�y,{4304}{4377}a ja dopiero co zacz�am nauk�.{4384}{4518}A je�li nie zdasz, b�dziesz musia�a ucz�szcza� na letnie zaj�cia.{4519}{4534}Eh?{4534}{4570}Letnie zaj�cia?{4573}{4666}Je�li to nast�pi, to nie pojedziesz z nami na Letni� Szko��.{4666}{4707}Nie mo�e by�...{4707}{4738}Postaraj si�.{4743}{4804}A co z nauk� Chiyo-chan?{4804}{4830}Chiyo-chan?{4837}{4930}Przed testami, pomagasz w nauce m�odszym rocznikom.{4930}{4974}To zadanie dal uczennic ze starszych klas.{4990}{5028}Nie martw si�.{5033}{5103}Zajm� si� wszystkim.{5234}{5274}Um...{5454}{5566}Zaimek �e�ski to "la," a m�ski to "lu," prawda?{5566}{5617}Obydwa s� w liczbie mnogiej.{5617}{5672}Eh? Liczba mnoga si� r�ni?{5707}{5834}Um, dla liczby mnogiej, zaimek �e�ski i m�ski przybiera form� "le"...{5873}{5964}Do dupy! Jestem gorsza ni� Chiyo-chan!{5964}{6006}Przygn�biaj�ce...{6006}{6045}Przepraszam...{6058}{6111}Mam ju� do��...{6137}{6177}Oh... Oh tak.{6186}{6254}Id� na spacer, �eby poprawi� sobie humor.{6254}{6335}Nie odpoczywa�a� od dw�ch godzin.{6377}{6408}No dobrze...{6553}{6667}Je�li tak dalej b�dzie, to nie wiem czy za 10 dni uda jej si� zda�.{6671}{6689}Nie ma mowy...{6693}{6755}Musi by� jakie� inne wyj�cie...{7106}{7130}Rozumiem.{7136}{7210}Termin matur jest taki sam dla Spica i Lilim.{7210}{7251}Ka�dy ci�ko pracuje...{7623}{7699}Wow, nienawidz� tego...{7699}{7755}Dlaczego francuski po porostu nie zniknie...{7755}{7842}G�upi, g�upi, g�upi francuski...{7997}{8035}Etoile-sama!{8084}{8128}Przepraszam!{8128}{8195}By�am troch� sfrustrowana francuskim...{8195}{8308}Jestem tu od trzech miesi�cy i nie mog� nad��y�...{8308}{8348}Dlatego ja...{8348}{8452}Je�li tak dalej b�dzie, to nie wiem czy zdam...{8466}{8490}M�wisz powa�nie...?{8498}{8636}Chcia�am si� najpierw skupi� na francuskim, ale nie wszytko mog�am zapami�ta�...{8636}{8732}Przepraszam, ja tylko m�wi� do siebie...{8732}{8773}Przepraszam!{8840}{8858}Poczekaj.{8866}{8881}Eh?{8902}{8970}Pozw�l, �e naucz� ci� francuskiego.{8970}{9038}A... Ale testy s� tu� za rogiem...{9054}{9162}Pomaganie ludziom w potrzebie, to r�wnie� m�j obowi�zek jako Etoile.{9244}{9282}Etoile-sama jest...?{9287}{9399}Na prawd� chcia�a ci� uczy� ka�dego dnia?{9399}{9412}Tak.{9416}{9501}Ale ja mam Tamao-chan.{9508}{9561}Odm�wi�a�?!{9563}{9573}Tak.{9578}{9685}Ale Etoile-sama ma najwy�szy stopie� z francuskiego w Miator, tak?{9685}{9728}Tak, to prawda.{9735}{9796}Hej, Nagisa-chan, odno�nie tego,{9796}{9892}to my�l�, i� lekcje u Etoile-sama s� lepszym rozwi�zaniem.{9895}{9915}Eh?{9927}{9985}Nie przejmuj si� mn�.{9991}{10014}Ale...{10014}{10122}Mo�emy si� razem zapyta� Etoile-sama.{10138}{10155}Okej?{10162}{10260}Poniewa� je�li oblejesz, nie b�dziesz mog�a z nami jecha� na Letni� Szko��.{10263}{10370}Je�li Nagisa-chan nie pojedzie, ja r�wnie� zostan�.{10376}{10407}Tamao-chan...{10802}{10831}Przepraszam.{10838}{10881}Zgubi�a� si�?{10913}{10938}Nic, a nic?{10972}{11027}Problemy z drugiej klasy sprawiaj� ci k�opot.{11199}{11269}Etoile-sama musi mie� jakie� rozwi�zanie.{11270}{11305}Tak...{11349}{11479}Na prawd� chc� jecha� na Letni� Szko��.{11479}{11551}Wszystkie b�dziemy na pla�y pierwszy raz.{11564}{11645}Dlatego musz� zda�, cho�by nie wiem co.{11645}{11672}B�dzie dobrze.{11672}{11683}Huh?{11730}{11769}Nie �piesz si� i staraj si�.{11920}{11974}Jeszcze nie �pisz?{11977}{12042}Tak, jeszcze troch� postudiuj�.{12046}{12104}Wi�c, pozw�l �e ci potowarzysz�.{12110}{12160}Oh tak, zrobi� herbat�.{12554}{12596}Kiedy zasn�am...{12610}{12657}Przepraszam, obudzi�am ci�?{12657}{12683}W porz�dku...{12708}{12764}Nagisa-chan, uczy�a� si� ca�� noc?{12764}{12781}Tak.{12783}{12890}Poniewa� Etoile-sama i Tamao-chan bardzo mi pomagaj�.{12890}{12917}Musz� ci�ko pracowa�.{12921}{12953}Nagisa-chan.{12987}{13009}Ta dziewczyna...{13027}{13062}Aoi Nagisa-san,{13062}{13117}uczysz jej francuskiego ka�dej nocy?{13124}{13178}Tak, masz jaki� problem?{13188}{13237}Jako Przewodnicz�ca Rady M�odzie�owej jestem bardzo zadowolona.{13255}{13312}Ona dopiero zacz�a nauk�, tak?{13343}{13374}By�am zmartwiona,{13383}{13513}poniewa� nigdy przedtem uczennice Miator z Truskawkowych Akademik�w nie obla�y.{13526}{13592}To nie ma nic wsp�lnego z akademikami i Miator.{13607}{13683}Pomagam jej poniewa� by�a sfrustrowana.{13728}{13772}Czy to jest prawdziwy pow�d?{13784}{13822}A powinny by� inne?{14356}{14390}Etoile-sama?{14399}{14445}Wygladasz na zm�czon�.{14452}{14511}Nie, wcale nie.{14527}{14561}A wi�c w porz�dku.{14732}{14763}Uczy�a si� ca�� noc?{14780}{14819}Tak, i...{14849}{14893}podczas drogi do domu,{14900}{14959}w czasie przerw i przerwy obiadowej...{14978}{15025}Nawet podczas k�pieli...{15052}{15098}Rozumiem, pracuje tak ci�ko...{15244}{15294}Czy ona podo�a?{15301}{15402}Je�li nie zda, przyniesie wielki wstyd Shizuma-sama...{15406}{15486}Ale, Shizuma-sama wydaje si� by� szcz�liwa.{15492}{15529}Czy to jest dobrze?{15537}{15595}Nie martw si�, spisa�a� si� dobrze.{15603}{15665}Jestem pod wra�eniem twojego post�pu.{15670}{15702}Na prawd�?{15711}{15763}Zosta�y jeszcze trzy dni, powodzenia.{15793}{15857}Nie widzia�am jeszcze tak szcz�liwej Shizuma.{16088}{16152}Okej, wystarczy na dzi�.{16152}{16259}Zosta�o jeszcze sporo czasu, a test jet jutro.{16264}{16325}Ostatnio nie spa�a� zbyt dobrze, prawda?{16338}{16383}Wypocznij dzi� w nocy.{16388}{16512}Ale zosta�o jeszcze sporo czasu, musz� wykorzysta� ka�d� sekund�...{16512}{16598}A co je�li podczas egzaminu zemdlejesz z wyczerpania?{16598}{16694}Nie martw si�, mam zaufanie do w�asnej wytrzyma�o�ci.{16704}{16728}Czy, aby na pewno?{16759}{16828}W ka�dym b�d� razie, musz� pracowa� do ko�ca.{17154}{17222}Test z francuskiego wreszcie dobieg� ko�ca.{17222}{17261}Chc� si� porz�dnie wyspa�.{17281}{17378}Nagisa-chan wygl�dasz, jakby� zada�a ju� wszystkie testy.{17383}{17401}Huh?{17414}{17465}Dzisiejszy test to dopiero pocz�tek.{17465}{17505}T... To prawda.{17505}{17566}Moja g�owa jest ju� sko�owana francuskim.{17566}{17641}W ka�dym b�d� razie, czeka mnie ci�ka praca.{17657}{17710}Nie przygl�da�am si� jeszcze innym przedmiotom,{17710}{17759}ale jedna noc na powt�rk�, powinna wystarczy�.{17912}{17956}Dzi�kuj�, Tamao-chan.{18023}{18076}W ka�dym b�d� razie, czeka mnie ci�ka praca.{18161}{18216}Je�li zdam wszystkie testy,{18216}{18278}Letnia Szko�a czeka.{18360}{18421}Koniec test�w!{18439}{18509}Nagisa-chan ci�ko pracowa�a.{18509}{18578}Wczoraj i dzi� spa�a tylko przez dwie godziny.{18579}{18670}Dzi�kuj� Tamao-chan, �e by�a ze mn� ka�dej nocy.{18671}{18765}To wszystko co mog� zrobi� dla mojej Nagisa-chan.{18772}{18805}Dzi�kuj� bardzo.{18805}{18909}Tamao-chan ma zaj�cia klubowe, tak? B�d� si� zbiera�a.{18913}{18934}Okej.{18934}{18980}Uwa�aj na siebie.{19131}{19170}P�jd� skr�tem.{20094}{20148}Etoile-sama...?{20264}{20321}Etoile-sama...{20620}{20652}Jaka �liczna twarz.{21282}{21337}To dziwne. Czy to by� sen?{21358}{21384}Murato-san.{21406}{21435}Shizunomori-san.{21448}{21471}Aoi-san.{21480}{21504}Tak.{21783}{21809}Nagisa-chan.{21834}{21868}Tamao-chan!{21868}{21911}Uda�o si�! Zda�am!{21911}{21952}Gratulacje, Nagisa-chan.{21957}{22008}Na prawd� ci�ko pracowa�a�.{22008}{22079}Teraz mo�emy razem jecha� na Letni� Szko��.{22079}{22140}Ah, to prawda!{22140}{22185}Hurraaa, hurraaa, Tamao-chan!{22185}{22235}Mog� jecha� ze wszystkimi!{22235}{22267}Tutaj! Prosz� o cisz�.{22275}{22298}Tak...{22358}{22412}Musz� teraz i�� na zaj�cia klubowe.{22412}{22477}Nagisa-chan, mo�esz wr�ci� sama.{22484}{22499}Okej.{22551}{22616}Musz� powiedzie� Etoile-sama.{22656}{22715}Oh tak, powinnam przygotowa� prezent.{22721}{22762}Co by jej podarowa�...{22762}{22864}Oh! Zapytam Chihaya-chan czy by mi nie pomog�a w upieczeniu ciasteczek.{22913}{22977}Nagisa-chan? O co chodzi?{22977}{23029}Chcia�am ci� o co� zapyta�...{23029}{23071}Oh, Nagisa-chan.{23071}{23119}Chikaru-san!{23163}{23214}Kizuna-chan i Remon-chan te� tu s�.{23214}{23240}Witam!{23248}{23297}Co robicie?{23307}{23375}Stworzy�am Festiwal Ciasteczek Przyja�ni,{23375}{23450}wi�c wpad�am do kuchni Miator nauczy� si� kilka sztuczek.{23462}{23552}W�a�nie pieczemy ciasteczka, chcesz si� przy��czy�?{23552}{23605}Eh? Mog�?{23703}{23762}Nagisa-chan jest szcz�liwa.{23762}{23803}Tak s�dzisz?{23804}{23843}Czy wydarzy�o si� co� dobrego?{23844}{23858}Eh?{23858}{23898}Nie m�w...{23908}{23951}Masz zamiar podarowa� je osobie, kt�r� lubisz, tak?{23951}{23963}Eh?{23963}{24028}Nagisa-s... [ Pobierz całość w formacie PDF ]