Studium zaoczne wykład GOJP1 13.12, polonistyka, GOJP

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Słowotwórstwo
Podstawowe pojęcia
•Pojęcie derywatu
•Pojęcie podstawy słowotwórczej
•Pochodność (motywacja)
Człony derywatu
•Pojęcie tematu słowotwórczego i formantu
•Derywaty proste i złożone
•Typologia formantów
•Funkcja formantów
Kategoria i typ słowotwórczy
Derywat
(=wyraz pochodny, wyraz motywowany)
to taki leksem, który znaczeniowo (lub
składniowo) oraz formalnie wywodzi się od
innego leksemu, tzn. leksem, w którego
znaczeniu i formie (temacie fleksyjnym lub jego
części) zawarte jest znaczenie, a także forma
innego leksemu, zwanego
podstawą
słowotwórczą
(=bazą słowotwórczą).
Podstawa słowotwórcza
(=wyraz motywujący, wyraz fundacyjny, baza
słowotwórcza)
to leksem od którego dany derywat
pochodzi.
Rzeczowniki, np.
brodacz

broda
,
nosek

nos
Przymiotniki, np.
wesołek

wesoły
,
łysieć

łysy
Czasowniki, np.
palacz

palić
,
uśmiechnięty

uśmiechać się
Liczebniki, np.
dwójka

dwa
,
trójka

trzy
Zaimki, np.
tykać

ty
Przysłówki, np.
wczorajszy

wczoraj
,
jutrzejszy

jutro
Wykrzykniki, np.
ochać

och
,
jojczeć

ojojoj
Spójniki, np.
gdybać

gdyby
[ Pobierz całość w formacie PDF ]