stworzenie, Dokumenty (w tym Dokumenty Kościoła), Przygotowanie do bierzmowania - różne z sieci, Parafia Św. ...

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
//-->Stworzenie – relacja człowieka z Bogiem: synostwo,dziecięctwoKompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego582. Dlaczego "ośmielamy się zbliżyć z całą ufnością" do Pana?Ponieważ Jezus, nasz Odkupiciel, wprowadza nas przed oblicze Ojca, a Jego Duch czyni nasJego dziećmi. Dlatego możemy prosić naszego Ojca ze szczerą i synowską ufnością, radosnąpewnością i pokorną śmiałością, z pewnością bycia kochanym.583. Dlaczego możemy wzywać Boga jako "Ojca"?Możemy wzywać Boga jako "Ojca", ponieważ został On nam objawiony przez Jego Syna,który stał się człowiekiem, a Jego Duch daje nam Go poznać. Wzywanie Ojca pozwala namwejść w Jego misterium z ciągle nowym zachwytem i wzbudza w nas pragnienie, bypostępować jak dzieci Boże. Dzięki Modlitwie Pańskiej jesteśmy więc świadomi, że jesteśmydziećmi Ojca w Synu.584. Dlaczego mówimy Ojcze "nasz"?Zaimek "nasz" wyraża całkowicie nową relację do Boga. Kiedy modlimy się do Ojca,adorujemy Go i wielbimy z Synem i z Duchem Świętym. Jesteśmy w Chrystusie "jego" ludem,a On jest "naszym" Bogiem od teraz i na całą wieczność. Mówimy Ojcze "nasz", ponieważKościół w Chrystusie jest wspólnotą mnóstwa braci, których ożywia "jeden duch i jednoserce" (Dz 4,32).585. Z jakim duchem wspólnoty i posłania winniśmy modlić się do "naszego" Ojca?Skoro modlitwa do "naszego" Ojca jest wspólnym dobrem wszystkich ochrzczonych, czująoni w sobie naglące wezwanie, by uczestniczyć w modlitwie Jezusa o jedność Jego uczniów.Modlić się do "naszego" Ojca znaczy modlić się ze wszystkimi i za wszystkich ludzi, abypoznali jedynego i prawdziwego Boga i by wszyscy byli "zgromadzeni w jedno".586. Co znaczy wyrażenie "któryś jest w niebie"?To biblijne wyrażenie nie oznacza jakiegoś miejsca, lecz sposób istnienia. Bóg jest ponadwszystkim. Wyrażenie to wskazuje na majestat, świętość Boga, jak również na Jego obecnośćw sercach ludzi sprawiedliwych. Niebo, dom Ojca, jest prawdziwą "ojczyzną", do którejzdążamy z nadzieją, podczas gdy znajdujemy się jeszcze na ziemi. Żyjemy już w nim ukryci "zChrystusem w Bogu" (Kol 3,3).258. Dlaczego Kościół chrzci dzieci?Dzieci, rodząc się ze skażoną grzechem pierworodnym naturą, potrzebują nowegonarodzenia w chrzcie, aby zostały wyzwolone z mocy ciemności i przeniesione do Królestwawolności dzieci Bożych.Chrzest jest najpiękniejszym i najwspanialszym darem Boga... Nazywamy go darem, łaską,namaszczeniem, oświeceniem, szatą niezniszczalności, obmyciem odradzającym, pieczęcią iwszystkim, co może być najcenniejsze. Darem - ponieważ jest udzielany tym, którzy nic nieprzynoszą; łaską - ponieważ jest dawany nawet tym, którzy zawinili; chrztem - ponieważgrzech zostaje pogrzebany w wodzie; namaszczeniem - ponieważ jest święty i królewski (akrólów się namaszcza); oświeceniem - ponieważ jest jaśniejącym światłem; szatą - ponieważzakrywa nasz wstyd; obmyciem - ponieważ oczyszcza; pieczęcią - ponieważ strzeże nas i jestznakiem panowania Boga.1253Chrzest jest sakramentem wiar . Wiara jednak potrzebuje wspólnoty wierzących. Każdywierny może wierzyć jedynie w wierze Kościoła. Wiara wymagana do chrztu nie jest wiarądoskonałą i dojrzałą, ale zaczątkiem, który ma się rozwijać. Gdy katechumeni lub rodzicechrzestni słyszą skierowane do siebie pytanie: "O co prosicie Kościół Boży?", odpowiadają:"O wiarę!"1254U wszystkich ochrzczonych, dzieci i dorosłych, po chrzcie wiara powinna wzrastać.Dlatego co roku podczas Wigilii Paschalnej Kościół celebruje odnowienie przyrzeczeń chrztu.Przygotowanie do chrztu stawia człowieka jedynie na progu nowego życia. Chrzest jestźródłem nowego życia w Chrystusie; z niego wypływa całe życie chrześcijańskie.Stworzenie – relacja człowieka z Bogiem: synostwo,dziecięctwoFragment Ewangelii i jej komentarzEw. wg. Św. Łukasza 15, 11-2411 Powiedział też: «Pewien człowiek miał dwóch synów. 12 Młodszy z nich rzekł do ojca: "Ojcze, dajmi część majątku, która na mnie przypada". Podzielił więc majątek między nich. 13 Niedługo potemmłodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swój majątek, żyjącrozrzutnie. 14 A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpiećniedostatek. 15 Poszedł i przystał do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje polażeby pasł świnie. 16 Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz niktmu ich nie dawał. 17 Wtedy zastanowił się i rzekł: Iluż to najemników mojego ojca ma poddostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. 18 Zabiorę się i pójdę do mego ojca, i powiem mu: Ojcze,zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie; 19 już nie jestem godzien nazywać się twoim synem:uczyń mię choćby jednym z najemników. 20 Wybrał się więc i poszedł do swojego ojca. A gdy byłjeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko; wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się naszyję i ucałował go. 21 A syn rzekł do niego: "Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie, jużnie jestem godzien nazywać się twoim synem". 22 Lecz ojciec rzekł do swoich sług: "Przynieścieszybko najlepszą szatę i ubierzcie go; dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi!23 Przyprowadźcie utuczone cielę i zabijcie: będziemy ucztować i bawić się, 24 ponieważ ten mój synbył umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się". I zaczęli się bawić.Pytania i kwestie doporuszenia:1. Każdy człowiek jest wolny i może robić co chce. Jednak to on sam ponosiodpowiedzialność za swoje decyzje, a w następstwie za czyny.2. Kiedy zgrzeszymy zawsze możemy wrócić do Boga, który czeka na nas z otwartymirękoma.3. Możemy sobie przypomnieć jak nieraz kiedy nabroiliśmy przychodziliśmy do taty iszybko przyznawaliśmy się do winy, to pomimo srogości z jego strony wrzeczywistości był głęboko tym poruszony.4. Nie oznacza to, że możemy grzeszyć wiedząc, że i tak Bóg nam przebaczy. [ Pobierz całość w formacie PDF ]