Studia dzienne i wieczorowe - Wykład 3, studia ZARZĄDZANIE, nauka o organizacji, Wykłady prof. Wiatrak

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Wykł
ad 3.
ad 3.
Wyk
Zasoby i kapitał
Zasoby i kapita
w organizacji
1
 1.
Istota i rodzaje zasob
1.
Istota i rodzaje zasobó
w oraz kapita
w oraz kapitał
u
u
organizacji:
Poj
ħ
cia zas
cia zasó
b, kapita
b, kapitał
i potencja
i potencjał
cz
cz
ħ
sto
sto
ł
Ģ
ł
Ģ
czone s
czone s
Ģ
Poj
ze sob
Ģ
, gdy
, gdy
Ň
s
Ģ
poj
poj
ħ
ciami wielowymiarowymi.
ciami wielowymiarowymi.
ze sob
Zasó
b organizacji
b organizacji
stanowi
stanowi
ka
ka
Ň
dy
dy
znajduj
znajduj
Ģ
cy
cy
si
si
ħ
w
niej
niej
Zas
czynnik wytwó
rczy, kt
rczy, któ
ry mo
ry mo
Ň
e by
e by
ę
wykorzystany w
wykorzystany w
czynnik wytw
procesie jej dział
alno
alno
Ļ
ci.
ci.
procesie jej dzia
Zasó
b stanowi
b stanowi
Ģ
nast
nast
ħ
puj
puj
Ģ
ce czynniki wytw
ce czynniki wytwó
rcze:
rcze:
Zas
praca,
praca,
zasoby naturalne,
zasoby naturalne,
kapita
kapitał
rzeczowy i finansowy,
rzeczowy i finansowy,
zasoby niematerialne (
zasoby niematerialne (
np
np
. marka).
. marka).
2
 Kapitał
najcz
najcz
ħĻ
ħĻ
ciej okre
ciej okre
Ļ
la si
la si
ħ
jako nagromadzone
jako nagromadzone
Kapita
dobra (maj
Ģ
tek) i
tek) i
Ļ
rodki pieni
rodki pieni
ħŇ
ħŇ
ne,
ne,
kt
któ
re
re s
Ģ
podstaw
podstaw
Ģ
dobra (maj
dział
alno
alno
Ļ
ci organizacji i jej rozwoju.
ci organizacji i jej rozwoju.
dzia
Potencjał
organizacji stanowi
organizacji stanowi
Ģ
jej mo
jej mo
Ň
liwo
liwo
Ļ
ci
ci
dzia
dzia-
Potencja
ł
ania
ania
, wynikaj
, wynikaj
Ģ
ce z kompetencji, zdolno
ce z kompetencji, zdolno
Ļ
ci i
ci i
spraw
spraw-
no
Ļ
ci
ci
wykorzystania posiadanych zasob
wykorzystania posiadanych zasobó
w oraz na
w oraz na
no
umiej
ħ
tno
tno
Ļ
ci korzystania z zasob
ci korzystania z zasobó
w otoczenia.
w otoczenia.
umiej
Organizacja jest zbiorem zasobó
w wytw
w wytwó
rczych,
rczych,
Organizacja jest zbiorem zasob
któ
rych wykorzystanie kszta
rych wykorzystanie kształ
tuje jej efektywno
tuje jej efektywno
Ļę
Ļę
,
,
kt
mo
Ň
liwo
liwo
Ļ
ci
ci
dzia
dział
ania
ania i
rozwoju
rozwoju
oraz
oraz
konkurencyjno
konkurencyjno
Ļę
Ļę
.
mo
Zasó
b wg P.
b wg P.
Drucker
Drucker’a
nie istnieje, dop
nie istnieje, dopó
ki
ki
Zas
organizacja
nie znajdzie dla niego zastosowania.
nie znajdzie dla niego zastosowania.
organizacja
3
 Rodzaje zasobó
w organizacji:
Rodzaje zasob
w organizacji:
1.
Zasoby materialne;
Zasoby materialne;
1.
2.
Zasoby niematerialne;
Zasoby niematerialne;
2.
3.
Zasoby ludzkie.
Zasoby ludzkie.
3.
Rodzaje kapitał
u organizacji:
u organizacji:
Rodzaje kapita
(w zale
Ň
no
no
Ļ
ci od kryteri
ci od kryterió
w):
w):
(w zale
Ɠ
rzeczowy i finansowy
rzeczowy i finansowy

w zale
w zale
Ň
no
no
Ļ
ci od formy
ci od formy
wyst
ħ
powania,
powania,
wyst
Ɠ
trwa
trwał
y i obrotowy
y i obrotowy

w zale
w zale
Ň
no
no
Ļ
ci od zu
ci od zu
Ň
ywania w
ywania w
cyklu produkcyjnym,
Ɠ

asny i obcy
cyklu produkcyjnym,
asny i obcy

w zale
w zale
Ň
no
no
Ļ
ci od pochodzenia,
ci od pochodzenia,
Ɠ
ludzki i intelektualny
ludzki i intelektualny

w zale
w zale
Ň
no
no
Ļ
ci od czynnika
ci od czynnika
niematerialnego.
4
 2. Zasoby materialne organizacji:
Na zasoby materialne skł
adaj
adaj
Ģ
si
si
ħ
:
Na zasoby materialne sk
Ɠ
zasoby naturalne
zasoby naturalne

ziemia,
ziemia,
bogactwa naturalne,
bogactwa naturalne,
energia, klimat, przestrze
ı
geograficzna itp.
geograficzna itp.
energia, klimat, przestrze
Ɠ
zasoby
zasoby
rzeczowe
rzeczowe

budowle,
budowle,
maszyny,
maszyny,
technologie,
technologie,
Ɠ
zasoby finansowe
zasoby finansowe

kapita
kapitał
finansowy, zyski.
finansowy, zyski.
Zasoby naturalne dziel
Ģ
si
si
ħ
na:
na:
Zasoby naturalne dziel
Ɠ
odnawialne
odnawialne

przyroda
przyroda
Ň
ywa (ro
ywa (ro
Ļ
liny, zwierz
liny, zwierz
ħ
ta,
ta,
woda),
Ɠ
nieodnawialne
woda),
nieodnawialne

(surowce mineralne, gleby).
(surowce mineralne, gleby).
Ochrona zasobó
w naturalnych polega na rozs
w naturalnych polega na rozs
Ģ
dnym
dnym
Ochrona zasob
i oszcz
ħ
dnym ich u
dnym ich u
Ň
ytkowaniu, co jest zwi
ytkowaniu, co jest zwi
Ģ
zane z
zane z
i oszcz
rozwojem zró
wnowa
wnowa
Ň
onym.
onym.
rozwojem zr
5
  [ Pobierz całość w formacie PDF ]