Strzelec - Shooter 2007 dramat sensacyjny CD1, rożne

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
{2726}{2824}T�umaczenie: Mako|Korekta: ggolikPL{2912}{2967}Ruch.{2970}{3033}Dw�jka m�czyzn.{3034}{3093}Oko�o...{3128}{3172}Czterdziestu k�z.{3173}{3285}Nie s� po niczyjej stronie.|Nie musimy ich zabija�.{3286}{3330}Jak wychodzimy?{3331}{3451}Najpierw do wzg�rz,|nast�pnie na drog� i do rzeki.{3479}{3603}Nikt nie wytropi ci� w rzece,|chyba �e jest si� ryb�.{3791}{3885}W przysz�ym miesi�cu|Sarah zaczyna szko�� piel�gniarsk�.{3886}{3928}Sama to uszy�a.{3929}{3986}�adne.{4010}{4081}Jeste� pewny,|�e to misja pokojowa?{4082}{4186}Zwykle tu w og�le|nie ma mowy o pokoju.{4196}{4277}Strasznie tu spokojnie.{4452}{4545}LEMONIER OB�Z ARMII STAN�W ZJEDNOCZONYCH|ETIOPIA{4546}{4575}- Nie na tych wsp�rz�dnych.|- Tak, sir.{4576}{4605}Wyznaczy� nowe.{4606}{4641}Tak, sir.{4642}{4731}/Do stanowiska dowodzenia,|/tu TS-129, odbi�r.{4732}{4809}Mo�emy ju� potwierdzi� pozycj� TS-1 29.{4810}{4895}/Misja zako�czona.|/Jeste�my w drodze do um�wionego punktu.{4896}{4943}/Do stanowiska dowodzenia,|/tu Viper.{4944}{5037}/Widz� naszych|/zmierzaj�cych do punktu, odbi�r.{5038}{5086}No prosz�, s� i nasi ch�opcy.{5087}{5133}/Viper, tu CP.B�d�cie czujni,{5134}{5217}/potencjalne si�y wroga na ich 12:00.{5218}{5256}Czekam na wsp�rz�dne.{5257}{5298}Namierzam.{5299}{5341}Sektor Bravo, g��boko.{5342}{5398}Pojazd, karabin maszynowy.{5399}{5461}Odleg�o��?{5532}{5595}870 jard�w i zbli�a si�.{5596}{5678}Wiatr, warto�� 3/4, dw�jka do lewej.{5679}{5786}900 jard�w. Szeroka miejsc�wka na drodze.{5793}{5823}Gotowe.{5824}{5857}Trzymaj.{5858}{5948}Strzelaj gdy b�dziesz gotowy.{5977}{6038}Trafiony.{6141}{6216}Dowodzenie, tu Viper.|Zagro�enie zdj�te, odbi�r.{6217}{6331}/Viper, tu dowodzenie.|/Zrozumieli�my, odbi�r.{6545}{6604}Na nas ju� pora.|Powiadom g�r�.{6605}{6652}Dowodzenie, tu Viper.|Misja zako�czona.{6653}{6679}- Zwijamy si�.|- Cholera!{6680}{6762}/Viper, du�a grupa wroga|/zbli�a si� do sektora Bravo.{6763}{6847}Nie mieli by� tak blisko!{6990}{7101}Przekrzywione drzewo.|675,30 mil na godzin�.{7225}{7311}Pozycja karabinu maszynowego.|900, warto�� 3/4.{7312}{7402}Strzelaj gdy b�dziesz gotowy.{7450}{7531}Jefe. 920. Warto�� 3/4.{7543}{7660}- Widz�, Donnie.|- Strzelaj gdy b�dziesz gotowy.{7826}{7940}- Nie wiedz� gdzie jeste�my.|- Ale mog� mie� farta.{7941}{7992}/Do punktu dowodzenia,|/tu Viper.{7993}{8049}/Si�y wroga zosta�y powstrzymane. Stop{8050}{8117}/Nasi jad� dalej|/do um�wionego miejsca. Stop{8118}{8218}/Jeste�my pod ostrza�em wroga. Stop.{8277}{8313}Dowodzenie, czy przyj�li�cie?{8314}{8349}Wy��cz ten kana�.{8350}{8374}S� doskonale wyszkoleni,{8375}{8443}8 km wewn�trz kraju,|w kt�rym nie powinni�my by�.{8444}{8501}Na pewno sobie poradz�.|Wy��cz ich.{8502}{8539}/ Pr�ba radia.|/Czy mnie s�yszycie?{8540}{8591}- Dobra, zwijamy si�!|/- Odbi�r?{8592}{8670}Pakujcie to wszystko!{8942}{8993}Wed�ug wywiadu nie mia�o by�|wsparcia powietrznego!{8994}{9062}Powiadom g�r�!{9098}{9169}Cholera! Nasz kana� nie dzia�a!{9170}{9197}To niemo�liwe!{9198}{9233}Po��czenie zerwane!{9234}{9352}Zostawili nas tu.|Nie martw si�, wr�cimy do domu!{10301}{10359}Donnie?{10392}{10450}Donnie!{11893}{11961}3 LATA PӏNIEJ{12546}{12618}No dalej, piesku!{12622}{12690}No dalej, Sam!{12696}{12749}A ty co tam robisz?{12750}{12776}Dawaj.{12777}{12807}No co? Nic nie mam.{12808}{12857}Co chcesz?{12858}{12939}No dobra, chod�my st�d.{12964}{13031}Dobry piesek.{13314}{13378}Dobry pies.{13487}{13613}Dobra, zobaczymy jakie|k�amstwa dzi� chc� nam opchn��.{13650}{13705}Masz.{13708}{13775}Dobry piesek.{13988}{14077}Sier�ant artylerii|Bob Lee Swagger.{14078}{14153}USMC, w stanie spoczynku.{14154}{14198}Lepszego ju� nie ma.{14199}{14263}Jego ostatnia misja posz�a �le.{14264}{14345}Zosta� spisany na straty|po akcji na terytorium wroga.{14346}{14429}Dosta� si� pod ogie� helikoptera|i oko�o 100 �o�nierzy.{14430}{14500}Obserwator, a jego najlepszy|przyjaciel zgin��.{14501}{14533}Nie ma oficjalnych raport�w.{14534}{14637}Wed�ug tajnych danych,|zdj�� 70 ludzi, a reszta uciek�a.{14638}{14689}Skarb naszej agencji,|kt�ra zostawi�a go na �mier�?{14690}{14768}Facet nagle znikn�� z powierzchni|Ziemi 2 tygodnie p�niej.{14769}{14816}Nigdy go nawet nie przeprosili.{14817}{14861}Tydzie� p�niej odszed� w stan spoczynku.{14862}{14999}Najwyra�niej Bob Lee nie s�dzi�,|�e mo�na go spisa� na straty.{15198}{15236}Hoduje i zabija|swoje w�asne jedzenie.{15237}{15291}Prawie w og�le st�d nie wyje�d�a.{15292}{15393}To cz�owiek z histori�|poczucia obowi�zku i patriotyzmu.{15394}{15484}A wszystko to z w�asnego|g��bokiego przekonania.{15485}{15582}Niekt�rzy nie wiedz� co robi�,|gdy ich system przekona� si� wali.{15583}{15681}Bob Lee jest jednym z takich ludzi.{15868}{15946}Jeste� pewny, piesku?{16216}{16301}Nie, niczego nie kupi�.|Nic nie chc�.{16302}{16411}Zawr��cie i wracajcie sk�d przyjechali�cie.{16412}{16471}Bob Lee Swagger?{16472}{16529}Jetem pu�kownik lsaac Johnson.{16530}{16562}Ci�ko ci� by�o znale��.{16563}{16595}Ale jednak si� da�o.{16596}{16640}D�ugo do ciebie jechali�my.{16641}{16689}Mamy do ciebie pewn� spraw�.{16690}{16729}Lepiej ju� sobie jed�cie,{16730}{16758}bo ja id� do domu.{16759}{16856}- Chod� tu, piesku.|- Nie r�b tego.{16857}{16961}Zbli� si� do ganku bez zaproszenia,|a b�dziesz musia� go zastrzeli�.{16962}{17000}Nie wyjmiesz jego tak szybko.{17001}{17045}Jeste� pewny, �e tego chcesz?{17046}{17083}Zabij mi psa na mojej ziemi,{17084}{17141}a zakopi� ci� na wzg�rzu,|i powiem o tym szeryfowi p�niej.{17142}{17204}I on to zrozumie.{17205}{17244}Zdejmij r�k� z broni.{17245}{17277}Powoli.{17278}{17402}�eby nasz sier�ant|nie musia� ci� zakopa� na wzg�rzu.{17403}{17478}Ja nie nosz� broni.{17550}{17578}Wiesz co to jest?{17579}{17638}Najwy�sze odznaczenie wojskowe Kongresu.{17639}{17679}Nie�atwo go dosta�.{17680}{17709}Tw�j?{17710}{17745}Tak.{17746}{17796}Tw�j ojciec mia� taki, prawda?{17797}{17835}To co zrobi�e�?{17836}{17927}Co� g�upiego.|Utrzyma�em przy �yciu paru ch�opak�w.{17928}{18003}Dasz mi pi�� minut?{18030}{18099}Dobra, ale twoje psy|zostaj� na zewn�trz.{18100}{18172}Chod�, piesku. Do �rodka!{18173}{18276}Chc�, �eby� zaplanowa�|zab�jstwo prezydenta.{18277}{18303}Czyjego prezydenta?{18304}{18363}Naszego.{18369}{18418}Nie powiedzia�em, �eby� go zabi�.{18419}{18461}Tylko to zaplanowa�.{18462}{18513}�eby mo�na by�o to powstrzyma�.{18514}{18602}Za dwa tygodnie b�dzie|mia�a miejsce taka pr�ba.{18603}{18714}Z�amali�my kod pewnej|anonimowej transmisji.{18729}{18773}Wewn�trz agencji.{18774}{18832}Nie mo�emy si� zwr�ci�|do innych agencji.{18833}{18902}Kto� przebi� si� przez|struktury samego rz�du.{18903}{19036}Prezydent b�dzie mia� trzy|publiczne wyst�pienia w tym czasie.{19037}{19146}W Baltimore, Filadelfii,|i w Waszyngtonie.{19147}{19221}Standardowy kordon S�u�b Specjalnych{19222}{19287}ma zasi�g 880 jard�w.{19288}{19401}Ale ten strza� ma by� oddany|z odleg�o�ci wi�kszej ni� 1 mili.{19402}{19482}Chcemy, �eby� zrobi� dla nas rozpoznanie|i powiedzia� jak sam by� to zrobi�,{19483}{19541}�eby�my mogli to powstrzyma�.{19542}{19681}Nie jestem w pe�ni przekonany,|czy taki strza� jest w og�le mo�liwy.{19682}{19764}Ale nie mo�emy ryzykowa�.{19765}{19819}Twoich trafie� z du�ych odleg�o�ci|nigdy nie potwierdzono.{19820}{19867}To dlatego, �e takie strza�y|maj� miejsce tam{19868}{19937}gdzie nikt by nie szed�,|�eby je potwierdzi�.{19938}{20020}Potwierdzenie to problem|tych za biurkiem.{20021}{20077}Wiesz, czego wymaga|strza� z takiej odleg�o�ci?{20078}{20116}Wtedy wszystko wchodzi w gr�.{20117}{20193}Wilgotno�� powietrza, k�t celowania,|temperatura, wiatr, byle tuman �niegu.{20194}{20227}Kula leci od 6 do 10 sekund,{20228}{20280}wi�c musisz strzeli� tam,|gdzie obiekt dopiero b�dzie.{20281}{20357}Nawet to gdzie znajduje si�|Ziemia wobec S�o�ca si� liczy.{20358}{20413}Prezydent b�dzie mie� kamizelk�.|To oznacza strza� w g�ow�,{20414}{20443}z odleg�o�ci ponad 1 mili.{20444}{20500}My�lisz, �e istnieje strzelec,|kt�ry b�dzie to potrafi�?{20501}{20532}Tak.{20533}{20591}No to masz powa�ny problem.|Musisz znale�� strzelca.{20592}{20653}Nad tym pracuje ju� kto� inny.{20654}{20695}Potrzebujemy ciebie do tego.{20696}{20745}W sumie to nawet nie lubi�|prezydenta tak bardzo.{20746}{20793}Fanem poprzedniego te� nie by�em.{20794}{20846}Ale lubisz samo poj�cie prezydenta?{20847}{20884}�ycie w wolnym kraju?{20885}{20945}Czy pozwalamy, �eby|Ameryk� rz�dzi�y zbiry?{20946}{21017}Jasne, tak te� bywa.{21018}{21097}Czy nie stan��e� czasem przed flag�{21098}{21149}i poprzysi�g�e� uroczy�cie{21150}{21245}wspiera� i broni� konstytucji|Stan�w Zjednoczonych{21246}{21287}przeciw wszelkiemu wrogowi,{21288}{21329}temu z innych kraj�w i z naszego te�.{21330}{21427}Twoje pi�� minut chyba ju� min�o.{21603}{21681}Pos�uchaj mnie, synu.{21690}{21769}Nie chc�, �eby� za tydzie� w��czy� telewizor{21770}{21826}i zobaczy� martwego prezydenta,{21827}{21910}wiedz�c, �e sam mog�e� to powstrzyma�.{21911}{21988}Oszcz�d� sobie tego.{22458}{22503}Czy to ten nowy model?{22504}{22569}M�wi� o samochodzie.{22570}{22607}Masz w nim ten wielki silnik?{22608}{22695}Sp�jrzcie tylko! O�mio litrowy V8.{22696}{22786}Jest tak du�y, �e EPA|nie musi si� martwi� o zu�ycie paliwa.{22787}{22867}M�g�bym pstrykn�� fotk�?{22868}{22938}Ale� on pi�kny.{23013}{23124}Kto� b�dzie pod tym numerem|przez ca�� dob�.{23202}{23267}Wiesz co zrobi�?|Nie chcia� �adnego zdj�cia silnika.{23268}{23325}Nie, on ma gdzie� silnik.{23326}{23364}Jest wyszkolony w wywiadzie.{23365}{23422}Cofn�� si� tak,|�eby zmie�ci� numery rejestracyjne.{23423}{23461}To nasz cz�owiek.{23462}{23497}My�la�em, �e ci odm�wi�.{23498}{23605}Zgodzi� si�.|Tylko jeszcze o tym nie wie.{25350}{25414}1,760 mili.{25422}{25565}Troch� to dalek... [ Pobierz całość w formacie PDF ]