studia indologiczne 14 2007, Bhakti Joga, Studia Indologiczne

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
STUDIA INDOLOGICZNE
tom 14 (2007)
INSTYTUT ORIENTALISTYCZNY
UNIWERSYTET WARSZAWSKI
WARSZAWA 2007
KOMITET REDAKCYJNY
Marek Mejor (redaktor naczelny)
Piotr Balcerowicz (z-ca redaktora naczelnego)
Anna Trynkowska
Monika Nowakowska
UWAGA: Informacje dla autorów, zawie-
raj¹ce zasady edytorskie stosowane
w
Studiach Indologicznych
, znajduj¹ siê
na koñcu numeru na stronach 125–128.
Copyright
© by Redakcja
Studiów Indologicznych
ADRES REDAKCJI
Instytut Orientalistyczny
Uniwersytet Warszawski
Krakowskie Przedmieœcie 26/28
00–927 Warszawa
sk³ad komputerowy, czcionki: Piotr Balcerowicz
© projekt ok³adki: Piotr Balcerowicz
Druk i oprawa:
Zak³ad Graficzny Uniwersytetu Warszawskiego
Zam. /2007
ISSN 1232–4663
SPIS TREŒCI
ANDRZEJ BABKIEWICZ:
Indyjska horoskopia urodzeniowa na przyk³adzie tekstu
Bryhatparasiarahory
(
Båhat-pârâœara-horâ
) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
BARBARA GRABOWSKA [in English]:
The
Bhâgavata-purâòa
tradition in Bengal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 59

Z DZIEJÓW INDOLOGII
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78–104
TADEUSZ SUCHOCKI:
¯ycie i twórczoœæ naukowa Leona Cyborana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 78
Dodatek:
LEON CYBORAN:
Sanskryt filozoficzny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sanskryt na wydzia³ach filozoficznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . .100
. . . . . .102

RECENZJE – REVIEW ARTICLES – BUCHBESPRECHUNGEN
. . . . . . . . . . . . . . . . .105–120
WILLEM BOLLÉE [auf Deutsch]:
Ulrike Roesler, Jayandra Soni, Luitgard Soni, Roland Steiner, Martin Straube:
Bhagavadajjukam.
Die Heiligen-Hetäre. Eine indische Yogakomödie
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105
EMILIA SU£EK:
Donald S. Lopez Jr.:
The Madman’s Middle Way.
Reflections on Reality of the Tibetan Monk Gendun Chophel
. . . . . . . . . . . . .106
JACEK WOŹNIAK [in English]:
Eva Wilden:
Literary Techniques in Old Tamil Caókam Poetry.
The Kuýuntokai
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112

SPRAWOZDANIA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .121–124
DANUTA STASIK:
III Boñsko-Warszawskie Warsztaty Jêzyka Hindi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
MONIKA NOWAKOWSKA:
IV Miêdzynarodowe Letnie Warsztaty Sanskrytu . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 121
MONIKA NOWAKOWSKA:
Warsztaty inskrypcyjne „S³awi¹c w kamieniu imiê króla” . . . . . . . . . . . . . . . . 122
ANNA TRYNKOWSKA:
Miêdzynarodowe Seminarium
„Kings and Ascetics in Indian Classical Literature” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

DLA AUTORÓW
Zasady edycji stosowane w
Studiach Indologicznych
. . . . . . . . . . . . . . . 125–128
Indyjska horoskopia urodzeniowa
na przyk³adzie tekstu
Bryhatparasiarahory
ANDRZEJ BABKIEWICZ
W niniejszym artykule pokrótce omawiam historiê rozwoju indyjskiej astrologii
prognostycznej z uwzglêdnieniem jej korzeni i wp³ywów spoza subkontynentu.
Wymieniam te¿ g³ówne teksty, które kszta³towa³y charakter indyjskiej horoskopii
urodzeniowej (okreœlaj¹cej osobowoœæ i losy jednostki na podstawie momentu jej
narodzin), i przedstawiam miejsce astrologii w tradycji indyjskiej. Jako dodatek
(s. 23 i nn.) i uzupe³nienie artyku³u za³¹czam t³umaczenie kluczowych fragmentów
Wielkiej horoskopii Parasiary
(
Båhat-pârâœara-horâ
), popularnego tekstu astrologicz-
nego pochodz¹cego z VI w. Na koñcu (s. 51 i nn.) zamieszczam s³owniczek najwa-
¿niejszych pojêæ astrologicznych pojawiaj¹cych siê w niniejszym artykule.
Jyotiša
, jedna z najobszerniej omawianych ga³êzi wiedzy w literaturze sanskryc-
kiej, obejmuje matematykê, astronomiê i astrologiê prognostyczn¹. Podczas gdy
dwie pierwsze, ze wzglêdu na swój œcis³y charakter, od pocz¹tku przyci¹ga³y uwagê
indologów, astrologia wydaje siê wci¹¿ pozostawaæ obszarem stosunkowo ma³o
zbadanym naukowo. Podrêczniki literatury poœwiêcaj¹ jej niewiele miejsca: np.
K
EITH
(1928: 516–535) opisuje ca³y dzia³ na 35 stronach, z czego nieca³e 4 dotycz¹
astrologii; W
INTERNITZOWI
(1963: 679–703) przedstawienie astronomii, astrologii
i matematyki zajmuje 24 strony, w tym 6 poœwiêca astrologii; u M
YLIUSA
(2004:
241–247) 6 stron to opis ca³ego zagadnienia, w tym pó³torej strony dotyczy astro-
logii. Jeœli ju¿ temat jest poruszany, autorzy najczêœciej ograniczaj¹ siê do wymie-
nienia g³ównych dzie³ lub przedstawienia rysu historycznego, pomijaj¹c techniki
prognostyczne. Czêsto te¿ odnosz¹ siê do tematu z rezerw¹ i podwa¿aj¹ celowoœæ
zajmowania siê dzia³em piœmiennictwa pe³nego przes¹dów. Wielkie zas³ugi w bada-
niu tekstów astrologicznych ma David Pingree, który, obok analizy historycznej
rozwoju myœli astrologicznej, w wielu swych dzie³ach przedstawi³ streszczenia
tekstów i porównywa³ ich zawartoœæ
1
.
1
P
INGREE
(1981: 81–100). Ca³y pi¹ty rozdzia³, zatytu³owany „Genethlialogy”, po-
œwiêcony jest dzie³om astrologii urodzeniowej. W jêzyku polskim por. pracê:
K
ARP
(2001).
Studia Indologiczne
14 (2007) 5–58.
Copyright
© by Redakcja
Studiów Indologicznych
[ Pobierz całość w formacie PDF ]