styczeń 2003 A1 odp, Matura 2014, Biologia, Matury biologia - podstawa

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Egzamin maturalny z biologii
Arkusz I
MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA
ARKUSZA EGZAMINACYJNEGO I.
Zasady oceniania
• Za rozwiązanie zadań z arkusza I można uzyskać maksymalnie 40 punktów.
• Model odpowiedzi uwzględnia jej zakres merytoryczny, a nie jest ścisłym wzorcem
sformułowania (poza odpowiedziami jednowyrazowymi i do zadań zamkniętych).
• Za odpowiedzi do poszczególnych zadań przyznaje się wyłącznie pełne punkty.
• Za zadania otwarte, za które można przyznać tylko jeden punkt, przyznaje się punkt
wyłącznie za odpowiedź w pełni poprawną.
• Za zadania otwarte, za które można przyznać więcej niż jeden punkt, przyznaje się tyle
punktów, ile prawidłowych elementów odpowiedzi (zgodnie z wyszczególnieniem
w kluczu) przedstawił zdający.
• Jeżeli podano więcej odpowiedzi (argumentów, cech itp.) niż wynika to z polecenia
w zadaniu, ocenie podlega tyle kolejnych odpowiedzi (liczonych od pierwszej), ile jest
w poleceniu.
• Jeżeli podane w odpowiedzi informacje (również dodatkowe, które nie wynikają
z polecenia w zadaniu) świadczą o zupełnym braku zrozumienia omawianego zagadnienia
i zaprzeczają udzielonej prawidłowej odpowiedzi, odpowiedź taką należy ocenić na zero
punktów.
Nr
zadania
Oczekiwana odpowiedź
Maksymalna
Punktacja
1
A – stroma; B – lamelle (lamelle granum, tylakoidy, stos lamelli, stos
tylakoidów).
1
2
Za każdą z dwóch prawidłowo określonych funkcji po 1 pkt.
Przykłady funkcji:
Cytoszkielet ułatwia ruchy cytoplazmy.
Cytoszkielet warunkuje przestrzenne rozmieszczenie organelli w
komórce.
(Cytoszkielet umożliwia ruchy chromosomów w czasie podziału
komórki); (Cytoszkielet bierze udział w podziale komórki).
2
3
A – umożliwiają wymianę gazową (oddychanie) (1 pkt);
B – umożliwiają wydalanie szkodliwych azotowych produktów
przemiany materii (wydalanie) (1 pkt).
2
4
B, E, C, D, F, A.
1
5
Kolejność cyfr w tabeli: 5,3,2,1,4 (1 pkt.).
1
6
A – z zalążni (1 pkt); B – z zalążka (1 pkt).
2
7
W żołądku.
1
8
A (1 pkt), C (1 pkt).
2
9
W naczyniu żylnym (1 pkt);
Przykład uzasadnienia: ponieważ zachodzi wymiana gazowa między
powietrzem w pęcherzyku płucnym a krwią (która dopływa tętnicą
płucną), (z powietrza znajdującego się w pęcherzyku płucnym do krwi
przenika tlen, a z krwi do pęcherzyka przenika dwutlenek węgla –
krew natlenowana wyprowadzana jest naczyniem żylnym.) (1 pkt).
2
10 X – ATP (adenozynotrójfosforan) (1 pkt), Y – dwutlenek węgla
( CO
2
) (1 pkt).
2
11
1 – C (1 pkt); 2 – A (1 pkt).
2
1
Egzamin maturalny z biologii
Arkusz I
12 Za każdą z trzech prawidłowo wybraną nazwę naczyń krwionośnych
– 1 pkt. Naczynia, w których płynie krew odtlenowana: żyła czcza
dolna, żyła czcza górna, tętnica płucna, żyła wątrobowa.
3
13 Przykład wyjaśnienia:
procesy zachodzące w nerce warunkują oczyszczanie krwi ze
zbędnych i szkodliwych substancji (zachowanie homeostazy
organizmu) (1 pkt).
1
14
a) ponieważ podczas filtracji krwi (transport bierny) przesączane
są do nefronu wszystkie związki drobnocząsteczkowe, w tym
mocznik (ponieważ filtracja w kłębuszku jest niewybiórcza)
(1 pkt);
b) ponieważ w kanalikach nefronu zachodzi zagęszczanie
przesączu (poprzez zwrotne wchłanianie wody) (1 pkt).
2
15 A – wytwarzanie komórek zdolnych do zapłodnienia (dojrzewanie
pęcherzyków Graafa), (wytwarzanie oocytów II rzędu) (1 pkt);
B - tu zachodzi zapłodnienie, (wyprowadzenie owulowanych
oocytów II rzędu), (i tędy wędruje dalej zarodek) (1 pkt).
2
16 Przykład uzasadnienia: odwodnienie obniża intensywność procesów
metabolicznych zarodka.(uniemożliwia aktywność układów
enzymatycznych odpowiedzialnych za metabolizm).
1
17 Ponieważ auksyna hamuje rozwój pąków bocznych – powstrzymuje
kiełkowanie ziemniaków.
1
18 III
1
19 Wynika to z zasady komplementarności organicznych zasad
azotowych.
1
20 Przykłady wyjaśnień: każda nić macierzystej cząsteczki DNA jest
matrycą dla nowej nici (po rozpleceniu podwójnego heliksu
cząsteczki macierzystej); w wyniku replikacji semikonserwatywnej
powstają dwie cząsteczki potomne, z których każda jest zbudowana z
jednej nici macierzystej i jednej nowej.
1
21 Genotyp kobiety – Bb (1 pkt); genotyp syna – bb (1 pkt).
2
22 Mutacja (1 pkt), dobór naturalny (1 pkt).
2
23 A – współbiesiadnictwo (komensalizm) (1 pkt);
B – protokooperacja (1 pkt).
2
24 Przykłady możliwych skutków:
-częściej i dłużej występują zakwity planktonu roślinnego,
-bujnie krzewi się roślinność wodna,
-gwałtownie przebiegają procesy gnilne.
1
25 Efekt cieplarniany to stopniowy wzrost temperatury atmosfery
ziemskiej powodowany zatrzymywaniem energii cieplnej w górnych
warstwach atmosfery, na skutek gromadzenia się tam tzw. gazów
cieplarnianych. (1pkt). Efekt cieplarniany może spowodować np.
topnienie lodowców i zalewanie części kontynentów; stepowienie
(pustynnienie) pewnych obszarów.(1 pkt )
2
2
[ Pobierz całość w formacie PDF ]