Stropy Teriva - Projektowanie i wykonanie, Budownictwo, Strop Teriva

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
PRZEDSIĘBIORSTWO
PROJEKTOWO-PRODUKCYJNO-USŁUGOWE
INWENTA Spółka z o.o.
00-714 Warszawa, ul. Czerniakowska 28
B
/ 38
e-mail: inwenta@o2.pl
STROPY TERIVA
PROJEKTOWANIE i WYKONYWANIE
Warszawa 2004 r.
Stropy TERIVA - Projektowanie i wykonywanie
Autorzy:
dr inż. Roman Jarmontowicz
mgr inż. Jan Sieczkowski
Opiniodawca:
mgr inż. Jacek Bielawski
ISBN: 83-915822-2-1
Skład i druk:
PU Compus
ul. Radomska 29, 27-200 Starachowice, tel.: (41) 275 59 80, fax: (41) 275 59 81
- 2 -
Stropy TERIVA - Projektowanie i wykonywanie
SPIS TREŚCI
- 3 -
Stropy TERIVA - Projektowanie i wykonywanie
1. INFORMACJE OGÓLNE
Stropy TERIVA są monolityczno-prefabrykowanymi stropami gęstożebrowymi, belkowo-
pustakowymi. Stropy te składają się z kratownicowych belek stropowych, pustaków betonowych
(niekiedy elementów wypełniających z betonu komórkowego) oraz betonu układanego na budo-
wie.
Stropy TERIVA przeznaczone są zarówno dla budownictwa mieszkaniowego jak i budow-
nictwa użyteczności publicznej. Wyróżnikiem stropów jest obciążenie charakterystyczne równo-
miernie rozłożone ponad ciężar własny konstrukcji, które przyjęto równe 4,0; 6,0 i 8,0 kN/m
2
.
Schemat ogólny stropu TERIVA pokazano na rysunku 1.
Rys. 1.
Widok ogólny stropu TERIVA.
Rozróżnia się stropy:
• dla budownictwa mieszkaniowego - TERIVA 4,0 (rysunek 2), które w zależności od wysokości
konstrukcyjnej stropu dzieli się na:
TERIVA 4,0/1 - o wysokości konstrukcyjnej stropu 0,24 m,
TERIVA 4,0/2 - o wysokości konstrukcyjnej stropu 0,30 m,
TERIVA 4,0/3 - o wysokości konstrukcyjnej stropu 0,34 m.
- 4 -
 Stropy TERIVA - Projektowanie i wykonywanie
a)
b)
c)
Rys. 2.
Przekroje poprzeczne stropów
a)
strop TERIVA 4,0/1;
b)
strop TERIVA 4,0/2;
c)
strop TERIVA 4,0/3
• dla budownictwa użyteczności publicznej - TERIVA 6,0 i TERIVA 8,0 (rysunek 3).
Rys. 3.
Przekrój poprzeczny stropów TERIVA 6,0 i TERIVA 8,0.
- 5 -
[ Pobierz całość w formacie PDF ]