stropy zaj 2, Budownictwo, Budownictwo ogólne, BO II, projektowanie, stropy

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
WIEŃCE STROPOWE
Wieniec opuszczony na ścianie zewnętrznej wieniec na ścianie zewnętrznej
Stropy żelbetowe łączą się ze ścianami nośnymi i usztywniającymi za pośrednictwem
wieńców
,
betonowanych łącznie z całym stropem. Wieńce powinny tworzyć zamknięty obwód wzdłuż
wszystkich krawędzi stropu, o polu przekroju poprzecznego nie mniejszym niż 250 cm².
Minimalne
zbrojenie podłużne
wieńca powinno mieć przekrój 230 mm²
w budynkach o wysokości do 4 kondygnacji i 330 mm² w budynkach o wysokości powyżej
5 kondygnacji. Wieńce są najczęściej zbrojone trzema lub czterema prętami fi10 ÷ 12 mm ze stali
żebrowanej, układanymi wzdłuż ścian i połączonymi strzemionami fi4,5 ÷ 6 mm w rozstawie ok. 25
cm. Zbrojenie wieńca powinno przenieść siłę rozciągającą wynoszącą 15 kN · l
i
(rozstaw ścian
usztywniających [m]) i nie mniejszą niż 90 kN.
Zadania wieńców są następujące
:

stanowią zakończenie tarczy stropowej, łączące strop ze ścianami i usztywniające całą
konstrukcję

przeciwdziałają rozwojowi rys w ścianie na skutek odkształceń termicznych

przeciwdziałają rozwojowi rys w ścianie na skutek nierównomiernego osiadania

wyrównują różnice odkształceń w styku ścian różnie obciążonych

stanowią wtórny ustrój nośny w przypadku uszkodzenia ściany nośnej

w budynkach z prefabrykatów żelbetowych – łączą samonośne ściany zewnętrzne ze ścianami
nośnymi.
STROP GĘSTOŻEBROWY
Stropy gęstożebrowe
stosowane są w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności
publicznej. Podstawowym elementem nośnym stropów są równoległe do siebie
żebra żelbetowe
,
których rozstaw nie przekracza 0,90 m.
Przestrzenie między żebrami
mogą pozostać niewypełnione
(żebra nośne widoczne są wtedy od spodu) lub z można je wypełnić elementami niesztywnymi
(skrzynki drewniane) albo sztywnymi (pustaki ceramiczne lub betonowe).
Stropy bez wypełnienia lub z wypełnieniem niesztywnym
są stosowane rzadko, ze
względu na pracochłonne wykonanie (skomplikowane deskowanie, konieczność wykonywania sufitów
podwieszonych lub dwuetapowego betonowania konstrukcji skrzynkowych).
Bardziej rozpowszechnione są
stropy z wypełnieniem
sztywnym
. Zalicza się do nich
następujące niżej opisane stropy.
STROP ACKERMANA
Jeden z najstarszych stropów gęstożebrowych.
Jest on betonowany na miejscu budowy, a
żebra nośne ukształtowane są przy wykorzystaniu pustaków ceramicznych.
Pustaki
produkowane są w czterech typach: A, B, C, D, różniących się układem drążeń.
Wysokości pustaków wynoszą 15, 18, 20 lub 22 cm, długości 19,5, 24,5 29,5 cm a szerokość – 30 cm.
Wybór wysokości pustaków uzależniony jest od rozpiętości i od obciążenia stropu. Pustaki układane
są na deskowaniu ażurowym z odstępami 1 cm, oraz z przesunięciem połączeń w kolejnych rzędach
o ½ długości pustaka. W przestrzeniach pomiędzy pustakami układane jest zbrojenie, które po
zabetonowaniu tworzy żebro nośne.
Rozstaw osiowy
żeber
wynosi 31 cm. Żebra zbrojone są jednym prętem stalowym,
najczęściej o średnicy 18 ÷ 20 mm. Pręty zbrojenia głównego zawieszane są na strzemionach
w kształcie litery V, opieranych na żłobieniach górnej powierzchni pustaków. Średnica strzemion
wynosi 4,5 ÷ 6 mm, a ich rozstaw ok. 30 cm. Przy podporach rozstaw strzemion powinien być
zagęszczony, ze względu na występujące tam znaczne siły tnące. Przy podporach zalecane jest
również odgięcie do góry (pod kątem 45˚) co drugiego pręta nośnego na długości 1/5 rozpiętości
stropu.
Grubość
nadbetonu
wynosi od 3 do 4 cm i jest uwarunkowana względami konstrukcyjnymi (3
cm dla stropodachów). Płyta na ogół nie wymaga zbrojenia.
Maksymalne rozpiętości
stropu projektowanego jako wolnopodparty wynoszą od 4,20 m do
6,00 m, a stropu projektowanego jako ciągły lub częściowo zamocowany – od 5,00 m do 7,00 m.
Ciężar
1 m² stropu z płytą nadbetonu gr. 3 cm wynosi od 235 do 312 kg, a z płytą nadbetonu
gr. 4 cm – od 260 do 337 kg.
Strop Ackermana
STROPY Z BELKĄ STROPOWĄ
Do stropów
monolityczno-prefabrykowanych
zaliczane są stropy
gęstożebrowe
, w których
żebrami nośnymi są belki prefabrykowane. Przestrzenie między belkami wypełniane są
pustakami
,
najczęściej z ceramiki, żużlo- lub keramzytobetonu. Górną część stropu stanowi
płyta betonowa
o grubości 3 ÷ 4 cm (ponad górną powierzchnią pustaków), wykonana z betonu klasy co najmniej B15.
Żebro i płyta pracują jak
element żelbetowy o przekroju teowym,
w którym
płyta
współpracuje z żebrem w przenoszeniu wewnętrznych sił ściskających. Płyta nie wymaga zbrojenia w
kierunku prostopadłym do żeber. Pustaki są wypełnieniem sztywnym, lecz nie współpracują
z konstrukcją stropu przy przenoszeniu obciążeń.
Długość oparcia
prefabrykowanych belek na murze powinna wynosić co najmniej 8 cm.
Jeżeli ściana nośna wymurowana jest z pustaków ceramicznych lub z bloczków betonu komórkowego,
wieniec
betonowany na obwodzie stropu należy
obniżyć
o 5 ÷ 6 cm poniżej spodu belek, aby
zapobiec zgniataniu krawędzi muru pod belką. Innym rozwiązaniem może być wymurowanie górnej
warstwy muru pod stropem z cegły ceramicznej pełnej.
Stropy najczęściej projektuje się jako konstrukcje jednoprzęsłowe, swobodnie podparte. Ze
względu na częściowe zamocowanie w wieńcu, przy
ścianach nośnych
stropy powinny być
dozbrajane górą zbrojeniem zdolnym przenieść siły rozciągające nie mniejsze niż 40 kN/m szerokości
stropu. Typowe zbrojenie układane jest nad zbrojeniem wieńca w paśmie przypodporowym o
szerokości około 1/4 ÷ 1/5 rozpiętości stropu
Stropy te projektowane są na przenoszenie obciążeń warstwami wykończeniowymi (podłoga i
tynk od spodu) oraz typowych obciążeń użytkowych. Jeżeli przewidywane są obciążenia dodatkowe,
np.
ścianki działowe równoległe do belek stropowych,
strop na ogół wymaga wzmocnienia.
Wzmocnienie może być wykonane w postaci dwóch lub trzech belek ułożonych obok siebie lub jako
żebro monolityczne zbrojone w zależności od ciężaru ścianki.
Przy rozpiętościach stropów większych niż 4,20 m. należy wykonać w połowie rozpiętości
żebro rozdzielcze
, a przy rozpiętościach większych niż 6,00 m. – dwa żebra prostopadłe do belek
stropowych. W tym celu rozsuwa się pustaki na szerokość 7 ÷ 10 cm i układa dwa pręty stalowe
o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż przekrój zbrojenia dolnego belek i średnicy nie mniejszej
niż 10 mm. Pręty te powinny przenieść siłę nie mniejszą niż 40 kN · l
i
(rozstaw żeber rozdzielczych
[m]). Pręty łączy się strzemionami w kształcie litery „S” 4,5 ÷ 6 w rozstawie co 25 ÷ 30 cm. Żebro
jest betonowane łącznie ze stropem. Zadaniem żeber jest zabezpieczenie przed klawiszowaniem
stropu, czyli nierównomiernymi ugięciami pod siłami skupionymi.
STROP FERT
Stropy typu Fert
wprowadzono do polskiego budownictwa w latach siedemdziesiątych XX w.
Elementami konstrukcyjnymi tych stropów są belki żelbetowo-ceramiczne. Dolna stopka belki ma
przekrój pełny, złożony z kształtek ceramicznych o wymiarach 12 x 4 cm wypełnionych betonem klasy
B20. W stopce zatopione jest zbrojenie w postaci ażurowej kratownicy przestrzennej. Średnice prętów
dolnych kratownicy wynoszą od 8 do 14 cm, pręt górny ma średnicę 8 mm, a strzemiona 4,5 ÷ 5 mm.
Rozstaw żeber wynosi 40, 45 lub 60 cm.
Pustaki ceramiczne różnią się kształtem i wymiarami, w zależności od rodzaju stropu.
Szerokości pustaków zmieniają się od 32 do 52 cm, wysokości od 17 do 20 cm, a długości od 15 do
30 cm.
Grubości stropów wynoszą od 23 do 24 cm, rozpiętość sięga 6,00 m. Ciężar 1 m² stropu Fert-
40 to 282 kg, stropu Fert-45 – 280 kg, a stropu Fert-60 – 277 kg.
Zaletami tych stropów są lekkość i możliwość ręcznego montażu (dzięki ażurowej konstrukcji
belki), brak deskowania oraz uzyskanie jednolitej ceramicznej faktury na dolnej powierzchni stropu.
strop Fert
STROP CERAM
S
tropy typu Ceram
wzorowane są na stropach Fert.
Elementami nośnymi tych stropów są
prefabrykowane belki żelbetowo-ceramiczne. Belki złożone są ze stalowej kratownicy przestrzennej
zabetonowanej w kształtkach ceramicznych o wymiarach 12 x 4 cm lub 13 x 4 cm (typ Ceram-50).
Rozstaw żeber wynosi 40, 45, 50 lub 60 cm. Szerokości pustaków zmieniają się od 32 do 52 cm,
wysokości od 17 do 23 cm, a długości od 15 do 30 cm.
Podstawowe grubości stropów wynoszą od 24 do 28 cm, rozpiętość sięga 7,20 m.
[ Pobierz całość w formacie PDF ]