Struktura wysokosci emerytur i rent wypłacanych przez ZUS po waloryzacji w marcu 2011r-[ ...

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
//-->Zakład Ubezpieczeń SpołecznychDepartament Statystyki i Prognoz AktuarialnychStruktura wysokości emerytur i rent wypłacanych przez ZUSpo waloryzacji w marcu 2011 roku.Warszawa 2011I. Badana populacjaWmarcu2011 r. emeryturyirentywZUSpobierało 7 442,2 tys.świadczeniobiorców.Najwyższy odsetekświadczeniobiorców,tj. 66,9% stanowiły osobypobierające emeryturę. Rentę z tytułu niezdolności do pracy pobierało 16,1%, a rentęrodzinną 17,0%świadczeniobiorców.Tabela 1. Liczbaświadczeniobiorcówpobierających emerytury i renty – marzec 2011r.WyszczególnienieOgółemEmeryturyRenty z tytułu niezdolności do pracyRenty rodzinneEmeryci i renciściliczba w tys.w odsetkach7 442,24 979,11 195,21 267,9100,066,916,117,0Rys. 1. Struktura liczbyświadczeniobiorcówpobierającychświadczeniaemerytalno-rentowew podziale na rodzaje pobieranychświadczeń.Emerytury 66,9%Renty rodzinne17,0%Renty z tytułuniezdolności dopracy 16,1%Strukturę emerytów i rencistów według wysokościświadczeńpo waloryzacji w marcu2011 r. zawierają tablice 2 – 5 oraz rys. 2.•Prezentowane wysokościświadczeńobejmują kwoty emerytur lub rentnależnych przed potrąceniami i zmniejszeniami:- bez wyrównań,- z dodatkami pielęgnacyjnymi,- z dodatkami dla sierot zupełnych,- bezświadczeńpieniężnych oraz bez dodatków pielęgnacyjnych przysługującychcywilnym ofiarom działań wojennych,- bez dodatków za tajne nauczanie,- bez ryczałtu energetycznego,- bez dodatku kombatanckiego.•Przedstawione poniżej struktury emerytów i rencistów nie obejmują osóbpobierających takżeświadczeniarolnicze. Wysokości emerytur wykazywane sąłączniezkwotą emerytur okresowych finansowanych ześrodkówzgromadzonych w OFE, bezemerytur pomostowych.•W przypadku zbiegu uprawnień do emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracyoraz wypłacania 1,5świadczenia(np. pełnej renty z tytułu niezdolności do pracy w związkuz wypadkiem i połowy emerytury),świadczeniobiorcawystępuje w badaniu tylko raz jakorencista, natomiast pod uwagę brana jestłącznakwotaświadczeń.Tabela 2. Struktura emerytów i rencistów, którym emerytury i renty wypłaca ZUSwedług wysokościświadczeńw marcu 2011 r.a) struktura pionowaWysokośćświadczeniaw złOgółemEmeryturyRenty ztytułuniezdolnoścido pracyRentyrodzinnew odsetkachOGÓŁEMdo 500 ,00500,01 - 600,00600,01 - 700,00700,01 - 800,00800,01 - 1000,001000,01 - 1200,001200,01 - 1400,001400,01 - 1600,001600,01 - 1800,001800,01 - 2000,002000,01 - 2200,002200,01 - 2400,002400,01 - 2600,002600,01 - 2800,002800,01 - 3000,003000,01 - 3200,003200,01 - 3400,003400,01 - 3500,003500,01 i więcej100,00,02,01,76,310,011,513,012,210,57,85,84,33,12,41,91,71,40,63,8100,00,00,40,63,57,311,013,913,711,69,26,95,03,52,62,11,91,60,74,5100,0-11,28,215,120,111,77,34,53,52,52,22,12,01,61,61,30,90,43,8100,0---9,211,113,414,813,912,17,34,93,52,62,21,71,41,00,30,6Tabela 3. Struktura emerytów i rencistów, którym emerytury i renty wypłaca ZUSwedług wysokościświadczeńw marcu 2011 r.b) struktura poziomaWysokośćświadczeniaw złOgółemEmeryturyRenty ztytułuniezdolnoścido pracyRentyrodzinnew odsetkachOGÓŁEMdo 500 ,00500,01 - 600,00600,01 - 700,00700,01 - 800,00800,01 - 1000,001000,01 - 1200,001200,01 - 1400,001400,01 - 1600,001600,01 - 1800,001800,01 - 2000,002000,01 - 2200,002200,01 - 2400,002400,01 - 2600,002600,01 - 2800,002800,01 - 3000,003000,01 - 3200,003200,01 - 3400,003400,01 - 3500,003500,01 i więcej100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,066,8100,013,022,437,148,763,671,674,674,678,879,578,275,673,371,273,477,181,880,616,1-87,077,638,332,216,59,06,05,55,36,08,110,210,913,212,311,310,316,117,1---24,619,119,919,419,419,915,914,513,714,215,815,614,311,67,93,3 [ Pobierz całość w formacie PDF ]