Studia Etymologica Cracoviensia, Etymologia

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Studia Etymologica Cracoviensia
1
Studia Etymologica Cracoviensia
Studia Etymologica Cracoviensia
(=
SEC
)

międzynarodowy
oświęcony badaniom
,
założony w
do dziś wydawany w Krakowie przez profesora Marka Stachowskiego (
,
który pełni od początku funkcję redaktora naczelnego. Pojedynczy tom liczy ok. 200 stron. Na treść tomu składają
się artykuły i recenzje, przy czym recenzji jest stosunkowo niewiele i nie w każdym tomie. "SEC" publikuje prace
wyłącznie oryginalne i tylko w języku angielskim, niemieckim i francuskim. Nadesłane materiały są przed
opublikowaniem recenzowane przez anonimowych ekspertów. Redakcja nie stawia ograniczeń co do objętości prac

obok jedno- lub dwustronicowych przyczynków znajdują się tu również studia obejmujące ponad 70 stron.
Tomy 10 (2005) i 11 (2006) zostały pomyślane jako dwutomowa edycja poświęcona 170. rocznicy ukazania się
przełomowego ongiś dzieła
Etymologische Untersuchungen auf dem Gebiete der
indo-germanischen Sprachen
(1833-1836). W niektórych tomach zamieszczane są również krótkie noty
nekrologowe informujące o śmierci współczesnych etymologów (zwłaszcza współpracujących z "SEC'").
Tom 13 (2008) poświęcony jest w większości etymologii
.
Tom 14 (2009) poświęcony jest pamięci zmarłego współpracownika redakcji, prof. E. Helimskiego.
Międzynarodowy charakter pisma wyraża się w publikowaniu prac tylko w trzech największych językach
kongresowych; w prezentacji studiów o dowolnych językach świata, jeśli tylko dana praca ma charakter rozprawy
etymologicznej

ilościowo dominują tu prace o
, ale obecne są także
etymologie z innych rodzin językowych, np. etymologie
,
,
,
,
td.; we współpracy z autorami z różnych krajów i kontynentów

w 15
opublikowanych dotąd (1996-2010) tomach reprezentowane były następujące kraje: Australia, Austria, Belgia,
Bułgaria, Chiny, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Japonia, Kanada, Litwa, Łotwa, Niemcy,
Polska, Rosja, Serbia, Szwecja, Turcja, Stany Zjednoczone, Węgry, Wielka Brytania, Włochy. Poza Polską
najwięcej artykułów do publikacji dostarczyli autorzy z następujących krajów (w nawiasie podana jest ilość
artykułów z danego kraju): Niemcy (35); Węgry (14); Holandia i Australia (po 11), Stany Zjednoczone i Finlandia
(po 10); Rosja (6) Litwa (5); Francja (4).
"SEC" jest obecnie jedynym w świecie pismem o takiej specjalizacji. W latach 1963-2006 ukazywał się w Rosji
rocznik "Etimologija", który jednak od pewnego czasu przeżywa trudności finansowe, a i poprzednio nie było to
pismo prawdziwie międzynarodowe, gdyż autorzy wywodzili się w znakomitej większości tylko z ZSRR/Rosji, a
językiem publikacji był wyłącznie rosyjski, co zniechęcało etymologów z innych krajów, zwłaszcza nie-slawistów,
do współpracy. Natomiast od roku 2000 ukazuje się w Czechach seria "Studia Etymologica Brunensia"

nie jest to
jednak czasopismo, ale właśnie seria tomów z materiałami konferencji
organizowanych w Brnie.
Poszczególne tomy tej serii ukazują się w nierównych odstępach czasu i są poświęcone wyłącznie etymologii
słowiańskiej.
Publikowane w "SEC" artykuły mają dwojaki charakter: są to albo studia szczegółowe, materiałowe o pochodzeniu
poszczególnych wyrazów bądź formacji
, albo też prace ogólniejsze, dotyczące
adań i
tymologicznej.
Ponadto w tomach 2 (1997), 3 (1998) i 5 (2000) ukazała się trzyczęściowa
A Current Bibliography of Turkic
Etymologies
, która obok zwykłego spisu prac etymologicznych przynosi też alfabetyczny indeks wyrazów
zetymologizowanych w piśmiennictwie
a lata 1994-1999.
Również
ą dwojakie: są to albo stosunkowo krótkie (2-5 str.) omówienia, albo też obszerne (15-20 str.)
polemiczne artykuły recenzyjne.
 Studia Etymologica Cracoviensia
2
Spisy treści są dostępne na stronie
/
www.
filg.
uj.
edu.
pl/
StudiaEtymologicaCracoviensia/
 Źródła i autorzy artykułu
3
Źródła i autorzy artykułu
Studia Etymologica Cracoviensia
 
Źródło
Autorzy
: ABach, Aotearoa, Kauczuk, Klimac, Laforgue, Louve, PawełMM, 42 anonimowych
edycji
Licencja
Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
/
creativecommons.
org/
licenses/
by-sa/
3.
0/
  [ Pobierz całość w formacie PDF ]