STROPY cz.2, Budownictwo semestr 3, budownictwo ogólne, BO

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Wiadomości ogólne:
Stropy gęstożebrowe to stropy, w których
elementami nośnymi są prefabrykowane belki

rozstaw osiowy max. 90cm
(w większości dostępnych stropów rozstaw belek jest gęstszy i wynosi 40-60cm)
Belki stropowe
rozpinamy
najczęściej
w kierunku mniejszej rozpiętości pomieszczenia
.
Opieramy
je
na ścianach budynku i podciągach
,
a pomiędzy belkami układamy
elementy wypełniające

pustaki.
STROPY
Mogą one być:
ceramiczne, keramzytobetonowe, żwirobetonowe, z betonu lekkiego, gipsowe, styropianowe
STROPY GĘSTOŻEBROWE
Elementy wypełniające pełnią rolę
szalunku traconego
.
Górną część stropu
stanowi płyta betonowa wykonywana na budowie –
nadbeton.
Beton wylewany na stropie tworzy
wzdłuż belek stropowych
żebra konstrukcyjne
.
Cechy techniczne stropów gęstożebrowych:
- rozpiętość
4 ÷ 8 m,
- rozstaw żeber
maksymalnie 90 cm (dlatego gęstożebrowe),
- minimalna
wysokość stropu
-
h
³
1
/
30
l – w stropach ciągłych i jednoprzęsłowych, częściowo zamocowanych,
1
/
25
l – w stropach swobodnie podpartych,
l – rozpiętość teoretyczna żeber,
w stropodachach dopuszcza się odpowiednio:
1
/
40
l i
1
/
35
l,
-
grubość płyty międzyżebrowej
(nadbetonu) w połowie rozpiętości między żebrami
2 ÷ 5 cm,
h
³
- żebra rozdzielcze
(usztywniające) łączą żebra główne
- zapewniają współpracę między żebrami nośnymi,
-zapobiegają „klawiszowaniu” - niezależnemu uginaniu się żeber nośnych (szczególnie
w przypadku obciążeń skupionych, zmniejszają ugięcie, zwiększają sztywność)
- rozstaw żeber rozdzielczych zależy od typu stropu, jego rozpiętości oraz obciążeń
użytkowych (maksymalnie 3,0 ÷ 4,5 m);
- im wyższe obciążenie użytkowe, tym mniejszy rozstaw,
1
Typy stropów gęstożebrowych w zależności od technologii:
Typy stropów gęstożebrowych w zależności od technologii:
1.
Stropy „monolityczne”
3.
Stropy „prefabrykowane”
- żebra i płyta stanowią jednolitą całość,
- wymagają deskowania pełnego lub ażurowego oraz gęstego stemplowania,
– żebra i wypełnienie są prefabrykowane i wymagają na budowie
tylko zmonolityzowania (nie wymagają podparcia podczas montażu)
- strop Akermana
- strop Cerit
- strop DZ
- strop T-27
(wypełnienie między belkami prefabrykowanymi z prefabrykowanych płyt
żelbetowych, osiowy rozstaw żeber 60, 90, 120 cm)
- stropy gęstożebrowe z prefabrykowanych beleczek tzw. dyli
2.
Stropy „prefabrykowane częściowo”
– żebra przed betonowaniem stanowią wiotki prefabrykat wymagający
podczas montażu jedynie stemplowania (stemple w rozstawie do 2 m)
- strop Fert
- strop F
- strop Teriva (pustaki betonowe, belka podobna do stosowanej w stropie Fert)
Stropy monolityczne - Akermana:
strop gęstożebrowy, betonowany na miejscu wbudowania z zastosowaniem
pustaków ceramicznych
-
konstrukcją nośną są żelbetowe żebra rozmieszczane co 310 mm,
- żebra zbroi się pojedynczymi prętami o średnicy do 20 mm ,
-
jest chętnie stosowanym i jednym z najstarszych rozwiązań monolitycznych stropów
gęstożebrowych,
-
obliczeniowa szerokość żebra: 8 cm,
-
wypełnienie stropu: pustaki ceramiczne o wysokości:15, 18 i 20, 22 cm.
2
W zależności od wymaganej nośności stropu w danym pomieszczeniu,
projektant dobiera odpowiednią wysokość pustaka (15,18,20,22 cm),
uzyskując wymaganą wysokość żelbetowego żebra
wytwarzanego w czasie układania pustaków.
grubość górnej płyty
betonowej:
3 lub 4 cm,
zależnie od
wartości i rodzaju
obciążenia zmiennego
Zbrojenie wieńca i stropu:
-
na ściana nośnych wykonujemy wieniec
-
pomiędzy rzędami pustaków układamy zbrojenie z prętów zbrojeniowych śr. 10-20mm
(końce prętów zbrojeniowych należy połączyć ze zbrojeniem wieńca).
Zbrojenie żeber powinno być
zakotwione w płycie
nadbetonu i w wieńcu żelbetowym
.
Żebra zbroi się jednym prętem stalowym
o średnicy wynikającej z obliczeń statycznych
(w zależności od rozpiętości stropu):
do 3,00 m - 10 mm
od 3,00-4,00 m - 12 mm
od 4,00-5,00 m - 14 mm
od 5,00-6,00 m - 16 mm
Oparcie stropu
na podporze (ścianie) wynosi
min.25 cm
Oprócz pręta zbrojenia głównego żebra

zbrojone strzemionami
o średnicy
4,5 lub 6 mm,
oraz rozstawie co najmniej
3 sztuki na 1 m długości żebra.
Strzemiona zagęszcza się
przy podporach
(gdy jest to potrzebne
ze względu na siły poprzeczne).
Zbrojenie żeber jest przemienne
tzn. w co drugim żebrze powinien
znaleźć się pręt odgięty pod kątem 45
o
przy podporze.
Pręt odgina się na
1
/
5
rozpiętości w
świetle ścian.
Wieniec żelbetowy:

wykonywany jest dookoła budynku na ścianach zewnętrznych i wewnętrznych nośnych
(usztywnia ściany budynku i zmniejszenia ugięcia stropu).

wysokość wieńca nie może być mniejsza niż wysokość stropu,

minimalna szerokość wieńca wynosi 15 cm.
3
Gdy strop gęstożebrowy obciążony jest ściankami działowymi
, przy projektowaniu należy
uwzględnić ich ciężar oraz miejsce ustawienia na stropie
.
Przy ustawieniu prostopadłym do żeber lub nieregularnym:
obciążenie od ścianki należy dodawać do obciążenia użytkowego stropu (wg normy),
Pod ściankami działowymi równoległymi do żeber: wykonuje się wzmocnione żebra
(miejsca wykonania wzmocnionych żeber należy trwale oznaczyć podczas betonowania stropu
poprzez nadbetonowanie lub oznaczenie osi ścianki prętami zbrojeniowymi.
Przykład żebra przenoszącego ciężar ścianki działowej w stropie Akermana:
Stropy częściowo prefabrykowane - Teriva:
Stropy
Teriva
są gęstożebrowymi stropami belkowo-pustakowymi.
Przeznaczone są:
-
głównie do montażu ręcznego,
-
mają zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym jak i użyteczności publicznej.
4
W zależności od rozpiętości rozróżniamy:
· Teriva I,
· Teriva I bis,
· Teriva II,
· Teriva III
· Teriva Nova
Stropy Teriva składają się z:
- lekkich belek kratownicowych,
Belka stropu Teriva
jest lekką, przestrzenną kratownicą o:
- stałym przekroju zbrojenia pasa górnego (d= 8 mm)
- zmiennym przekroju zbrojenia pasa dolnego umieszczonego w betonowej kształtce,
w zależności od rozpiętości
- krzyżulców kratownic (d=8 mm) łączących pas górny z pasem dolnym.
Stropy Teriva składają się z:
Po ułożeniu belek przestrzenie między nimi wypełniamy pustakami stropowymi.
- wypełnienia przestrzeni między belkami w postaci pustaków keramzytobetonowych
Pustaki
na stropie
układamy w jednym kierunku
- prostopadłym do belek.
- betonu monolitycznego (nadbetonu).
5
[ Pobierz całość w formacie PDF ]