Strelau J, Psychologia

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
//-->Redakcja naukowaJan StrelauDariusz DolińskiGDAŃSKIE WYDAWNICTWO PSYCHOLOGICZNE20 podręczników w jednym!Dwutomowy podręcznikPsychologia akademickapod redakcją Jana Strelauai Dariusza Dolińskiego prezentuje najnowsze badania z zakresu psychologiioraz dziedzin pokrewnych opisane przez najwybitniejszych naukowców pol­skich, wykładających na najlepszych uczelniach wyższych w kraju.„Podręcznik, który oddajemy do rąk Czytelnika, jest z jednej strony odpowie­dzią na ogłoszone standardy nauczania na kierunku psychologia, a z drugiej -próbą połączenia tego, co w ostatnich latach zdarzyło się w psychologii, z tym,co uznawane jest w naszej dyscyplinie naukowej za klasyczne. Stoimy bowiemna stanowisku, że podręcznik nowoczesny to książka pokazująca kumulatyw-ność wiedzy - łącząca teorie i badania klasyczne z najnowszymi.Czytelnikowi życzymy pasjonującej lektury!"ZPrzedmowyprof. dr hab. J a n Strelau i prof. dr hab. Dariusz Dolińskiwww.psychologia-gwp.plwww.gwp.plcena detaliczna:Redakcja naukowaJan StrelauDariusz DolińskiycholakademickaPODRĘCZNIKtom2GWPPodręcznik akademicki dotowany przez Ministerstwo N a u k i i Szkolnictwa WyższegoRecenzje wydawnicze: prof. B a r b a r a Bokus, prof. Czesław NosalCopyright © for t h e Polish edition by G d a ń s k i e Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2008Wszystkie p r a w a zastrzeżone. Książka ani jej część nie m o ż e być przedrukowywana ani w żaden sposóbr e p r o d u k o w a n a lub odczytywana w środkach masowego przekazu bez pisemnej zgodyG d a ń s k i e g o Wydawnictwa Psychologicznego.W y d a n i e drugie p o p r a w i o n eO p r a c o w a n i e redakcyjne: M a ł g o r z a t a Jaworska, J o l a n t a ŚwietlikowskaK o r e k t a : Karolina Bączek, H a n n a Negowska, Justyna Nosal-Bartniczuk, Grażyna Kompowska,M a ł g o r z a t a Drewa, Kazimierz Swietlikowski, Piotr Bucki, Paweł G n a t e k , Patrycja PacyniakSkład: Piotr Machola, Mirosław Tojza, Piotr GeislerProjekt okładki: Agnieszka Wójkowska, M o n i k a PollakISBN 978-83-7489-265-0D r u k : D r u k a r n i a N a r o d o w a SAul. Półłanki 18, 3 0 - 7 4 0 KrakówG d a ń s k i e Wydawnictwo Psychologiczne Sp. z o.o.8 1 - 7 5 3 Sopot, ul. J. B e m a 4/1A, tel./faks (58) 551 61 04e-mail: gwp@gwp.plwww.gwp.plSpis treściAutorzy t o m u11Rozdział 11PODSTAWY DIAGNOZY PSYCHOLOGICZNEJ11.1. Wprowadzenie11.2. Diagnozowanie j a k o k o m p e t e n c j a profesjonalna11.2.1. Diagnoza jest interwencją11.2.2. Diagnoza w działalności zawodowej psychologa11.2.3. Profesjonalne kompetencje diagnostyczne23242525262811.3. W i e d z a . P o d s t a w y t e o r e t y c z n e d i a g n o z y p s y c h o l o g i c z n e j11.3.1. Tradycja i współczesność: osiągnięcia w rozwoju diagnozy psychologicznej11.3.1.1. Integracja podejść11.3.1.2. Zmiany w modelu diagnozy i relacji diagnostycznej11.3.1.3. Rygor naukowy w diagnozie psychologicznejDiagnoza oparta na dowodach empirycznych11.3.2.1. Geneza i definicja11.3.2.2. EBA w praktyceMetody i techniki diagnostyczne w świetle badań11.3.3.1. O potrzebie krytycznego spojrzenia na techniki i metody diagnostyczne11.3.3.2. Ocena narzędzi diagnostycznych z perspektywy EBA11.3.3.3. Narzędzia diagnostyczne i strategie diagnozowaniaDiagnozowanie jako postępowanie badawcze11.3.4.1. Faza prediagnostyczna11.3.4.2. Faza badania i wstępnych decyzji11.3.4.3. Faza opisywania i interpretacji11.3.4.4. Faza formułowania zaleceń interwencyjnych (planu interwencji) i komunikatów11.3.4.5. Iteracyjny charakter diagnozowaniaDiagnozowanie jako interakcja społeczna11.3.5.1. Społeczny kontekst badania1 1.3.5.2. Badanie jako konwersacja11.3.5.3. Społeczne skrypty badania psychologicznego11.3.5.4. Społeczne konstruowanie znaczeń podczas badania psychologicznego11.3.5.5. Jak sobie radzić z kontekstem społecznym badania?30303032374343444646485152545555565659596061636311.3.2.11.3.3.11.3.4.11.3.5.11.4. U m i e j ę t n o ś c i . P r a k t y c z n e i i n t e r p e r s o n a l n e k o m p e t e n c j e w d i a g n o z o w a n i u11.4.1. Profesjonalna kompetencja komunikacyjna11.4.1.1. Świadome działanie słowami11.4.1.2. Sztuka słuchania11.4.1.3. Repertuar wypowiedzi należących do różnych kategorii11.4.1.4. Konstruowanie parafraz, pytań i wypowiedzi Ja11.4.1.5. Korzystanie z wiedzy o procesach poznawczo-afektywnych w konstruowaniu wypowiedzi64646464656669 [ Pobierz całość w formacie PDF ]