Streszczenie-Chłopi.Tom1, Matura!!, Różne do matury

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Agata, krewna k��b�w wyrusza w �wiat by �ebra�. Na polu nale��cym do Macieja Boryny trwaj� wykopki. Hanka poganiaj�ca najemnik�w widzi J�zk� biegn�c� w jej stron�. Przera�ona dziewczyna informuje bratow�, �e krowa ojca jest chora. Okazuje si�, �e borowy wygoni� mu�k� z zagajnika dworskiego. Nadje�d�a Maciej. Gospodarz postanawia zabi� zdychaj�c� krow�. Zapowiada r�wnie�, �e b�dzie si� z dworem procesowa� o odszkodowanie. Wdowiec rozwa�a mo�liwo�� ponownego o�enku. M�czyzna udaje si� do s�du na rozpraw�. Skar�y go dziewczyna, kt�ra niegdy� pracowa�a u Boryny. Zarzuca gospodarzowi, �e nie zap�aci� jej za prac� i wygna� z ich dzieckiem. W s�dzie bohater spotyka Dominikow�, z kt�r� to wraca do wsi. Podczas jazdy Maciej rozmy�la o ma��e�stwie z c�rk� swej towarzyszki ?Jagn�. Do dobrodzieja przychodzi Kuba (parobek Boryny), by podarowa� mu upolowane kuropatwy. O�mielony zap�at�, kt�r� otrzyma� od ksi�dza, w trakcie mszy kieruje si� na prz�d ko�cio�a (miejsce zarezerwowane dla gospodarzy), czym wzbudza powszechne oburzenie. W trakcie niedzielnego obiadu w cha�upie Boryny wybucha konflikt. Antek ma poczucie krzywdy. Ci�ko pracuje na ziemi ojca. Chcia�by, aby Maciej odda� mu cz�� maj�tku. W karczmie �yd Jankiel namawia Kub�, by dla niego polowa�. Mieszka�cy wsi udaj� si� na jarmark do Tymowa. Antek wraz z �on� Hank� oraz siostr� J�zk� sprzedaj� wieprze i pszenic�. Tymczasem Maciej udaje si� do pisarza, by m�c spisa� skarg� na dw�r. Wypatrzywszy Jagn�, towarzyszy jej podczas zakup�w i daje m��dce prezent ?chustk� i jedwabn� wst��k�. Do Dominowej przychodzi Jambro�y, by rozezna� stanowisko kobiety w sprawie swat�w Jagny z Boryn�. W domu Macieja zbiera si� gromada na wsp�lne obieranie kapusty. Jagna ma nadziej�, �e spotka tam Antka. Po wsp�lnej pracy, Anto� odprowadza kobiet�. W�jt i so�tys przychodz� do Dominikowej w sprawie zam��p�j�cia m��dki. Boryna zostaje oficjalnie przyj�ty. W trakcie rozm�w na temat o�enku poruszana jest kwestia zapisu ziemi dla przysz�ej panny m�odej. W karczmie odbywaj� si� zr�kowiny. Miejscowi ch�opi s� wzburzeni post�powaniem dziedzica, kt�ry decyduje w sprawie lasu. W Dzie� Zaduszny Kuba wspomina swoje dzieci�stwo i rodzin�. W domu Boryn�w dochodzi do k��tni. Niezadowolenie Antka, kt�ry domaga� si� przyznania ziemi, spot�gowane jest zazdro�ci� o Jagusi�. Mi�dzy m�czyznami dochodzi do b�jki, w wyniku kt�rej Antek, wraz z rodzin�, zostaje wyrzucony z gospodarstwa ojca. Przep�dzeni udaj� si� do ubogiej chaty Bylicy (ojca Hanki). W domu Paczesi�w trwaj� przygotowania do wesela. Wszyscy zwracaj� uwag� na urod� panny m�odej i wystawno�� wesela. Gdy w cha�upie trwa huczna zabawa, w stajni cierpi Kuba. K�usuj�cy parobek zosta� zraniony przez borowego. Ani Jagustynka, ani Jambro�y nie s� w stanie mu pom�c. Ten ostatni wyja�nia, �e jedynym ratunkiem dla Kuby jest amputacja nogi. Proponuje zorganizowanie przejazdu do szpitala. Parobek nie chce si� zgodzi�. Postanawia sam sobie odr�ba� nog�. Wykrwawiony umiera. [ Pobierz całość w formacie PDF ]