Stwierdzenie nabycia spadku,

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
//-->Kazus 8.Stwierdzenie nabycia spadkuŁódź, 15.1.2011 r.Kancelaria Adwokackaadwokat Janusz MajewskiPl. Józefa Piłsudskiego 3 lok. 1430-293 ŁódźDoSądu Rejonowego dla Warszawy Pragi PołudniewWarszawie II Wydział CywilnyWnioskodawczyni:Patrycja Komornickazam. ul. Piotrkowska 122 m. 6,30-292 Łódźreprezentowana przezadwokata Janusza MajewskiegoUczestniczka:Katarzyna Grochowskazam. ul. Saska 12 m. 404-322 WarszawaAkta cywilne734WNIOSEKo stwierdzenie nabycia spadkuSpadkodawca Jarosław Szymkowiak, ostatnio zamieszkały w Warszawie przy ul. Estoń-skiej 23, zmarł 10.12.2010 r. Spadkodawca był żonaty z Zofią Szymkowiak i nie miał dzieci.Spadkodawca pozostawił testament sporządzony w formie pisemnej w dniu 13.3.2010 r.Testament został spisany w obecności świadków: Hanny Jastrzębskiej, Adriana Bąka. Namocy testamentu zmarły Jarosław Szymkowiak powołał do całości spadku uczestniczkępostępowania Katarzynę Grochowską.Z informacji posiadanych przez wnioskodawczynię wynika, że matka spadkodawcy, Ze-nobia Szymkowiak, zmarła 2.7.1999 r., czyli przed jego zgonem. Natomiast ojca, ZenonaSzymkowiaka, spadkodawca wydziedziczył z powodu, że nie utrzymywał z nim żadnegokontaktu od 15 lat. Spadkodawca wydziedziczył swojego brata Krzysztofa Szymkowiaka,bo nie był dla niego dobry i nie pomógł mu jak leżał chory w szpitalu. Zmarły wydziedzi-czył również swoją byłą żonę, Zofię Szymkowiak z powodu pozostawania z nią w sepa-racji i przeprowadzenia rozwodu.W skład spadku wchodzi dom położony w Warszawie przy ul. Estońskiej 23. Interesuprawnego w zainicjowaniu niniejszej sprawy wnioskodawczyni upatruje w istnieniuroszczenia o zwrot zadatku wpłaconego spadkodawcy 2.11.2010 r. przy zawarciu przed-Kazus 8. Stwierdzenie nabycia spadkuwstępnej umowy sprzedaży tego domu zawartej tego samego dnia. Umowa ostatecznamiała zostać zawarta do 15.12.2010 r.Mając powyższe na uwadze działając w imieniu Patrycji Komornickiej, pełnomocnictwow załączeniu, wnoszę o:1) otwarcie i ogłoszenie testamentu Jarosława Szymkowiaka sporządzonego 13.3.2010 r.,zmarłego 10.12.2010 r. w Warszawie i ostatnio tam zamieszkałego;2) stwierdzenie, że spadek po Jarosławie Szymkowiaku, zmarłym 10.12.2010 r. ostatniozamieszkałym w Warszawie przy ul. Estońskiej 23, dziedziczy w całości uczestniczkaKatarzyna Grochowska na podstawie testamentu pisemnego z 13.3.2010 r.Ponadto wnoszę o zobowiązanie uczestniczki do złożenia oryginału testamentu pisemne-go z 13.3.2010 r. i aktu zgonu Jarosława Szymkowiaka oraz o przeprowadzenie następu-jących dowodów:1) z kserokopii testamentu z 13.3.2010 r. na okoliczność uprawdopodobnienia istnieniatego testamentu i jego treści;2) z umowy przedwstępnej sprzedaży domu położonego w warszawie przy ul. Estoń-skiej 23 na okoliczność jej treści.Właściwość miejscowa tutejszego Sądu została ustalona w oparciu o art. 628 KPC.AdwokatJanusz Majewski(podpis nieczytelny)Załącznik:– odpis wniosku wraz z załącznikami.Informacja dla zdającego:Opłata sądowa i opłata skarbowa od pełnomocnictwa zostały uiszczone w należnej wy-sokości. Załączony testament z uwagi na cele szkoleniowe jest w formie drukowanejpodczas gdy w rzeczywistości został sporządzony – odręcznie przez spadkodawcę.735Akta cywilneCzęść II. Akta cywilneŁódź, 5.1.2011 r.PEŁNOmOCNICtWOUpoważniam adwokata Janusza Majewskiego do prowadzenia mojej sprawy o stwier-dzenia nabycia spadku po zmarłym Jarosławie Szymkowiaku przed sądami wszystkichinstancji.Patrycja Komornicka(podpis nieczytelny)Warszawa, 13.3.2010 r.tEStAmENtPonieważ nigdy człowiek nie wie, kiedy spotka go koniec, sporządzam ten testament nawypadek mojej śmierci. Jestem w pełni świadom tego, co chcę napisać. Nie znam mojegoojca i nie wiem, gdzie on jest i co robi. Ojciec mój nigdy nie uczestniczył w moim wycho-waniu fizycznie, materialnie i duchowo, dlatego też wydziedziczam go w całości. Wydzie-dziczam moją byłą żonę, ponieważ była mi niewierna i się rozwiedliśmy. Wydziedziczammojego brata Krzysztofa Szymkowiaka, ponieważ nie utrzymujemy żadnych kontaktówod ośmiu lat i nigdy nie był dobry dla mnie. Nigdy mi nie pomógł, szczególnie, jak byłemchory i leżałem w szpitalu. Nie mam dzieci, moja matka nie żyje i w takim razie do całościspadku powołuję Katarzynę Grochowską, PESEL XXXX, urodzoną 4.5.1975 r. w Warsza-wie, jedyną bliską mi osobę i przyjaciółkę.Jarosław SzymkowiakPESEL XXXX(podpis nieczytelny)Świadkowie:Adrian Bąk(podpis nieczytelny)Hanna Jastrzębska(podpis nieczytelny)Akta cywilne736Kazus 8. Stwierdzenie nabycia spadkuPRZEDWStĘPNA UmOWA SPRZEDAŻY DOmUzawarta 2.11.2010 r. pomiędzy:Jarosławem Szymkowiakiem, PESEL XXXX, legitymującym się dowodem osobistymNr XXXX, wydanym przez Prezydenta m.st. Warszawy, zamieszkałym w Warszawieul. Estońska 23, dalej zwanym „Zbywcą”orazPatrycją Komornicką, PESEL XXXX, legitymującą się dowodem osobistym Nr XXXX, wy-danym przez Prezydenta miasta Łodzi, zamieszkałą w Łodzi ul. Piotrkowska 122 m. 6,dalej zwaną „Nabywcą”.1. Zbywca oświadcza, że jest właścicielem domu mieszkalnego o powierzchni 185 m2położonego w warszawie przy ul. Estońskiej 23. Dom posadowiony jest na działcegruntu Nr XX, która znajduje się w użytkowaniu wieczystym Zbywcy na okres 99 latdo dnia 31.12.2055 r.2. Zbywca zobowiązuje się do sprzedaży, a Nabywca zobowiązuje się do kupna, Domuza kwotę 2 000 000 złotych. Strony zobowiązują się do zawarcia umowy ostatecznej do15.12.2010 r.3. Strony oświadczają, że Nabywca dzisiaj wpłacił Zbywcy kwotę 200 000 zł tytułemzadatku. Zadatek zostanie zaliczony w poczet ceny nabycia domu. W przypadkunie zawarcia umowy ostatecznej z przyczyn leżących po stronie Zbywcy zwróci onNabywcy zadatek w podwójnej wysokości. W przypadku nie zawarcia umowy osta-tecznej z przyczyn leżących po stronie Nabywcy, Zbywca ma prawo do zachowaniazadatku.4. Umowa jest sporządzona i podpisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.5. Wszelkie zmiany do umowy dla swej ważności powinny być sporządzone na piśmie.6. Korespondencja między stronami będzie dokonywana wyłącznie na adresy podanena wstępie.Zbywca(podpis)Nabywca(podpis)737Akta cywilneCzęść II. Akta cywilneDnia 2.2.2011 r.Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w WarszawieI Wydział Cywilnyul. terespolska 15AZARZĄDZENIESSR dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie Piotr Krakowiak zarządził doręczyć od-pis wniosku uczestniczce na adres jak we wniosku, zobowiązując do:– złożenia oryginału testamentu z 13.3.2010 r. w terminie 7 dni od daty otrzymania zarzą-dzenia pod rygorem ukarania grzywną;– złożeniu odpisu aktu zgonu Jarosława Szymkowiaka;– wskazania w terminie 7 dni miejsca zamieszkania: Aldony Szymkowiak, KrzysztofaSzymkowiaka i Bogusława Szymkowiaka.Akta cywilne738Piotr Krakowiak(podpis nieczytelny) [ Pobierz całość w formacie PDF ]