Studium techniczno-ekonomiczno-srodowiskowego rewitalizacji i przywrocenia zeglownosci Dolnej Wisly na ...

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
//-->Upgrading of Inland Waterway and Sea PortsWP5OPRACOWANIE STUDIUMTECHNICZNO-EKONOMICZNO-ŚRODOWISKOWEGO REWITALIZACJII PRZYWRÓCENIA ŻEGLOWNOŚCIDOLNEJ WISŁY NA ODCINKUWARSZAWA- GDAŃSKAuthorAkademia Morska w GdyniPartnerAgencja Rozwoju Mazowsza S.A. (PP10)Place&Date Gdynia 2014AuthorAkademia Morska w GdyniPartnerAgencja Rozwoju Mazowsza S.A.Place&DateGdynia2014Opracowanie studium techniczno- ekonomiczno- środowiskowego rewitalizacji i przywróceniażeglowności Dolnej Wisły na odcinku Warszawa- Gdańsk1Spis treściCZĘŚĆ 1:Analiza limitacji środowiskowych (istniejących regulacji środowiskowych i obszarówchronionych) dla rewitalizacji i przywrócenia Żeglowności Dolnej Wisły na odcinku Warszawa –GdaŃsk ze wskazaniem sposobów i kosztów kompensacji..................................................4Działanie 1.........................................................................................................5EWIDENCJA I PRZEGLĄD WSZYSTKICH ISTNIEJĄCYCH DOKUMENTÓW, OPRACOWAŃ I ANALIZŚRODOWISKOWYCH DLA ODCINKA WISŁY MIĘDZY WARSZAWĄ A GDAŃSKIEM, ZE WSKAZANIEMNAJWAŻNIEJSZYCH ZAPISÓW DOTYCZĄCYCH REGULACJI ŚRODOWISKOWYCH, KTÓRE MOGĄPRZESZKODZIĆ W INWESTYCJACH ZWIĄZANYCH Z REWITALIZACJĄ I PRZYWRÓCENIEM ŻEGLOWNOŚCIWISŁY ................................................................................................................5Działanie 2 .......................................................................................................22OCENA SKUTKÓW I WPŁYWU (POZYTYWNEGO I NEGATYWNEGO) POTENCJALNYCH INWESTYCJI NAEKOLOGIĘ I ŚRODOWISKO RZEKI I OBSZARÓW NADRZECZNYCH (Z UWZGLĘDNIENIEM WSZYSTKICHNORM UNIJNYCH I KRAJOWYCH) .............................................................................. 22Działanie 3....................................................................................................... 35ANALIZA POTENCJALNYCH INWESTYCJI POTRZEBNYCH DO REALIZACJI REWITALIZACJI DOLNEJWISŁY I ZWIĄZANYCH Z TYM ZAGROŻEŃ EKOLOGINCZYCH I ŚRODOWISKOWYCH ..................... 35Działanie 4....................................................................................................... 42WSKAZANIE I UZASADNIENIE POTENCJALNYCH OBSZARÓW DLA INWESTYCJI ZWIĄZANYCHZ REGULACJĄ ODCINKA DOLNEJ WISŁY I PRZYSTOSOWANIA RZEKI DO FUNKCJI TRANSPORTOWEJI TURYSTYCZNEJ, WŁĄCZAJĄC W TO ANALIZĘ TERENU POD KĄTEM REGULACJI ŚRODOWISKOWYCH IASPEKTÓW EKONOMICZNO-SPOŁECZNYCH (WŁAŚCIWOŚCI OBSZARÓW I GRUNTÓW POD INWESTYCJE,WYWŁASZCZANIA TERENÓW ROLNICZYCH I LEŚNYCH ITP.). .............................................. 42CZĘŚĆ 2:.........................................................................................................98Działanie 5:ANALIZAI PROGNOZA POPYTU NA USŁUGI TRANSPORTOWE PRZY ZAŁOŻENIU IV KLASY(LUB WYŻSZEJ) ŻEGLOWNOŚCI RZEKI WISŁY. STUDIUM BĘDZIE ZAWIERAĆ OCENĘ ZAINTERESOWANIAI ZAPOTRZEBOWANIA NA RZECZNY TRANSPORT TOWAROWY MIĘDZY WARSZAWĄ A GDAŃSKIEM NAPODSTAWIE KONSULTACJI Z POTENCJALNYMI INWESTORAMI I UŻYTKOWNIKAMI Z SEKTORAPUBLICZNEGO I PRYWATNEGO. ................................................................................ 981. Prognoza ładunków dla Wisły w relacji Gdańsk - Warszawa.......................................... 982. Flota i przepustowość..................................................................................... 1032.1. Zapotrzebowanie na flotę ............................................................................... 1113. Koszty eksploatacji i zewnętrzne w transporcie drogowym, kolejowym i śródlądowym...... 1133.1. Skorygowane koszty transportu w korytarzu transportowym Wisły na odcinku Gdańsk-Warszawa......................................................................................................... 115Działanie 6...................................................................................................... 123OCENA WPŁYWU ZREWITALIZOWANEGO, W PEŁNI ŻEGLOWNEGO ODCINKA RZEKI DOLNEJ WISŁY NAPRZYSZŁE FUNKCJONOWANIE I ROZWÓJ PORTÓWW GDAŃSKU, GDYNI I ELBLĄGU (ZUWZGLĘDNIENIEM ICH AKTUALNYCH PARAMETRÓW ORAZ PARAMETRÓW PRZYSZŁYCH, KTÓRE SĄPLANOWANE DO OSIĄGNIĘCIA W STRATEGIACH ROZWOJU TYCH PORTÓW) ORAZ NA ROZWÓJPOŁĄCZENIA Z MIĘDZYNARODOWĄ DROGĄ WODNĄ E70. ................................................. 1236.1. Potencjał gospodarczy ................................................................................... 124Działanie 7...................................................................................................... 127PROGNOZA ROZWOJU TURYSTYKI PRZY ZAŁOŻENIU ŻEGLOWNOŚCI WISŁY NA ODCINKU WARSZAWA-GDAŃSK; WPŁYW TURYSTYKI NA MIASTA I NAJWIĘKSZE OŚRODKI TURYSTYCZNE NA ODCINKU DOLNEJWISŁY; ANALIZA DALSZEGO ROZWOJU TURYSTYKI NA ODCINACH RZEKI, GDZIE AKTUALNIE ODBYWASIĘ TURYSTYKA WODNA (M.IN. GÓRA KALWARIA-WARSZAWA-MODLIN; BYDGOSZCZ). .............. 127Działanie 8...................................................................................................... 142ANALIZA SKUTKÓW SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH TAKICH JAK LICZBA NOWO UTWORZONYCHMIEJSC PRACY (BIORĄC POD UWAGĘ ROZWÓJ TRANSPORTUI TURYSTKI W REGIONIE) WPŁYWNA LOKALNY PRZEMYSŁ I GOSPODARKĘ (NOWE FIRMY I PRZEDSIĘBIORSTWA, INWESTYCJE ZWIĄZANEZ ENERGIĄ ODNAWIALNĄ ITP.). ............................................................................... 142AuthorAkademia Morska w GdyniPartnerAgencja Rozwoju Mazowsza S.A.Place&DateGdynia2014Opracowanie studium techniczno- ekonomiczno- środowiskowego rewitalizacji i przywróceniażeglowności Dolnej Wisły na odcinku Warszawa- Gdańsk2Zadanie szczegółowe:......................................................................................... 158Autorzy:......................................................................................................... 199Spis Rysunków.................................................................................................. 207Spis tabel........................................................................................................ 210AuthorAkademia Morska w GdyniPartnerAgencja Rozwoju Mazowsza S.A.Place&DateGdynia2014Opracowanie studium techniczno- ekonomiczno- środowiskowego rewitalizacji i przywróceniażeglowności Dolnej Wisły na odcinku Warszawa- Gdańsk3CZĘŚĆ 1: ANALIZA LIMITACJI ŚRODOWISKOWYCH (ISTNIEJĄCYCH REGULACJIŚRODOWISKOWYCHIOBSZARÓWCHRONIONYCH)DLAREWITALIZACJII PRZYWRÓCENIA ŻEGLOWNOŚCI DOLNEJ WISŁY NA ODCINKU WARSZAWA –GDAŃSK ZE WSKAZANIEM SPOSOBÓW I KOSZTÓW KOMPENSACJIPraca jest częścią studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego rewitalizacjii przywrócenia żeglowności Dolnej Wisły na odcinku Warszawa – Gdańsk w ramachprojektu INWAPO „Modernizacja Śródlądowych Dróg Wodnych i Portów Morskich”finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego programu CentralEurope.Zgodnie z SIWZ analiza winna zawierać dogłębną ocenę wpływu (pozytywnegoi negatywnego) rewitalizacji i użeglownienia E40 na ekologię i środowisko, a takżekonsekwencje i metody kompensacji przyszłych, potencjalnych inwestycjipotrzebnych do rewitalizacji i użeglownienia Dolnej Wisły (budowa infrastrukturyi urządzeń regulacyjnych, ostróg, przystani, portów, nabrzeży, terminalimultimodalnych itp.). Analiza powinna wskazywać zmiany, jakie mogą nastąpićw środowisku rzecznym i nadrzecznym po realizacji inwestycji związanychz rewitalizacją i użeglownieniem odcinka Dolnej Wisły między Warszawąi Gdańskiem (do klasy IV i wyższej), szczególnie w odniesieniu do potencjalnychzmian związanych z wędrówkami ryb i ptaków oraz wpływem np. pracpogłębieniowych czy budowy infrastruktury (np. stopni wodnych) na faunę i floręrzeczną i nadrzeczną, a także zmiany dotyczące jakości wody.Zgodnie z SIWZ opracowanie powinno zawierać ocenę, czy rewitalizacja rzeki Wisłyna odcinku Warszawa – Gdańsk będzie ze sobą niosła zagrożenie dla środowiska, czyw dłuższej perspektywie wręcz przeciwnie, pozwoli na jego poprawę. Zgodniez SIWZ ocena powinna objąć 4 części, nazwane w SIWZ działaniami:ewidencja i przegląd wszystkich istniejących dokumentów, opracowańi analiz środowiskowych dla odcinka Wisły między Warszawą a Gdańskiem, zewskazaniem najważniejszych zapisów dotyczących regulacji środowiskowych,któremogąprzeszkodzićwinwestycjachzwiązanychz rewitalizacją i przywróceniem żeglowności Wisły;ocena skutków i wpływu (pozytywnego i negatywnego) potencjalnychinwestycji na ekologię i środowisko rzeki i obszarów nadrzecznych;analiza potencjalnych inwestycji potrzebnych do realizacji rewitalizacjiDolnej Wisły i związanych z tym zagrożeń ekologicznych i środowiskowych;wskazanie i uzasadnienie potencjalnych obszarów dla inwestycji związanychz regulacją odcinka Dolnej Wisły i przystosowania rzeki do funkcji transportowejiturystycznej, włączając w to analizę terenu pod kątem regulacji środowiskowychiaspektów ekonomiczno-społecznych (właściwości obszarów i gruntów podinwestycje, wywłaszczania terenów rolniczych i leśnych itp.).AuthorAkademia Morska w GdyniPartnerAgencja Rozwoju Mazowsza S.A.Place&DateGdynia2014Opracowanie studium techniczno- ekonomiczno- środowiskowego rewitalizacji i przywróceniażeglowności Dolnej Wisły na odcinku Warszawa- Gdańsk4Działanie 1EWIDENCJA I PRZEGLĄD WSZYSTKICH ISTNIEJĄCYCH DOKUMENTÓW, OPRACOWAŃI ANALIZ ŚRODOWISKOWYCH DLA ODCINKA WISŁY MIĘDZY WARSZAWĄ AGDAŃSKIEM, ZE WSKAZANIEM NAJWAŻNIEJSZYCH ZAPISÓW DOTYCZĄCYCHREGULACJI ŚRODOWISKOWYCH, KTÓRE MOGĄ PRZESZKODZIĆWINWESTYCJACH ZWIĄZANYCH Z REWITALIZACJĄ I PRZYWRÓCENIEM ŻEGLOWNOŚCIWISŁYSpis aktów prawnych1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627,z późn.zm.).2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawiesporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. Nr34, poz. 186 z późn. zm.).3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2010 r. w sprawiesporządzania projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. Nr 64, poz. 401z późn. zm.).4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarówspecjalnej ochrony ptaków (Dz. U. Nr 25, poz. 133 z późn. zm.).5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2012 r. zmieniającerozporządzenie w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz. U. z 2012 r.,poz. 358).6. Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2011 r. o sprostowaniubłędu (Dz. U. z 2011 r. Nr 67, poz. 358).7. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedliskprzyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty,a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczeniajako obszary Natura 2000 (Dz. U. Nr 77, poz. 510 z późn. zm.).8. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2010 r. w sprawieszczegółowych sposobów i form składania informacji o kompensacji przyrodniczej(Dz. U. z 2010 r. Nr 64, poz. 402).9. Dyrektywa Ptasia (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WEz dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa - wcześniejdyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikiegoptactwa) - określa kryteria do wyznaczania ostoi dla gatunków ptaków zagrożonychwyginięciem.AuthorAkademia Morska w GdyniPartnerAgencja Rozwoju Mazowsza S.A.Place&DateGdynia2014Opracowanie studium techniczno- ekonomiczno- środowiskowego rewitalizacji i przywróceniażeglowności Dolnej Wisły na odcinku Warszawa- Gdańsk5 [ Pobierz całość w formacie PDF ]