Studia Bliskowschodnie - Nr 1 (3) 2009 [Izrael-Irak-Egipt-Liban], library, Nowy folder

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
STUDIA BLISKOWSCHODNIE
pod honorowym patronatem prof. dra hab. Janusza Daneckiego
SPIS TREŚCI
OD REDAKCJI...............................................................................................................................................5
Natalia Bahlawan
IDEOLOGIA I STRUKTURA SPOŁECZNA W SŁUŻBIE KOLEJNYCH REŻIMÓW IRACKICH .......6
Agnieszka Bil
ZAANGAŻOWANIE USA W ROZWIĄZANIE KONFLIKTU IZRAELSKO–PALESTYŃSKIEGO
W LATACH 1998–2007 ................................................................................................................................14
Daria Gumulińska
KOCZOWNICTWO NA SAHARZE NA PRZYKŁADZIE PLEMION TUAREGÓW .............................29
Jakub Kościółek UNIWERSALNE SPOJRZENIE NA KONDYCJĘ LUDZKĄ W TWÓRCZOŚCI
YASMINY KHADRY ...................................................................................................................................36
Katarzyna Krawczyk
REFORMY MUSTAFY KEMALA ATATŰRKA I JEGO STOSUNEK DO KOBIET..............................40
Michał Lipa
KONFLIKT MIĘDZY RADYKALNYM SKRZYDŁEM ISLAMISTÓW A PAŃSTWEM WE WSPÓŁ-
CZESNYM
EGIPCIE……………………………………………………………………...…………................
Błąd! Nie
zdefiniowano zakładki.
Paweł Rakowski
DOŚWIADCZENIE REINKARNACJI U DRUZÓW. ZNACZENIE REINKARNACJI DLA
TOŻSAMOŚCI GRUPOWEJ.......................................................................................................................54
Mariusz Wiśniewski
WPŁYW KONFLIKTU IZRAELSKO-LIBAŃSKIEGO Z LIPCA 2006 ROKU NA STAN FINANSÓW
PUBLICZNYCH LIBANU............................................................................................................................59
OD REDAKCJI
Oddając trzeci już z kolei numer pisma „STUDIA BLISKOWSCHODNIE” mamy na-
dzieję, zarówno jego zmieniającą się tematyką jak i szatą graficzną, wyjść naprzeciw oczeki-
waniom wymagających czytelników, studentów i doktorantów szeroko rozumianych studiów
bliskowschodnich, ponieważ naszym nadrzędnym celem, jako Redakcji, jest z jednej strony
nieustanne doskonalenie, z drugiej natomiast stworzenie wspólnej przestrzeni dla wszystkich
zainteresowanych, zarówno pogłębianiem, jak i przekazywaniem wiedzy związanej z Bliskim
Wschodem. Profil tematyczny naszego pisma nadal pozostaje więc otwarty na wszelkie
aspekty studiów bliskowschodnich, niezależnie od dziedziny nauki – antropologii, socjologii,
politologii, psychologii czy historii – tak jak i od przekonań oraz punktów widzenia samych
piszących.
Na łamach letniego numeru „STUDIÓW BLISKOWSCHODNICH” będzie można zna-
leźć artykuły studentów i absolwentów różnych kierunków studiów, związanych i niezwiąza-
nych bezpośrednio ze studiami bliskowschodnimi, co w naszym zamierzeniu zapewniło inter-
dyscyplinarny charakter pisma. Gorąco zapraszamy więc do lektury i zachęcamy wszystkich
zainteresowanych do dalszej współpracy w tworzeniu kolejnych edycji.
Korzystając z okazji w imieniu członków Bliskowschodniego Koła Naukowego UJ pra-
gniemy złożyć podziękowania wszystkim osobom, które znacząco przyczyniły się do powsta-
nia tego numeru czasopisma, Radzie Kół Naukowych za pomoc finansową, a szczególności
wszystkim recenzentom publikowanych tekstów.
***
Szczególne podziękowania kierujemy także do Pana Profesora Janusza Daneckiego za
udzielenie honorowego patronatu naszemu czasopismu oraz do Kierownika Katedry Bliskie-
go i Dalekiego Wschodu UJ, Pana Profesora Adama W. Jelonka, za ogromną pomoc we
wszystkich działaniach Redakcji „STUDIÓW BLISKÓWSCHODNICH” oraz Bliskow-
schodniego Koła Naukowego UJ.
Redaktor Naczelna
[ Pobierz całość w formacie PDF ]