Studio pl, Pinnacle Studio 14 HD PL

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Pinnacle Studio
Wersja 14
i Studio Ultimate Collection
Ciesz się filmami
Dotyczy programów Studio, Studio Ultimate
Autor dokumentacji: Nick Sullivan
Copyright ©1996-2009 Pinnacle Systems Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Prosimy o poszanowanie praw artystów i twórców. Zawartość, taka jak
muzyka, zdjęcia, wideo i fotografie znanych osób, jest chroniona
przepisami prawa wielu krajów. Zawartości należącej do innych osób
można używać tylko pod warunkiem posiadania praw do niej bądź
uzyskania zezwolenia od właściciela.
Ten produkt lub jego fragmenty są chronione przez jeden lub więcej
następujących patentów USA: 5,495,291; 5,946,445 6,469,711; 6,532,043;
6,678,461; 6,901,211; 6,907,191 7,124,366; 7,165,219; 7,286,131;
7,301,092 oraz 7,467,244. Zgłoszono też wnioski o rejestrację innych
patentów.
Mpegable DS 2.2 ©2004 Dicas Digital Image Coding GmbH.
Wyprodukowano na licencji firmy Dolby Laboratories. Ten produkt
zawiera jeden lub więcej programów chronionych międzynarodowymi i
amerykańskimi prawami autorskimi jako nieopublikowane prace. Są one
poufne i są własnością firmy Dolby Laboratories. Ich powielanie lub
ujawnianie, w całości lub w części, bądź tworzenie na ich podstawie prac
pochodnych bez wyraźnej zgody firmy Dolby Laboratories są
zabronione. Copyright 1993–2005 Dolby Laboratories. Wszelkie prawa
zastrzeżone.
Technologia kodowania audio MPEG Layer-3 na licencji
firm Fraunhofer IIS i Thomson Multimedia.
Fragmenty tego produktu
zostały utworzone z użyciem narzędzi LEADTOOLS ©1991–2006, LEAD
Technologies, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Fragmenty tego
produktu korzystają z technologii Windows Media ©1999–2005 Microsoft
Corporation.
Real Producer SDK ©1995 — 2005 Real Networks Inc.
Ten produkt zawiera fragmenty kodu obrazu będącego w posiadaniu i
chronionego na mocy praw autorskich firmy Pegasus Imaging Corporation,
Tampa, FL. Wszelkie prawa zastrzeżone.
MPEG Layer II Audio firmy
QDesign Corp.
Ten produkt zawiera interfejs API serwisu YouTube.
Żadna część niniejszego podręcznika nie może być kopiowana ani
rozpowszechniana, przesyłana drogą elektroniczną, przepisywana,
przechowywana w jakimkolwiek systemie wyszukiwania informacji ani
tłumaczona na jakikolwiek język czy język komputerowy w jakiejkolwiek
formie bądź jakimikolwiek środkami i sposobami – elektronicznie,
mechanicznie, magnetycznie, ręcznie czy w jakikolwiek inny sposób – bez
uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody firmy Pinnacle Systems, Inc.
ii
Pinnacle Studio
Spis treści
PRZED ROZPOCZĘCIEM............................................. XI
Wymagania dotyczące sprzętu ..............................................................xii
Skróty i konwencje ................................................................................ xv
Pomoc online .......................................................................................xvii
ROZDZIAŁ 1: KORZYSTANIE Z PROGRAMU
STUDIO .......................................................................... 1
Cofnij, Wykonaj ponownie, Pomoc, Pomoc techniczna
i Premiowe – przyciski ............................................................................ 2
Ustawianie opcji ...................................................................................... 3
Tryb edycji .................................................................................................. 4
Odtwarzacz .............................................................................................. 6
Elementy sterujące odtwarzaniem ........................................................... 9
Inne tematy dotyczące edycji................................................................. 13
Rozszerzanie programu Studio .............................................................. 13
ROZDZIAŁ 2: PRZECHWYTYWANIE I
IMPORTOWANIE MULTIMEDIÓW .............................. 19
Kreator importowania programu Studio ................................................ 20
Panele Kreatora importowania ............................................................... 22
Panel Importuj z .................................................................................... 22
Panel Importuj do .................................................................................. 26
Panel Tryb ............................................................................................. 31
Okno Opcje kompresji........................................................................... 34
Okno Opcje wykrywania scen ............................................................... 36
Spis treści
iii
Panel Nazwa pliku ................................................................................. 38
Wybieranie materiału do zaimportowania............................................. 40
Importowanie z nośników opartych na plikach ..................................... 40
Importowanie z kamery DV lub HDV................................................... 50
Importowanie ze źródeł analogowych ................................................... 55
Importowanie z dysku DVD lub Blu-ray............................................... 57
Importowanie z aparatów cyfrowych .................................................... 58
Zatrzymanie ruchu................................................................................. 59
Migawka ................................................................................................ 62
ROZDZIAŁ 3: ALBUM ................................................. 67
Sekcja wideo.............................................................................................. 74
Otwieranie pliku wideo ......................................................................... 78
Wyświetlanie wideo .............................................................................. 82
Zaznaczanie scen i plików ..................................................................... 84
Wyświetlanie informacji o scenie i pliku .............................................. 85
Widok komentarzy ................................................................................ 86
Łączenie scen i dzielenie ich na kawałki ............................................... 87
Ponowne wykrywanie scen.................................................................... 90
Sekcja przejść ........................................................................................... 91
Sekcja motywów Montage
®
..................................................................... 92
Sekcja tytułów ........................................................................................... 94
Sekcja obrazów nieruchomych ................................................................ 96
Sekcja menu dysku................................................................................... 97
Sekcja efektów dźwiękowych................................................................... 98
Sekcja muzyki ........................................................................................... 99
Pojemnik projektu.................................................................................. 100
ROZDZIAŁ 4: OKNO FILMU...................................... 105
Widoki okna filmu .................................................................................. 110
iv
Pinnacle Studio
Widok serii ujęć ................................................................................... 110
Widok osi czasu ................................................................................... 111
Widok tekstowy................................................................................... 118
Przyborniki ............................................................................................. 119
Przybornik wideo ................................................................................. 121
Przybornik audio ................................................................................. 123
ROZDZIAŁ 5: KLIPY WIDEO..................................... 127
Klipy wideo – informacje podstawowe ................................................. 128
Dodawanie klipów wideo do filmu...................................................... 128
Praca z wieloma plikami przechwytywania ......................................... 130
Format wideo projektu......................................................................... 131
Elementy interfejsu.............................................................................. 135
Przycinanie klipów wideo ...................................................................... 136
Przycinanie na osi czasu za pomocą uchwytów .................................. 137
Porady dotyczące przycinania klipów ................................................. 141
Przycinanie za pomocą narzędzia
Właściwości klipu
.......................... 142
Resetowanie przyciętych klipów ......................................................... 145
Dzielenie i łączenie klipów ..................................................................... 145
Zaawansowana Edycja na osi czasu ..................................................... 147
Edycja ze wstawianiem ....................................................................... 149
Edycja z dzieleniem ............................................................................. 151
SmartMovie — narzędzie do tworzenia wideo z muzyką ................... 156
ROZDZIAŁ 6: MOTYWY MONTAŻU MONTAGE
®
I EDYTOWANIE MOTYWÓW .................................... 161
Korzystanie z motywów ......................................................................... 163
Sekcja
Motywy
w albumie ................................................................... 165
Tworzenie klipów motywu .................................................................. 166
Praca z klipami motywu na osi czasu .................................................. 169
Anatomia motywu ............................................................................... 171
Otwieranie narzędzia
Edytor motywów
............................................... 174
Korzystanie z narzędzia
Edytor motywów
........................................... 175
Spis treści
v
[ Pobierz całość w formacie PDF ]