strop wentylowany, Budownictwo, semestr 4, Budownictwo ogólne

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Stropodachy wentylowane
Austrotherm xxx
Stropodachy wentylowane
Stropodach wentylowany
Stropodach wentylowany dwudzielny
Stropodachy wentylowane, ze względu na ukształtowanie
przestrzeni wentylacyjnej, wykonuje się jako jednodzielne
lub dwudzielne. Stropodachy wentylowane jednodzielne
dzieli się na kanalikowe i szczelinowe, natomiast stropoda­
chy dwudzielne na przełazowe i nieprzełazowe.
Stropodach wentylowany kanalikowy
Stropodach wentylowany szczelinowy
System stropodachu wentylowanego składa się z następu­
jących elementów:
• konstrukcji nośnej stropodachu
• paroizolacji
• termoizolacji
• przestrzeni wentylowanej
• konstrukcji wsporczej pokrycia dachowego
(przy dwudzielnych)
• hydroizolacji
Konstrukcja nośna
Możliwe są różne rodzaje konstrukcji nośnej stropodachu.
Przeważnie jest to konstrukcja żelbetowa, jednak może
być również wykonana z blachy lub drewna. Spełnia ona
funkcję elementu nośnego, jak również bariery akustycznej
i przeciwpożarowej.
Paroizolacja
Jako paroizolację stosuje się folie aluminiowe, folie poliety­
lenowe PE, folie z polichlorku winylu PCV lub papę. Ogra­
nicza ona penetrację kolejnych warstw stropodachu przez
parę wodną. W celu wykluczenia ewentualnej możliwości
tworzenia się kondensatu wewnątrz wartstw znajdujących
się powiżej paroizolacji, powinna być ona umieszczona na
stropie pod termoizolacją. Przy zastosowaniu termoizola­
cji z polistyrenu ekspandowanego EPS lub ekstrudowa­
nego TOP konieczność stosowania paroizolacji pokazano
w tabeli.
Stropodachy wentylowane
Austrotherm xxx
Rodzaj
pomieszczenia
Wilgotność
Warunki
w pomieszczeniu
Średnie ciśnienie
pary
w pomieszczeniu
Konieczność stosowania
paroizolacji
onormalnej
wilgotności
50­60%
normalne
12­16 kPa
bez paroizolacji
–stropodachy
odpowietrzane
o podwyższonej
wilgotności
60­75%
wilgotne
16­21 kPa
paroizolacja
–stropodachy
odpowietrzane
o dużej wilgotności >75%
mokre
> 21 kPa
paroizolacja
–stropodachy
wentylowane
Termoizolacja
W stropodachach wentylowanych termoizolacja minimali­
zuje straty ciepła, gwarantuje utrzymywanie odpowiednich
temperatur na powierzchni wewnętrznej stropu nad ostat­
nią kondygnacją oraz ogranicza zmiany naprężeń termicz­
nych w konstrukcji. W tym układzie, materiał termoizolacyj­
ny nie musi się charakteryzować dużą wytrzymałością na
ściskanie, pod warunkiem, że nie jest na nim oparta kon­
strukcja wsporcza pokrycia dachowego.
Firma Austrotherm jako producent termoizolacji z polisty­
renu ekspandowanego EPS i polistyrenu ekstrudowanego
TOP, od wielu lat dostarcza swoje materiały do tego typu
realizacji.
Przestrzeń wentylowana
Przestrzeń wentylowana ma za zadanie odprowadzenie
nadmiaru powstałego kondensatu w warstwach położo­
nych poniżej tej przestrzeni. Powinna ona być połączo­
na z powietrzem zewnętrznym otworami wentylacyjnymi.
W celu zapewnienia właściwego obiegu powietrza, otwory
te muszą mieć odpowiedni przekrój tj. ok. 1/500 powierzch­
ni rzutu.
Cała powierzchnia stropodachu powinna być wentylowa­
na równomiernie, a otwory wentylacyjne umieszczone na
przeciwległych stronach. Otwory wentylacyjne muszą być
zabezpieczone przed deszczem, ptakami i insektami. Ze
względu na ukształtowanie przestrzeni wentylacyjnej stro­
podachy wentylowane dzieli się na: kanalikowe, szczelino­
we i dwudzielne.
W naszej ofercie znajduje się kilka produktów wykorzysty­
wanych z powodzeniem jako termoizolacja stropodachów
wentylowanych.
Konstrukcja wsporcza
Konstrukcja wsporcza pokrycia dachowego jest najczęściej
wykonywana z drewna, cegieł lub betonu.
Jej podstawowym zadaniem jest stworzenie przestrze­
ni wentylacyjnej pomiędzy termoizolacją, a hydroizola­
cją, oraz przenoszenie obciążeń zmiennych wynikających
z opadów atmosferycznych.
Przy układaniu płyt styropianowych w celu uniknięcia po­
wstawania mostków termicznych na stykach płyt, zaleca
się położenie dwóch warstw płyt Austrotherm EPS (odmia­
nę należy dobrać z uwzględnieniem projektowanego ob­
ciążenia) w układzie mijankowym. Nie ma takiej potrzeby
w wypadku zastosowania płyt Austrotherm EPS lub TOP
z wykończeniem na zakładkę lub pióro­wpust. Takie
uksztaltowanie krawędzi płyt eliminuje możliwość powsta­
nia nieciągłości termoizolacji.
Hydroizolacja
Hydroizolacja w postaci materiałów bitumicznych lub z two­
rzyw sztucznych ma za zadanie odprowadzenie wody opa­
dowej, a także ochronę przed działaniem czynników atmos­
ferycznych.
Stropodachy wentylowane
Połączenie ze ścianą
(Stropodach dwudzielny)
Połączenie z attyką
(Stropodach dwudzielny)
Połączenie ze ścianą
(Stropodach kanalikowy)
Połączenie ze ścianą
(Stropodach szczelinowy)
 Stropodachy wentylowane
Austrotherm xxx
Połączenie z wpustem
(Stropodach dwudzielny)
Połączenie ze świetlikiem
(Stropodach dwudzielny)
Połączenie z wpustem
(Stropodach szczelinowy)
Połączenie z wpustem
(Stropodach kanalikowy)
[ Pobierz całość w formacie PDF ]