Styczeń 2010 Wersja A Makroekonomia II, Makroekonomia II, Golachowski, Makroekonomia II

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
    wpływ państwa jest zróżnicowany :           


- na C  i  I   tylko pośredni ;


- na G i TR bezpośredni ( sterowanie popytem ).


Mamy trzy grupy instrumentów rządowej polityki gospodarczej :


-  podatki, zamówienia rządowe, transfery.


rząd jako właściciel firm sektora publicznego ma również  


  pewien wpływ bezpośredni ;


zależy od technologicznie koniecznej importochłonności  mt  ( stabilnej w okresie krótkim ) ;


   oraz od rządowych regulacji  administracyjnych   ma        ( np. cła, nakazy i zakazy ).


 

Zadanie 2.

Dokładnie to co u Kasi Kacperskiej – Styczeń 2007

 

Przez skuteczną politykę ekonomiczną będziemy rozumieć taką, która przynosi wyniki oczekiwane przez jej autorów. Wzrost produkcji wyrażać będzie skuteczność: polityka ekspansji jest tym bardziej skuteczna, im większy przyniesie wzrost produkcji. Krzywa IS przedstawiona na obu rysunkach jest w tej samej pozycji. Wiemy, ze im bardziej pozioma jest krzywa IS, tym silniejszą reakcję produkcji wywoła zmiana stopy procentowej. A im bardziej zbliżona jest do poziomu krzywa LM, tym mniejsza jest reakcja stopy % na zmianę produkcji. Sytuacje przedstawione poniżej różnią się nachyleniem krzywej LM. O kącie nachylenia krzywej LM decyduje relacja pomiędzy poziomem skłonności do utrzymywania aktywów w formie pieniężnej a poziomem wrażliwości popytu pieniężnego na zmianę stopy procentowej. Gdy wielkość wymieniona jako druga rośnie, to krzywa LM zbliża się do poziomu jak w sytuacji B.  NAJWAZNIEJSZE: skuteczność fiskalnych i monetarnych działań

 

Co do rozwiązania graficznego – wskazać, że przyrost i jest mniejszy w sytuacji B, kiedy linia LM jest bliżej poziomu, w porównaniu do sytuacji A.

 

Zadanie 3

 

W Punkcie Pp jest niższa produkcja, więc należy zastosować restrykcję fiskalną. Linia IS przesunie się w lewo. W punkcie Pp jest więcej pieniądza, więc linia LM przesunie się w prawo. (należy zastosować ekspansję monetarną) . Linia BP tez musi przechodzić przez punkt BP, więc należy zmienić jej kont nachylenia (mobilność)
 

Niemal identyczne zadanie jest na slajdzie 126, polecam sobie prześledzić jego przebieg, gdyż jest z ładną animacją. (rysunek poglądowy)

 

 

Zadanie 4.

 

b) a) Model Kaldora- założenia keynesowskie, model oparty na relacji pomiędzy inwestycjami a oszczędnościami.


Model Kaldora to nałożenie obu funkcji. Po kilkuletniej równowadze o wysokiej produkcji ©

·         obniży się skłonność do inwestycji i krzywa I przesunie się w dół do I2

·         wzrośnie skłonność do oszczędzania i krzywa S przesunie się w górę, do S2

·         w górej części wykresu krzywe będą się rozsuwać

·        

·        
 

Punkt A będzie jedynym punktem przecięcia. Skutek? Faza recesji gospodarczej (skok z C do A)   

 

b) Model Domara

Założenia:

·         gospodarka jest dwusektorowa

·         w wyjściowym punkcie analizy jest równowaga

·         rezerwy czynników produkcji są wykorzystane (też zasoby pracy)

·         wzrost gospodarczy jest funkcją kapitału ( aparatu produkcyjnego ), a ten  - funkcją inwestycji ;

·         inwestycyjne efekty popytowe i podażowe są natychmiastowe  ( brak odroczeń ) ;

·         równowaga procesu wzrostu ma miejsce wtedy, gdy dynamika obu efektów jest taka sama.

Wzrost inwestycji jest tożsamy ze wzrostem produkcji( z założenia brak opóźnień - gdy rośnie popyt, rosną inwestycje, rośnie też sama produkcja ). r=es

Wzrost zrównoważony wymaga więc :

-  pełnego wykorzystania zasobów

-  stałego przyrostu inwestycji.

        Według Domara gospodarka rynkowa nie jest w stanie zapewnić samodzielnie trwałej realizacji tych warunków.

       Dla osiągnięcia i utrzymania wzrostu zrównoważonego interwencja państwa jest konieczna, by umieścić gospodarkę na tzw. ostrzu noża - tj. państwowa polityka pro-popytowa i pro-inwestycyjna jest niezbędna .

         Jeśli tempo wzrostu inwestycji jest niższe niż pożadane es, wówczas zbyt niski poziom inwestowania oznacza paradoksalnie  nadwyżkę zdolności produkcyjnych.

Świadoma interwencja państwa (np regulowanie inwestycji prywatnych przez system ulg i zwolnień podatkowych) może pomóc w osiągnięciu i utrzymaniu pożądanej działalności inwestycyjnej i zrównoważonego wzrostu gospodarczego.

[ Pobierz całość w formacie PDF ]