Strawberry Panic 13, Yuri & Shōjo-ai, Anime, Strawberry Panic

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
{141}{222}{141}{222}Strawberry Panic{2893}{2968}Gdybym posiada�a specjalne moce,{2981}{3080}przy�pieszy�abym czas do przodu.{3099}{3196}W ten spos�b, wakacje szybciej dobieg�yby ko�ca.{3251}{3285}Obieca�am.{3285}{3314}Obieca�a�?{3326}{3399}Spotkamy si� po wakacjach.{3486}{3522}Amane-senpai...{3801}{3913}{3801}{3913}Szum Fal{4594}{4687}Przewodnicz�ca wci�� chce, aby Amane-sama ubiega�a si� o pozycje Etoile, eh?{4700}{4725}Wygl�da na to, �e tak.{4774}{4873}Wci�� jest nadzieja, zaczekajmy jaki� czas.{4884}{4931}Nie zamierza si� poddawa�, eh?{4942}{4963}Tak.{5005}{5047}To Kenjou-sama i Kiyashiki-sama!{5047}{5069}Wspania�e!{5131}{5227}Ale, je�li Amane dost�pi zaszczytu starania si� o pozycje Etoile...{5233}{5403}Cho�by nie wiem co, to mo�emy tylko obserwowa� dzia�ania Amane.{5897}{5972}Eh? W t� niedziel�?{5985}{6000}Tak.{6018}{6055}Z pewno�ci� przyjd�!{6117}{6144}Gdzie chcesz i��?{6208}{6237}Gdziekolwiek.{6456}{6490}Niedziela, eh?{6616}{6670}Rozumiem, dlaczego nie zobaczycie jakiego� filmu?{6670}{6697}Film?{6707}{6820}W kinie masz wi�ksz� szans� si� do niej zbli�y�, a potem o czym porozmawia�.{6820}{6872}Do dobry wyb�r na pierwsz� randk�.{6881}{6987}Randka, eh...? Amane-senpai chyba tak o tym nie my�li.{6998}{7051}A co my�li o tym Hikari?{7061}{7143}Hej, Yaya-chan, co powinnam w�o�y�?{7151}{7213}We wszystkim ci do twarzy.{7225}{7264}Pom� mi wybra�.{7264}{7341}Chc�, aby Amane-senpai my�la�a tak samo jak ty.{7373}{7393}To prawda.{7498}{7578}Powinna� powiedzie� o tym Amane prosto w oczy.{7586}{7613}Prosto w oczy?{7614}{7695}Co� jak, "Twoje dzia�ania wp�yn� na innych wok� ciebie."{7741}{7783}To jedyne wyj�cie.{7802}{7878}Wtedy zupe�nie popsujesz jej relacje z t� dziewczyn�,{7920}{8032}tak, �e nikt nie przeszkodzi nam w naszej cudownej przysz�o�ci.{8037}{8089}Masz my�l, Momomi.{8426}{8498}Hej, Yaya-chan, pom� mi si� zapi��.{8498}{8538}Prosz�...{8538}{8574}No dobrze, ju� dobrze.{8593}{8630}Pasuje �wietnie.{8634}{8701}Ciekawe czy Amane-senpai te� tak pomy�li.{8709}{8758}Jestem przekonana.{8807}{8834}Okej, gotowe.{8844}{8869}Dzi�kuj�.{8955}{9053}Yaya-chan wybra�a j� dla mnie, wi�c z pewno�ci� b�dzie dobra.{9089}{9130}Zdecydowa�a� si� p�j�� do kina?{9132}{9146}Tak.{9146}{9215}Spotkamy si� na stacji i p�jdziemy do miasta.{9215}{9237}Aha.{9393}{9451}Oh nie, ju� tak p�no!{9458}{9488}Po�piesz si�!{9520}{9564}B�d� si� zbiera�.{9574}{9623}Mi�ego dnia z Amane-sama.{9637}{9681}Z pewno�ci�, Yaya-chan.{9871}{9896}Konohana-san.{9926}{9992}Musz� ci co� powiedzie�, pozw�l na chwilk�?{10067}{10115}Nie zajmie to d�ugo.{10125}{10156}O co chodzi?{10164}{10200}Chodzi o Kaname...{10295}{10319}Nie!{10373}{10436}Teraz czas na Amane.{10607}{10621}Huh?{10719}{10797}Hikari... zapomnia�a husteczki!{10889}{10937}Nie b�d� taka.{10948}{10973}Hikari?{11146}{11207}Czy nie m�wi�am? Mam ci co� do powiedzenia.{11231}{11259}Do powiedzenia?{11316}{11345}Hikari!{11435}{11473}Jest szybka.{11501}{11527}Amane-san.{11562}{11617}To wspaniale, �e mog�am ci� tu spotka�.{11689}{11760}Musz� ci co� powiedzie�.{11780}{11804}Powiedzie�?{11827}{11895}Na przyk�ad, efekt cieplarniany.{11966}{12045}Dwutlenek w�gla powoduje wzrost temperatury Ziemi.{12051}{12073}To powszechna opinia, tak?{12078}{12104}Powszechna opinia...{12106}{12148}Tak, powszechna opinia.{12156}{12254}Nie, jest tak poniewa� ludzie my�l�, �e to powszechna opinia.{12275}{12293}Ale...{12318}{12418}W rzeczywisto�ci, nie ma dowod�w na to, �e dwutlenek w�gla jest powodem globalnego ocieplenia.{12442}{12524}Globalne ocieplenie jest tylko hipotez�.{12533}{12588}Liczba ludzi popieraj�cych t� tez� maleje.{12626}{12674}Chyba nie wyja�niam tego zbyt dobrze.{12688}{12746}Nie nale�y ufa� powszechnej opinii.{12757}{12784}Powrzechna opinia...{12803}{12856}Tak, powszechna opinia w twojej g�owie.{12873}{12910}Jestem bardzo niebezpieczna.{12934}{12961}Jestem bardzo pi�kna,{12970}{13008}ale r�wnie� i niebezpieczna...{13017}{13046}i cudowna...{13073}{13127}Aby� przesta�a postrzega� mnie jako niebezpieczn�...{13193}{13264}Sp�jrz na mnie uwa�nie i pomy�l.{13277}{13328}Jestem pi�kna i cudowna.{13336}{13382}Ale, czy jestem niebezpieczna?{13401}{13433}Nie!{13776}{13824}Przejd� od razu do sedna.{13831}{13887}Porzu� starania o posad� Etoile?{13926}{13971}Nie zamierza�am zwia�.{14004}{14023}Masz racj�.{14033}{14093}Ale ludzie zgromadzeni wok� ciebie, tak nie my�l�.{14139}{14201}Twoja kandydatura zosta�a ju� zg�oszona.{14223}{14295}Wiele ludzi oczekuje na twoje przedstawienie.{14305}{14325}Dlaczego?{14379}{14424}Konohana-san jest dobr� dziewczyn�.{14462}{14499}Pomy�l uwa�nie.{14503}{14599}Nawet je�li zdecydujesz si� nie startowa�, pomy�l jak to wp�ynie na innych...{14599}{14681}Zranisz wiele ludzi.{14739}{14836}Nekt�rzy wyobra�aj� sobie ciebie na stanowisku Etoile.{14848}{14925}A dla innych jeste� przeszkod� w tej drodze.{14953}{15052}Powinna� by� bardziej twarda w podejmowaniu decyzji.{15101}{15171}To tw�j obowi�zek jako gwiazda Spica.{15204}{15239}Pu�� mnie, prosz�!{15251}{15280}Nie puszcz�.{15283}{15361}Poniewa�, ksi�yc jest bardzo pi�kny.{15444}{15491}Natsume Soseki by� geniuszem.{15491}{15569}Mo�na jego dzie�a przet�umaczy� tak:{15600}{15650}"Kocham ci�."{15767}{15793}Rozumiesz?{15975}{16016}Powinna� si� porz�dnie nad tym zastanowi�.{16023}{16058}Wszystko zale�y od ciebie.{16109}{16204}Konohana-san nie przychodzi.{16244}{16289}Ona to bardzo dobrze rozumie.{16733}{16763}Przecie� to...{16851}{16878}Dlaczego...{16894}{17010}Wielb mnie bez opami�tania, a zapomnisz o Amane.{17156}{17182}Yaya-chan!{17269}{17295}Id�.{17302}{17321}Ale...{17361}{17379}Szybko.{17398}{17436}Dzi�kuj�, Yaya-chan.{17498}{17547}Co zamierza�a� zrobi�?{17574}{17620}Niczego nie planowa�am.{17642}{17731}K�amiesz. Przesta� wyprawia� takie numery.{17749}{17820}Po prostu zakocha�am si� w Hikari, to wszystko.{17846}{17926}Masz prawo wtr�ca� si� w czyj�� mi�o��?{17929}{17950}Prawo...{17969}{18045}Dok�adnie. Nie masz prawa.{18065}{18152}Tak, jedyn� rzecz�, kt�ra powstrzyma mi�o��... jest mi�o��.{18166}{18245}Jedyn� rzecz�, kt�ra powstrzyma mi�o��... jest mi�o��...{18272}{18359}Nast�nym razem, pukaj przed wej�ciem.{18373}{18438}Mam nadziej�, �e nad��asz z zasadami Truskawkowych Akademik�w.{19876}{19924}Amane-senpai...{20451}{20484}Amane-senpai!{21005}{21082}Um... jedziemy w przeciwnym kierunku...{21122}{21137}Tak.{22001}{22025}Jak �adnie...{22058}{22117}Lubi� to miejsce ze wzgl�du na cisz�.{23499}{23543}Uda�o ci si�, Hikari...{23577}{23690}Jedyn� rzecz�, kt�ra powstrzyma mi�o��... jest mi�o��... tak?{24183}{24204}Um...{24302}{24336}Przepraszam.{24407}{24479}Sp�ni�am si�, dlatego jeste� z�a.{24500}{24555}Nie wysz�o nam z kinem...{24596}{24645}Wybacz, ale to nie to.{24723}{24752}To nie to.{24873}{24917}Amane-senpai...{25482}{25504}Co si� sta�o?{25537}{25568}Odpad� ci guzik.{25636}{25680}Nic si� nie sta�o...{25725}{25795}Nie m�w, �e Kenjou i inne zrobi�y ci co�?{25862}{25885}Hikari!{25946}{25974}W porz�dku.{25984}{26040}Yaya-chan uratowa�a mnie.{26102}{26140}Dlatego si� sp�ni�a�?{26152}{26192}Te dwie s� na prawd�...{26286}{26375}To przeze mnie masz k�opoty.{26388}{26411}To nie prawda!{26413}{26471}To nie by�a twoja wina!{26475}{26498}Ale...{26508}{26536}Ju� okej.{26645}{26737}Ja tylko chc� by� z tob�...{26788}{26824}To wszystko...{26919}{26948}Dzi�kuj�.{26966}{26988}Ja r�wnie�.{27037}{27111}To wspaniale, �e mog� tu z tob� by�.{27220}{27260}Amane-senpai...{28580}{28668}Ju� zawsze b�dziesz bezpieczna.{28710}{28785}Ale, chc� zn�w ci� zobaczy�.{28804}{28832}Ja r�wnie�.{29601}{29661}Powinna� j� pu�ci�?{29675}{29713}Powinna�, Yaya?{29827}{29861}Ta dziewczyna to Yaya, tak?{29861}{29940}Nigdy nie przypuszcza�am, �e b�dzie stanowi� k�opot.{30004}{30090}Oh, pozwoli�a� jej znowu uciec?{30116}{30155}To tylko kwestia czasu.{30162}{30219}Je�li si� zaanga�uj�...{30219}{30247}Zrozumia�am.{30471}{30531}Witaj z powrotem! Upu�ci�a� to!{30618}{30649}Wr�ci�am!{30649}{30675}Witaj z powrotem!{30675}{30733}Yaya-chan! Dzi�kuj� ci za dzi�!{30733}{30765}Prosz� bardzo.{30769}{30859}Pos�uchaj, Amane-senpai chce si� znowu ze mn� zobaczy�!{30885}{30905}Rozumiem.{30910}{30938}To wspaniale.{30971}{31008}Hikari, to...{31008}{31057}To prezent dla ciebie.{31128}{31144}Prosz�.{31199}{31229}A wi�niowa muszelka...{31239}{31271}dla mnie?{31280}{31292}Tak.{31477}{31507}Yaya-chan?{31616}{31646}Co� nie tak? [ Pobierz całość w formacie PDF ]