Styczeń 2003 odpowiedzi, Biologia, Zadania maturalne itp

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Egzamin maturalny z biologii
Arkusz II
MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA
ARKUSZA EGZAMINACYJNEGO II.
Zasady oceniania
• Za rozwiązanie zadań z arkusza I można uzyskać maksymalnie 60 punktów.
• Model odpowiedzi uwzględnia jej zakres merytoryczny, a nie jest ścisłym wzorcem
sformułowania (poza odpowiedziami jednowyrazowymi i do zadań zamkniętych).
• Za odpowiedzi do poszczególnych zadań przyznaje się wyłącznie pełne punkty.
• Za zadania otwarte, za które można przyznać tylko jeden punkt, przyznaje się punkt
wyłącznie za odpowiedź w pełni poprawną.
• Za zadania otwarte, za które można przyznać więcej niż jeden punkt, przyznaje się tyle
punktów, ile prawidłowych elementów odpowiedzi (zgodnie z wyszczególnieniem
w kluczu) przedstawił zdający.
• Jeżeli podano więcej odpowiedzi (argumentów, cech itp.) niż wynika to z polecenia
w zadaniu, ocenie podlega tyle kolejnych odpowiedzi (liczonych od pierwszej), ile jest
w poleceniu.
• Jeżeli podane w odpowiedzi informacje (również dodatkowe, które nie wynikają
z polecenia w zadaniu) świadczą o zupełnym braku zrozumienia omawianego zagadnienia
i zaprzeczają udzielonej prawidłowej odpowiedzi, odpowiedź taką należy ocenić na zero
punktów.
Nr
Zadania
Oczekiwana odpowiedź
Maksymalna
Punktacja
26 Związek A – umożliwia proces fotosyntezy (1 pkt);
związek B - umożliwia transport tlenu we krwi (1 pkt).
2
27
a) żywa – kolenchyma; martwa – sklerenchyma (1 pkt);
b) np. ściana komórkowa komórek sklerenchymy zawiera
ligninę, natomiast ściana komórkowa komórek kolenchymy
nie zawiera ligniny(1 pkt);
c) np. wzmacniają łodygę (1 pkt).
3
28 Np. bardziej spłaszczona klatka piersiowa (1 pkt); inne (esowate)
wygięcie kręgosłupa (1 pkt); mniejsze łopatki (1 pkt).
3
29 Najkrótsze jelito w stosunku do długości ciała mają zwierzęta
pobierające pokarm łatwy do trawienia (pokarm pochodzenia
zwierzęcego), natomiast najdłuższe mają zwierzęta pobierające
pokarm trudny do trawienia (pokarm pochodzenia roślinnego).
1
30 Pędraki mają aparat gębowy typu gryzącego, który umożliwia im
odgryzanie fragmentów podziemnych części roślin (1 pkt).
1
31
a) np. obrączkowanie nie ma wpływu na transport wody i soli
mineralnych w tym pędzie (1 pkt);
b) np. w tym miejscu pędu transport asymilatów nie będzie
zachodził (1 pkt).
2
32
a) peptydazy katalizują rozkład wiązań peptydowych (łaczących
aminokwasy w peptydzie) (1 pkt);
b) egzopeptydaza rozkłada wiązanie X (1 pkt).
2
33 Ponieważ marchew zawiera stosunkowo dużo prowitaminy A
(beta-karotenu), a wytworzona z niej witamina A warunkuje proces
prawidłowego widzenia.
1
34
Wzrost (rozwój, wzrost i rozwój).
1
Egzamin maturalny z biologii
Arkusz II
35 H
2
O (1 pkt); C
2
H
5
OH (etanol) (1 pkt) , CO
2
(1 pkt).
3
36 Oddychania
1
37
a) I (1 pkt);
b) np. na nasiona roślin grupy II działają substancje zawarte w
liściach słonecznika hamując ich kiełkowanie (1 pkt);
c) np. można je wykorzystać do ochrony przed chwastami upraw na
polach i w ogrodach sadząc słoneczniki między roślinami
uprawnymi (1 pkt).
3
38 Potencjał wody w komórce A wynosi ( - 900 kPa) (1 pkt), a w
komórce B wynosi ( - 1100 kPa) (1 pkt). Woda przenika z komórki A
do B (1 pkt)
3
39 1 – spadek (1 pkt); 2 – wzrost (1 pkt); 3 – wzrost (1 pkt)
3
40
a) Zwierzęta, u których w procesie rozmnażania występuje
zapłodnienie zewnętrzne (karp) składają znacznie większą
liczbę jaj niż zwierzęta, u których występuje zapłodnienie
wewnętrzne (gady i ptaki) (1 pkt);
b) zwierzęta, u których występuje efektywniejsza ochrona
zarodków (gady i ptaki) – (błony płodowe, osłonki
pergaminowe, osłonki wapienne), składają mniejszą liczbę jaj
niż zwierzęta, u których brak tych struktur (1 pkt);
c) zwierzęta, które opiekują się swoimi jajami i potomstwem
(ptaki) składają najmniejszą liczbę jaj (1 pkt).
3
41 a) żyła macicy (1 pkt); b) tętnica macicy (1 pkt); c) tętnica macicy
(1 pkt)
3
42
a) większa ilość potasu w glebie zwiększa intensywność
transpiracji (warunkuje większą jego zawartość w komórkach
przyszparkowych, wzrost ich uwodnienia i otwieranie aparatu
szparkowego) (1 pkt);
b) większa ilość potasu w glebie warunkuje wyższy turgor roślin
(1 pkt).
2
43
a) wyższe stężenie CO
2
w podawanej mieszaninie niż w
powietrzu pobudza receptory w pniu mózgu i ściankach
naczyń krwionośnych, co warunkuje pobudzenie ośrodka
oddechowego (1pkt), który pobudza mięśnie oddechowe do
skurczu (1 pkt.);
b) np. stres powoduje zwiększenie intensywności wymiany
gazowej poprzez zwiększenie wydzielania adrenaliny (1 pkt)
3
44 a) XXY (1 pkt); b) XXX, X0 (2 pkt);
3
45
a) w plazmidzie bakterii (1 pkt);
b) ponieważ mają w jądrze komórkowym wbudowany obcy
materiał genetyczny – geny bakteryjne (1 pkt);
c) ponieważ geny bakteryjne wbudowane w DNA komórek
rośliny warunkują niekontrolowaną produkcję auksyn i
cytokinin, które wpływają na intensyfikację podziałów
komórkowych (1 pkt).
3
46 Za każdy z trzech zasadnych argumentów po 1 pkt.
Np.: zachowanie bioróżnorodności (1 pkt); zachowanie genotypów
najbardziej wydajnych gospodarczo organizmów (1 pkt); możliwość
przeprowadzania badań genetycznych (tworzenie nowych odmian)
(1 pkt)
3
Egzamin maturalny z biologii
Arkusz II
47
a) Krwinki czerwone zawierające hemoglobinę nieprawidłową są
bardziej odporne na zarazki malarii niż erytrocyty zawierające
jedynie hemoglobinę prawidłową. (Zmieniony kształt krwinek
u heterozygot uniemożliwia rozwój zarodźca malarii) (1 pkt).
b) – mutacja (1 pkt); - dobór naturalny (1 pkt)
3
48
a) I – sukcesja pierwotna; II – sukcesja wtórna (1 pkt);
b) np. sukcesja pierwotna zachodzi na terenie, na którym dotąd
nie było żadnej biocenozy, natomiast sukcesja wtórna
zachodzi na terenie istniejącej już biocenozy (1 pkt).
2
49 a) A (1 pkt); b) C (1 pkt); c) B (1 pkt).
3
50 Za każdy z trzech zasadnych argumentów- bez względu na
stanowisko ucznia - po 1 pkt.
3
[ Pobierz całość w formacie PDF ]