Styczeń 2006 R, MATURA BIOLOGIA I CHEMIA, Biologia!, OKE Poznań. BIOL, Próbne CKE

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Miejsce
na naklejkę
z kodem szkoły
dysleksja
MBI-R1A1P-061
EGZAMIN MATURALNY
Z BIOLOGII
Arkusz II
POZIOM ROZSZERZONY
Czas pracy 120 minut
ARKUSZ II
STYCZEŃ
ROK 2006
Instrukcja dla zdającego
1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 14stron.
Ewentualny brak zgłoś przewodniczącemu zespołu
nadzorującego egzamin.
2. Odpowiedzi zapisz czytelnie w miejscu na to przeznaczonym
przy każdym zadaniu.
3. Pisz czytelnie. Używaj długopisu/pióra tylko z czarnym
tuszem/atramentem.
4. Nie używaj korektora, a błędne zapisy wyraźnie przekreśl.
5. Pamiętaj, że zapisy w brudnopisie nie podlegają ocenie.
6. Podczas egzaminu możesz korzystać z ołówka i gumki
(wyłącznie do rysunków) oraz linijki.
7. Wypełnij tę część karty odpowiedzi, którą koduje zdający. Nie
wpisuj żadnych znaków w części przeznaczonej dla
egzaminatora.
8. Na karcie odpowiedzi wpisz swoją datę urodzenia i PESEL.
Zamaluj pola odpowiadające cyfrom numeru PESEL. Błędne
zaznaczenie otocz kółkiem i zaznacz właściwe.
Za rozwiązanie
wszystkich zadań
można otrzymać
łącznie
50 punktów
Życzymy powodzenia!
Wypełnia zdający przed
rozpoczęciem pracy
KOD
ZDAJĄCEGO
PESEL ZDAJĄCEGO
2
Egzamin maturalny z biologii
Zadanie 30.
(1 pkt)
Woda jest substancją o szczególnych właściwościach. Jej gęstość osiąga wartość maksymalną
w 4°C i maleje wraz ze wzrostem temperatury. Tworząc lód podczas zamarzania, woda
zwiększa swoją objętość, co powoduje, że powstający lód jest lżejszy od wody, z którą się
styka.
Wykaż na jednym przykładzie, że dwa opisane powyżej stany skupienia wody mają
istotne znaczenie dla życia w zbiornikach wodnych.
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Zadanie 31.
(2 pkt)
W cytoplazmie komórek eukariotycznych znajduje się sieć struktur białkowych tworząca
przestrzenną konstrukcję zwaną cytoszkieletem.
Przyporządkuj każdej z podanych struktur cytoszkieletu wszystkie odpowiednie dla niej
funkcje.
1. Filamenty aktynowe
2. Filamenty pośrednie
A.
Wchodzą w skład rzęsek, wici, włókienek wrzeciona
kariokinetycznego.
B.
Odpowiadają za zmianę kształtu komórki.
C.
Mogą pełnić rolę w transporcie wewnątrzkomórkowym.
D.
Zapewniają komórce wytrzymałość mechaniczną oraz
mogą decydować o lokalizacji organelli.
1. …….....……, 2. ………........…
Zadanie 32.
(1 pkt)
Nukleotydy będące organicznymi składnikami komórki pełnią głównie rolę monomerów
budujących kwasy nukleinowe, ale mogą również pełnić inne funkcje w komórce.
Podaj przykład takiego nukleotydu oraz jego rolę w komórce.
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Arkusz II
Egzamin maturalny z biologii
3
Zadanie 33.
(1 pkt)
Rysunek przedstawia schemat budowy – A i model
przestrzenny – B pewnej struktury komórkowej,
zbudowanej z dwóch podjednostek.
A
B
Podaj nazwę tej struktury oraz funkcję, jaką pełni ona w komórce.
..............................................................................................................................................
Zadanie 34.
(1 pkt)
Rysunki przedstawiają mechanizm otwierania się i zamykania aparatów szparkowych
u roślin.
Na podstawie analizy rysunków przedstaw zależność między stężeniem jonów K
+
w komórkach szparkowych a ruchami szparek.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Zadanie 35.
(2 pkt)
Cały transport gazów oddechowych dokonuje się przy ścisłym współdziałaniu składników
krwi.
Opisz sposób transportu tlenu i dwutlenku węgla we krwi, uwzględniając postać,
w jakiej transportowany jest każdy z tych gazów.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Arkusz II
4
Egzamin maturalny z biologii
Arkusz II
Zadanie 36.
(1 pkt)
Tabela przedstawia różnicę między oddychaniem tlenowym i beztlenowym.
Proces
Zysk energetyczny z 1 cząsteczki glukozy
Oddychanie tlenowe
38 cząsteczek ATP
Oddychanie beztlenowe
2 cząsteczki ATP
Zużycie energii w dwóch różnych typach komórek wynosi po 38 tys. cząsteczek ATP na
sekundę w każdej komórce. Komórka A oddycha tlenowo, komórka B oddycha beztlenowo.
Na podstawie analizy powyższych danych ustal i podaj, która z komórek (A czy B)
będzie mieć większe zapotrzebowanie na glukozę. Swoją odpowiedź uzasadnij jednym
argumentem.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Zadanie 37.
(1 pkt)
Glukoza w warunkach beztlenowych ulega przemianie w kwas mlekowy.
C
6
H
12
O
6
Na podstawie analizy rysunku podaj, czy jest to proces anaboliczny czy kataboliczny.
Odpowiedź uzasadnij jednym argumentem.
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Egzamin maturalny z biologii
5
Zadanie 38.
(3 pkt)
Schemat ilustruje przepływ energii w komórce roślinnej.
Na podstawie analizy powyższego schematu uzupełnij brakujące nazwy związków
chemicznych i procesów oznaczonych literami A–D oraz podaj przykład wykorzystania
przez organizm roślinny energii zgromadzonej w ATP.
......................................................................................................................................................
Zadanie 39.
(2 pkt)
Działające w przewodzie pokarmowym enzymy mają różne właściwości.
Podaj jedno podobieństwo i jedną różnicę między amylazą ślinową i amylazą trzustkową
wynikające z ich właściwości enzymatycznych.
Podobieństwo: ............................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Różnica: ......................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Arkusz II
[ Pobierz całość w formacie PDF ]