Styl życia a zespoły bólowe kregosłupa, STUDENCKIE, Prace Magisterskie i Dyplomowe, przykladowe prace ...

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
PRACA MAGISTERSKA – Kamil Piech
Styl
Ň
ycia a zespoły bólowe kr
ħ
gosłupa.
1
SŁOWO WST
Ħ
PU
.................................................................................................................. 3
1.
ASPEKTY KLINICZNE BÓLU KR
Ħ
GOSŁUPA
............................................................ 4
1.1.
STRUKTURY WYWOŁUJ
ġ
CE BÓL KR
Ħ
GOSŁUPA
........................................... 5
1.2. EPIDEMIOLOGIA BÓLU KR
Ħ
GOSŁUPA
............................................................. 6
1.2
ń
RÓDŁA BÓLÓW KR
Ħ
GOSŁUPA
........................................................................ 9
1.4. HIPOTEZY PRZYCZYN POWSTAWANIA BÓLÓW KR
Ħ
GOSŁUPA
................ 11
CEL PRACY
......................................................................................................................... 17
2.
MATERIAŁ BADAWCZY I METODYKA BADA
İ.................................................... 18
2. 1
CHARAKTERYSTYKA MATERIAŁU BADAWCZEGO
.................................... 18
2. 2
METODYKA BADA
İ .......................................................................................... 19
3.
WYNIKI BADA
İ ......................................................................................................... 22
4.
PODSUMOWANIE I WNIOSKI
................................................................................... 43
4.1.
WNIOSKI
.............................................................................................................. 43
4.2.
PODSUMOWANIE
............................................................................................... 43
LITERATURA
...................................................................................................................... 46
2
SÿOWO WSTĩPU
W dzisiejszych czasach, gdy coraz wi
ħ
cej czasu po
Ļ
wi
ħ
camy na prac
ħ
i gonitw
ħ
za
pieni
ħ
dzmi, zapominamy o tym,
Ň
e najwa
Ň
niejsze jest nasze zdrowie. Sp
ħ
dzamy
godziny przed telewizorem i komputerem, zamiast wyj
Ļę
chocia
Ň
na krótki spacer.
Nawet na codzienne zakupy doje
Ň
d
Ň
amy samochodem. Od
Ň
ywiamy si
ħ
niezdrowo, co
skutkuje otyło
Ļ
ci
Ģ
coraz wi
ħ
kszej liczby osób. Na sport i aktywny wypoczynek
przeznaczamy bardzo mało czasu zapominaj
Ģ
c,
Ň
e jest on dobry nie tylko dla naszego
zdrowia, ale równie
Ň
i samopoczucia. Taki tryb
Ň
ycia przyczynia si
ħ
do zwi
ħ
kszenia
liczby zespołów bólowych kr
ħ
gosłupa.
Badania wykazały,
Ň
e około 85% ludno
Ļ
ci cierpi lub b
ħ
dzie cierpiało w swoim
Ň
yciu z tego powodu. Inne badania pokazuj
Ģ
,
Ň
e dzisiejsi rodzice nie maj
Ģ
c czasu dla
swoich dzieci wysługuj
Ģ
si
ħ
telewizorem i komputerem. Statystycznie polskie dziecko
sp
ħ
dza
Ļ
rednio dwie godziny dziennie przed telewizorem, co na tydzie
ı
daje wynik 14
godzin, miesi
ħ
cznie jest to ju
Ň
60 godzin, a rocznie 730. Wynika z tego,
Ň
e jeden
miesi
Ģ
c w roku dzieci po
Ļ
wi
ħ
caj
Ģ
na ogl
Ģ
danie telewizji.
Te przera
Ň
aj
Ģ
ce dane skłoniły mnie do przeprowadzenia bada
ı
i ukazania zale
Ň
no
Ļ
ci
mi
ħ
dzy stylem
Ň
ycia, a wyst
ħ
powaniem bólów kr
ħ
gosłupa. Celem niniejszej pracy jest
tak
Ň
e zbadanie jak ludzie radz
Ģ
sobie z tym problemem.
3
1.
ASPEKTY KLINICZNE BÓLU KR
Ħ
GOSŁUPA
W obecnych czasach cz
ħ
sto nadu
Ň
ywamy słowa ból, podkre
Ļ
laj
Ģ
c traumatyczny
charakter dozna
ı
i relacji pomi
ħ
dzy lud
Ņ
mi, a tak
Ň
e ich reakcji na przykre
do
Ļ
wiadczenia. Jednak
Ň
e chc
Ģ
c scharakteryzowa
ę
aspekty kliniczne bólu kr
ħ
gosłupa
musimy powróci
ę
do jego podstawowej definicji.
Jedna z definicji bólu okre
Ļ
la go jako „nieprzyjemne doznanie emocjonalne
zwi
Ģ
zane z aktualnie istniej
Ģ
cym lub potencjalnie mo
Ň
liwym uszkodzeniem tkanki,
b
Ģ
d
Ņ
doznanie opisane w kategoriach takiego uszkodzenia”[1].
Przedstawiona definicja wskazuje,
Ň
e doznawanie bólu mo
Ň
e by
ę
rozpatrywane w co
najmniej dwóch aspektach:
1.
patologicznym (uszkodzenie tkanek)
2.
emocjonalnym (doznanie emocjonalne) [1,7].
Odczuwanie bólu wywołane jest przez bod
Ņ
ce uszkadzaj
Ģ
ce tkanki, nazywane
bod
Ņ
cami nocyceptywnymi. Ma to podstawowe znaczenie obronne, ukształtowane
we wczesnym okresie ewolucji organizmów wielokomórkowych na Ziemi. Zabezpiecza
bowiem osobnika ka
Ň
dego gatunku przed uszkodzeniem powłok – krew przyci
Ģ
ga
drapie
Ň
ców, co wzmaga zagro
Ň
enie grupy!
W toku ewolucji wykształciła si
ħ
druga „funkcja” bólu, która polega
na sygnalizowaniu organizmowi faktu powstania zmiany chorobowej, co wykształciło
nast
ħ
pnie najró
Ň
niejsze formy zachowa
ı
i reagowania na niego.
W przypadku, gdy dolegliwo
Ļ
ci bólowe maj
Ģ
du
ŇĢ
intensywno
Ļę
i s
Ģ
przewlekłe,
zanika funkcja bólu jako czynnika mobilizuj
Ģ
cego osobnika do adekwatnego działania
„przeciwbólowego”. Wówczas staje si
ħ
on zb
ħ
dnym cierpieniem. Podobnie, ból
odczuwany w czasie zabiegów i operacji, a nawet zastrzyków nie pełni roli
ostrzegawczo-obronnej i dlatego powinien by
ę
znoszony za po
Ļ
rednictwem
Ļ
rodków
analgetycznych (analgezja) [7].
4
1.1.
STRUKTURY WYWOŁUJ
ġ
CE BÓL KR
Ħ
GOSŁUPA
Aby jaka
Ļ
struktura została uznana za prawdopodobn
Ģ
przyczyn
ħ
bólów
kr
ħ
gosłupa powinna spełnia
ę
nast
ħ
puj
Ģ
ce warunki:
- by
ę
unerwiona - bez dost
ħ
pu do systemu nerwowego nie mogłaby wywoła
ę
bólu;
- by
ę
zdolna wywoływa
ę
ból podobny do obserwowanego klinicznie;
- by
ę
podatna na choroby albo zranienia, które wiadomo,
Ň
e s
Ģ
bolesne;
- zosta
ę
wskazana jako
Ņ
ródło bólu u
Ň
ywaj
Ģ
c metod diagnostycznych, uwa
Ň
anych za
solidne i wiarygodne. [5,7]
Wyró
Ň
niamy kilka rodzajów bólu:
1. Ból somatyczny
(ang. somatic pain) wynika ze szkodliwego pobudzania jednego
z komponentów układu kostnoszkieletowego ciała. Neurofizjologicznie, podstawow
Ģ
cech
Ģ
jest to,
Ň
e powstaje w wyniku stymulacji zako
ı
cze
ı
nerwu w ko
Ļ
ci, wi
Ģ
zadle,
stawie albo mi
ħĻ
niu. Ból somatyczny jest miejscowy, ale trudny do zlokalizowania,
rozproszony i t
ħ
py w odczuciu.
2. Ból korzeniowy
(ang. radicular pain) powstaje w wyniku podra
Ň
nienia nerwu
rdzeniowego albo jego korzeni. Mo
Ň
e on by
ę
zwi
Ģ
zany z radikulopati
Ģ
. Mo
Ň
e tak
Ň
e
wyst
Ģ
pi
ę
bez niej, jak równie
Ň
radikulopatia mo
Ň
e przebiega
ę
bez bólu korzeniowego.
Ból ten ma charakter strzelaj
Ģ
cy albo przeszywaj
Ģ
cy i kieruje si
ħ
w dół do ko
ı
czyny
dolnej wzdłu
Ň
pasma nieszerszego ni
Ň
50 mm. Ból korzeniowy jest przeszywaj
Ģ
cy.
W zwi
Ģ
zku z tym przyj
ħ
ta nazwa "rwa kulszowa" jest jak najbardziej adekwatna.
Pojedyncz
Ģ
przyczyn
Ģ
najbardziej popularnego bólu korzeniowego jest wypadniecie
j
Ģ
dra mia
Ň
d
Ň
ystego.
5
[ Pobierz całość w formacie PDF ]